Home Nyheter BrainCool kommenterar rapportmiss och projektstatus

BrainCool kommenterar rapportmiss och projektstatus

BrainCool kommenterar rapportmiss och projektstatus

3 mars, 2017

Den 14 februari släpptes kylningsbolaget BrainCools bokslutskommuniké för 2016. Kort därefter handelsstoppades aktien på grund av en felskrivning i rapporten. Handeln återupptogs sedan efter att felet korrigerats. BioStock sökte bolaget för att få en kommentar till rapportfadäsen, och passade även på att ställa några frågor angående bolagets finansiering och intäkter samt om hur det egentligen gick till när man förvärvade den amerikanska konkurrenten Benechill, som hade finansierats med flera hundra miljoner kronor av de gamla ägarna, för vad som i sammanhanget måste benämnas en spottstyver.
Martin Waleij, vd BrainCool. Strax efter att ni släppt er bokslutskommuniké handelsstoppades aktien på grund av felaktigheter i rapporten. Hur ser du på det inträffade och vilka åtgärder har ni vidtagit för att missen inte ska upprepas?
– Självfallet är det inte bra och ansvaret faller helt på VD och styrelse. Felet var av teknisk karaktär, men det är egentligen sekundärt. Sådant får helt enkelt inte inträffa. Vi har gjort förändringar i vår organisation och sett över våra rutiner för säkerställa att det inte skall inträffa igen.
Efter rapportsläppet blev ni även tvungna att förtydliga kring den finansieringslösning via lån om 10 MSEK som ni ordnat via privata investerare. Vilka är fördelarna med ett kortsiktigt lån?
– Vi valde finansieringslösningen genom ett lån då vi just nu är mitt i ett antal värdeskapande processer, som också öppnar olika möjligheter framgent för en bättre ägar- och kapitaliseringsstruktur i bolaget. Finansiering och kapitalbehov påverkas inte bara av lånet utan även av utvecklingen i andra projekt.
Men är ett kortsiktigt lån att föredra, jämfört med att göra en företrädesemission där befintliga aktieägare får möjlighet att deltaga?
– Vi har respekt för att våra ägare vill vara med att satsa i bolaget och skall se till att alla ägare, stor som liten får samma möjligheter. Bolaget har haft en snabb utveckling och vi räknar med att synergierna med Rhinochill och vägen till USA-marknaden skall kunna synliggöras inom kort, vilket också kan gynna en optimering av ägar- och kapitalstruktur.
Vilka alternativ ser du för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering, givet att ni kommer att gå in i mer resurskrävande marknadslanseringsaktiviteter och givet att ni även utökat er projektportfölj till att omfatta ett nytt affärsområde, migrän?
– Förutom det traditionella alternativet att genomföra en företrädesemission finns det naturligtvis också möjligheten att ta in en större långsiktig ägare, antingen i form av en investerare eller i form av industriella ägare. 
– Jag kan till viss del förstå att det finns en begynnande frustration, men vi är själva övertygade om att vi är på väg i rätt riktning med kombinationen av Rhinochill och Brain Cool System som dragloket och ett antal synergistiska projekt igång där vi faktiskt har kommit väldigt långt på små medel, och där det kan skapas goda möjligheter för bolaget. Dels såklart för en avknoppning av hjärnskakningsprojektet, men även för andra upplägg t.ex. inom migrän. Även inom onkologi såklart men där vill vi avvakta att sätta en strategi tills den första patientstudien är klar.
Förra året tecknades distributionsavtal med bland annat österrikiska Schiller och japanska Fingal. I vilken mån har dessa samarbeten påverkat bolagets intäkter så här långt?
– Vad gäller Japan så kommer intäkterna att påverkas när vi har erhållit marknadsgodkännande. Status i dagsläget är att vi har klarat av en audit och är i bra fas med myndigheterna i vår dialog om frågor på detaljnivå. Så vår syn på Japan är fortsatt positv. Det är en högprismarknad som har kommit väldigt långt med implementering av hypotermi inom flera indikationer, där BrainCool kommer att ha mycket att bidra med.
– Tillsammans med Schiller, samt i egen regi i Tyskland, har vi ett antal utvärderingar pågående med våra produkter i benchmark mot konkurrenter, vilket är en naturlig del av den process som en marknadslansering utgör, och som vi arbetar vidare med enligt plan.
I oktober förvärvades tillgångarna i den amerikanska konkurrenten BeneChill Inc, inklusive rättigheterna till produkten RhinoChill och även ett betydande färdigvarulager. Har försäljningen av detta kommit igång och i så fall, genom vilka återförsäljare sker den försäljningen?
– Ja, vi har idag försäljning av produkter till ett antal siter, vilket även har bidragit positvt till intresset för Brain Cool System. Det finns en tydlig synergi mellan respektive produkter, och det går inte kunderna förbi.
– Vi kommer inte att etablera att parnernätverk för Rhinochill innan Princesstudien är färdigställd utan huvudfokus är att avsluta studien, ge support till kunder av RhinoChill och etablera en tydlig struktur och bild av synergierna mellan våra två huvudprodukter BrainCool System och RhinoChill.
Förvärvet av Benechill gjordes ju väldigt billigt, åtminstone sett till de stora belopp som hade investerats i bolaget av de tidigare ägarna. Att bolaget såldes har förklarats med att de involverade ägarfonderna hade slagit i taket för sina investeringar och därför inte kunde gå in med mer kapital. En skeptiker kan ju tycka att det borde ha blivit budgivning om bolaget, d.v.s. om det hade varit riktigt attraktivt ur ett köparperspektiv. Vad är din kommentar till det?
– Den nakna sanningen är att förvärvet genomfördes på ett sätt som inte är helt olik metoden för att köpa en skoter i min barndoms Norrland innan Swish fanns, d.v.s. att man hintade med kontanterna i ett fönsterkuvert. Amerikanernas metod för att sälja Benechill var att säga upp personalen utan att betala ut innestående lön, vilket är en metod som fungerar i USA. Dock insåg inte rådgivaren till affären att hela färdigvarulagret låg i det tyska dotterbolaget, vilket snabbt sattes i konkurs av personalen. Undertecknad hade öronen mot rälsen och även god insikt om pågående studier och affärsprocesser inom Benechill, så vi köpte kort och gott hela lagret under semestertider och genom att dingla med en påse pengar, dock inte i fönsterkuvert. På så sätt skapade vi en stark ”corner” i Benechill, vilket satte käppar i hjulet för andra intressenter och säkrade förvärvet.
Vilka andra möjligheter ser du att ni har att kapitalisera på förvärvet av Benechill, utöver försäljning av det befintliga lagret ni tog över?
– Synergierna med vår första produkt till marknaden, Brain Cool System, är som jag nämnde tidigare mycket tydlig. Det har redan gynnat våra kontakter med KOLs worldwide och med våra partners. Kombinationen av de två produkterna skapar ett unikt erbjudande vad gäller tid tills man kan påbörja kylningsbehandling, tid för att nå önskad måltemperatur och möjligheten att kontinuerligt behandla såväl vakna som sövda patienter.
Förra året kom larmrapporter om riskerna för infektioner inom hjärtkirurgi där man använder hypotermisystem som har vatten som kylmedium. Enligt er innebär detta en konkurrensfördel eftersom the BrainCool System kan kyla patienterna utan denna risk för infektioner. Vad krävs konkret för att BrainCools metod ska börja rekommenderas som alternativ av t.ex. de svenska landstingen? Hur påverkar ni motsvarande organisationer utanför Sverige?
– Vi utvärderar vår produkt på flera ställen även i Sverige och bygger på så sätt upp en egen evidens med vår produkt. Självfallet är ett USA-godkännade en väldigt viktig milstolpe, då man i USA lägger stor vikt på säkerheten avseende infektioner, på grund av incidenter med “severe adverse events” med andra produkter. Jag kan dock tyvärr inte delge mer information om detta i nuläget.
I oktober publicerades de första resultaten från fas III-studien EUROHYP-1 inom medicinsk kylning av strokepatienter. Efter en interimsutvärdering har man kunnat bekräfta att medicinsk kylning är en säker och väl tolererad behandlingsmetod vid stroke. Man tror även att effekten av behandlingen kommer att kunna valideras vid så få som 250 patienter. Vad talar för att marknaden kommer att välja BrainCools produkter när studien är slutförd?
– Två komponenter: dels att studieresultaten är positiva vad gäller överlevnad och rehabilitering av patienter, med olika skadegrad, samt att vi bidrar med ett antal patienter till studien. En interimsgranskning kommer att ske efter ytterligare 250 patienter, att lägga till de första 77 patienterna. Studieprotokollet har, förutom att man har valt att inkludera vår produkt, även förenklats på en rad punkter samtidigt som man siktar på att öppna 50 nya testsiter. Vi arbetar för närvarande aktivt med att etablera vår produkt på ett antal av dessa siter.
– Tveklöst har Eurohyp-studien haft initiala problem med både komplexitet i studieprotokollet och utmaningar med att behandla vakna patienter, t.ex. på grund av att de drabbas av frossbrytningar, vilket vår produkt kan hantera. Emellertid har ett antal viktiga åtgärder vidtagits för öka rekryteringen till studien, och att man gör analys av intrimsdata är positivt. Vi på BrainCool ser fortsatt positivt på affärsområdet stroke. Det är förvisso det affärsområde som kräver mest klinisk utveckling och utvärdering, men det är också ett område med en enorm marknadspotential. Dels kan man öka överlevnaden, men också att varje patient kan kräva mindre rehabilitering vilket kommer skapa stora hälsoekonomiska fördelar.
Er verksamhet inom idrottsmedicin, specifikt inom medicinsk kylning vid hjärnskakning, bedrivs från och med 2017 i ett dotterbolag som ni planerar att dela ut till era aktieägare och därefter börsnotera under 2017. Kan du säga något om hur utvecklingen inom affärsområdet fortskrider?
– Vårt fokus ligger i nuläget på support och utökning av den pågående ishockeystudien. Vi ser dock flera synergier med den kliniska utveckling vi bedriver inom BrainCool, vilket naturligtvis även kommer att gynna dotterbolagets verksamhet.
Ert samarbete med den svenska hockeyligan SHL har utökats med flera lag. Hur har det påverkat rekryteringstakten i den pågående hjärnskakningsstudien?
– Vi har stort intresse från flera lag i både SHL och Allsvenskan och kommer mer all säkerhet att släppa in flera lag i den kylda studiegruppen inför nästa säsong. Det är givetvis av vikt att vi även har en kontrollgrupp, dock finns det tillgång till en historisk kontrollgrupp samt att vissa lag har journalanteckningar över hjärnskakningsfall flera säsonger tillbaka – vilket kan skapa ytterligare historisk kontrolldata, vilket i sin tur kan möjliggöra att vi kommer att kunna kyla ännu fler patienter.
Ni har tecknat avtal med Karolinska Institutet och hjärtkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm om medverkan i PRINCESS-studien, som utvärderar tidig kylning med RhinoChill av patienter med hjärtstopp. Kan du säga något om hur studien fortlöper, och kommer det att göras någon interimsutvärdering av de resultat man hittills sett?
– En interimsanalys har utförts under hösten 2016 och studien kommer vara färdigrekryterad under 2017, det är det enda jag har möjlighet berätta i dagsläget.
Avslutningsvis, ni har också ett prestigesamarbete med brittiska NHS Trust och Imperial College i London, som utvärderar Cooral System för behandling av patienter med oral mukosit. Kan du ge några indikationer om hur den utvärderingen fortlöper?
– Vad gäller information om vårt OM-projekt måste jag hänvisa till tidigare och kommande kommunikation, då uppdateringar med ny information måste delges genom pressmeddelande. Målsättningen att den pågående multicenterstudien skall vara färdigrekryterad under 2017 kvarstår dock. Emellertid kan jag konstatera att genomförda delstudier, både in vivo och in vitro, röner stort intresse. OM är också ett affärsområde som vi med endast ca 4,5 MSEK investerat har nått mycket långt i, sett ur ett medicinteknikperspektiv.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev