Home Nyheter Förutsättningar finns för svensk jätteaffär inom prostatacancer

Förutsättningar finns för svensk jätteaffär inom prostatacancer

Förutsättningar finns för svensk jätteaffär inom prostatacancer

29 mars, 2017

I början av mars i år presenterade DexTech Medical de första preliminära resultaten från en pågående klinisk fas IIb-multicenterstudie med bolagets flaggskeppskandidat OsteoDex. Så här långt tyder allt på att läkemedelskandidaten tycks ha en potentiellt bromsande effekt på kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. Det medicinska behovet är stort – befintliga läkemedel mot sjukdomen har gemensamt att de efterhand tappar sin effekt, eftersom patienterna efter en tids medicinering ofrånkomligen utvecklar resistens mot behandlingen. OsteoDex kan därför bli ett viktigt tillskott till vapenarsenalen för att bekämpa CRPC, som dessvärre är obotbar och brukar anges som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker bland män, efter lungcancer.
OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser genomgår just nu fas IIb-studier vid Umeå Universitetssjukhus, Södersjukhuset samt Örebro Universitetssjukhus i Sverige, samt ytterligare kliniker i Finland och Baltikum. Positiva preliminära resultat från studien indikerar att läkemedelskandidaten har en potentiellt bromsande effekt på sjukdomen – OsteoDex är i själva verket ”trippelverkande”, vilket vill säga att den dels hämmar bennedbrytande celler, s.k. osteoklaster, dels motverkar tumörcellernas tillväxt i skelettmetastasen och dessutom även hämmar tumörväxt i kroppens mjukdelar, t.ex. lymfkörtlarna.
Trippelverkande och mångfacetterad
En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har tidigare genomförts med OsteoDex, där substansen kunde påvisa en hög tolererbarhet med lindriga biverkningar. Man såg i studien även en tydlig effekt i den högsta dosgruppen. I utökade prekliniska studier har OsteoDex, utöver en potent tumörcellsdödande effekt vid prostatacanceräven visat motsvarande effekt vid bröstcancer samt vid den vanligaste formen av cancer i lungorna; icke småcellig lungcancer. Verkningsmekanismen i läkemedelskandidaten förefaller fungera likartat även på dessa besvärliga och likt prostatacancer mycket vanliga cancerformer.
Enorm kommersiell potential
Den kommersiella potentialen inom prostatacancer är oerhört stor. Tittar vi på topp 20-listan över de mest säljande cancerläkemedlen 2014 hade inte mindre än tre av dessa inriktning mot prostatacancer; Zytiga, Xtandi och Zoladex, samt Xgeva som är specifikt inriktat på skelettmetastaser. Tillsammans nådde dessa läkemedel över svindlande 50 miljarder SEK i årlig försäljning. Den stora marknadspotentialen innebär att det finns ett stort intresse för indikationen bland världens läkemedelsjättar. Detta har även resulterat i ett antal spektakulära bolagsaffärer de senaste åren, varav en med intressant koppling till DexTech Medical.
Stora referensaffärer inom fältet
Nyligen uppmärksammades AstraZeneca i en affär värd 2,8 miljarder kronor där de kommersiella rättigheterna med Zoladex för behandling av just prostatacancer, övergick till Tersera Therapeutics. Affären visar på de stora summor som är i omsättning inom denna cancerindikation, men den visar även att AstraZeneca väldigt tydligt satsar på att stärka sin position inom prostatacancer.
En annan relevant och betydligt större transaktion, som dessutom hade indirekt koppling till DexTech, gjordes 2013 när den tyska läkemedelskoncernen Bayer köpte upp det norska prostatacancerbolaget Algeta och läkemedlet Xofigo för 26 miljarder kronor. Bland de ansvariga för de kliniska studierna vid framtagandet av Algetas Xofigo var ingen mindre än Sten Nilsson, professor i onkologi samt styrelseledamot och medgrundare av DexTech Medical.
Det är ingen särskilt långsökt gissning att man med DexTech:s lovande kandidat OsteoDex hoppas på att kunna upprepa, eller åtminstone efterlikna Algetas monsteraffär från 2013. En snabb jämförelse mellan de två substanserna visar också att det finns förutsättningar som talar för att denna möjlighet faktiskt finns på kartan.
Benchmark mellan Xofigo och OsteoDex
Det går givetvis inte att jämföra två olika läkemedel och utifrån det med trovärdighet fastslå en procentuell framgångschans. Däremot kan man jämföra vad som skiljer verkningsmekanismerna åt och vilka likheterna mellan substanserna är. BioStock har gjort en översiktlig benchmark mellan DexTechs läkemedelskandidat OsteoDex och Algetas – sedermera Bayers – läkemedel Xofigo.
Bayers läkemedel Xofigo är ett så kallat radiofarmaceutiskt terapeutika som administreras till patienten via injektionsvätska. Dess aktiva substans är radium Ra-223-diklorid (radium-223-diklorid eller Ra-223) som liknar kalcium som finns i skelettet. Behandlingen fungerar på så sätt att när Xofigo/Ra-223 injiceras i patienten når det skelettet där cancern har spridit sig och skickar ut radioaktiv strålning med kort räckvidd (s.k. alfastrålning) som dödar de omgivande tumörcellerna.
Övergripande likheter
Såväl Xofigo (ra-223) som OsteoDex har samma target, det vill säga skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) . Båda substanserna är också s.k. mimetica, vilket betyder att de härmar naturliga ämnens bindning till ben. Skillnaderna mellan substanserna härvidlag är små; Ra-223 binder till ben likt kalcium, medan OsteoDex binder till skelettet likt Pyrofosfat, ett naturligt ämne som reglerar benmineralisering.
Båda läkemedlen verkar genom att bryta eller hämma en så kallad “vicious cycle, d.v.s. en ond cirkel som består i att bencellerna och tumörcellerna ömsesidigt stimulerar varandra genom att utsöndra tillväxt- och stimulansfaktorer.
Likheterna avseende substansernas kliniska effekt är stora. De har bägge liten eller ingen effekt på PSA (prostataspecifikt antigen), däremot har de båda en uttalad effekt på s.k. benmarkörer, ämnen som speglar antingen bennedbrytning eller abnorm benbildning (lytisk respektive blastisk aktivitet), exempelvis alkaliskt fosfatas (ALP, ett enzym).
Främsta skillnaderna
En uppenbar skillnad som än så länge gör OsteoDex till underdog i jämförelsen, är givetvis att Ra-223 idag redan är en marknadsgodkänd produkt under varumärket Xofigo, med konstaterad livsförlängande effekt vid behandling av CRPC. OsteoDex befinner sig fortfarande under utveckling, för närvarande i pågående klinisk fas-2b. Lovande preliminära data indikerar dock vid kontroll av benmarkörer att dessa bibehålls normala eller normaliseras vid behandling med OsteoDex.
Tittar man specifikt på olikheterna mellan Ra-223 och OsteoDex, utfaller jämförelsen generellt till OsteoDex fördel. En av de viktigaste skillnaderna är att RA-223 inte har någon effekt på tumörer i mjukdelar, något som OsteoDex tydligt har uppvisat i prekliniska studier. En annan viktig skillnad är att Ra-223 är radioaktiv – OsteoDex är icke-radioaktiv, vilket inte minst underlättar den praktiska hanteringen av läkemedlet i den kliniska miljön.
Liknande licensstrategier
En snabb och mycket ytlig jämförelse mellan DexTech som bolag och Algeta, pre-Bayer så att säga, ger vid handen att bägge är publika börsnoterade bolag. Affären mellan Algeta och Bayer gjordes när Algetas läkemedelskandidat fortfarande befann sig i fas III-studier, medan DexTechs kandidat är i fas IIb-studier. Precis som Algeta 2013 välkomnade bud från större aktörer så är även DexTechs ledning och styrelse öppna för licensaffärer. Det är ett uttalat faktum att DexTech Medical har planer på utlicensiering av OsteoDex inom indikationen prostatacancer till något av de stora läkemedelsbolagen efter avslutade fas II-studier. Detsamma gäller för övrigt samtliga läkemedelskandidater i bolagets utvecklingsportfölj.
Läkemedelssituationen för CRPC talar för fler licensaffärer
Tittar vi på det övergripande konkurrenslandskapet för cancerterapier med inriktning mot CRPC ser vi att det idag endast finns en handfull godkända preparat som dokumenterat förlänger livet på drabbade patienter; Xofigo, Carbazitxel, Abiraterone och Xtandi. Som nämnts tidigare är CRPC ett obotligt tillstånd, innebärande att samtliga preparat i sinom tid blir verkningslösa på grund av att patienterna utvecklar resistens – behandlingen går därför i hög grad ut på att “pussla” med de befintliga läkemedelsalternativen för på så sätt maximera nyttan för patienten. Detta i sin tur innebär att nya tillkommande preparat på marknaden snarare skulle komplettera befintliga behandlingsalternativ, än att konkurrera med dessa.
Förutsatt att DexTech Medicals OsteoDex fortsätter att prestera positiva fas IIb-resultat enligt förväntan, bör förutsättningar finnas för en konkurrenskraftig prissättning. OsteoDex blir i sådana fall med största sannolikhet en attraktiv uppköpskandidat eller föremål för någon form av licensaffär. I ljuset av detta bör Algetas affär med Bayer och dess relativa likheter vara mycket uppmuntrande för DexTechs ledning och bolagets aktieägare.
Stor tilltro bland befintliga ägare
Det senare avspeglas tydligt i det faktum att bolagets befintliga ägare med huvudägare i spetsen visade stort förtroende vid DexTech Medicals senaste emissionsrunda och garanterade hela emissionsbeloppet om ca 15 MSEK genom teckningsförbindelser och garantiteckning utan premieersättning. I samband med emissionen ökade vd Anders R Holmberg sitt eget aktieinnehav med ca 20 000 st aktier, en investering för motsvarande drygt en halv miljon kronor.
OsteoDex verkliga styrka kan vara som kombinationsbehandling
Mot bakgrund av att kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser är ett obotligt tillstånd, där alla nuvarande preparat efterhand blir verkningslösa, så går behandlingen som nämnts tidigare ut på att hitta optimala kombinationsregimer. Utifrån en befintlig palett av tillgängliga läkemedel försöker man maximera nyttan för patienten.
Det är fullt möjligt att OsteoDex skulle kunna komplettera just Xofigo mycket väl, dels med tanke på de avsevärda likheterna mellan preparaten, och dels då den främsta styrkan i de bägge preparaten är att de är mimetiska. Medan Xofigo beter sig i kroppen och tas upp i skelettet precis som kalcium, uppfattas OsteoDex som pyrofosfat samt av tumörcellen som en poly-amine som tumörcellen behöver för att växa.
I mars förra året kunde Bayer presentera nya fas I/II-data för Xofigo vid CRPC, vilka visade att sjukdomsprogressen i skelettet stoppades. Det är dock sannolikt att Xofigo följer samma väg som övriga behandlingsalternativ mot CRPC, d.v.s. att resistens efterhand kommer att ses även mot Xofigo. Detta faktum gör det inte mindre intressant att följa DexTechs fortsatta resa, och BioStock kommer även fortsättningsvis att hålla noggrann koll på utvecklingen av OsteoDex.
Om prostatacancer
Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, och bara i Sverige upptäcks cirka 10 000 nya fall årligen, varav ungefär en fjärdedel av de drabbade avlider. Omkring 1,75 miljoner män uppskattas lida av prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. I USA räknade man med ca 220 000 nya fall under 2015, och där anges prostatacancer som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker – endast lungcancer dödar fler amerikanska män.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev