Home Nyheter Söndagsintervjun: Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics

Söndagsintervjun: Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics

Parkinsons

Söndagsintervjun: Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics

26 februari, 2017

I dagens Söndagsintervju möter vi Nicholas Waters, vd för noteringsaktuella forskningsbolaget IRLAB Therapeutics som utvecklar nya läkemedel mot Parkinsons sjukdom och demens. En nyligen genomförd emission tilldrog sig stort intresse bland investerarna och tillförde bolaget nästan 2400 nya aktieägare. Den 28 februari tar man steget in på Nasdaq First North Premier, och med kassan förstärkt med cirka 100 miljoner kronor står nu IRLAB Therapeutics redo för nästa fas i utvecklingen.

Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics
Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics.

Nicholas Waters, kan du berätta kort om hur IRLAB Therapeutics som bolag grundades och om de indikationsområden ni är verksamma inom?
– Vi är ett team som har arbetat tillsammans med forskning om hjärnan och utveckling av läkemedel under lång tid. Vi beslöt oss för att köpa tillbaka en serie patent som vi utvecklat för ett bolag tidigare. Affären kunde göras upp på våren 2013 och det var startpunkten för IRLAB.
– Vi arbetar framför allt med så kallade neurodegenerativa sjukdomar, där hjärnans nervaktivitet gradvis minskar och nerver förtvinar. Vi har alltid haft ett fokus på framför allt Parkinsons sjukdom som nu våra båda mest mogna projekt är inriktade på.
Kan du ge en kort beskrivning av era längst framskridna projekt, läkemedelskandidaterna IRL752 och IRL790?
– IRL752 är framtagen för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom (PD-D) och har, i prekliniska djurstudier, visat sig höja halterna av signalämnen såsom dopamin, noradrenalin och acetylcholin specifikt i hjärnbarkens nervkopplingar. IRL752 uppvisar också minnesförstärkande, antidepressiva och antipsykotiska egenskaper i prekliniska beteendestudier.
– IRL790 är framtagen för behandling av ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa), så kallade PD-LIDs, och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P).
Vad skulle du vilja framhålla som den hittills enskilt största framgången för IRLAB Therapeutics?
– Jag tycker att den första nyemissionen, sommaren 2013, var mycket viktig. Den gav oss resurserna att anställa nyckelpersoner och snabbt påbörja arbetet med båda läkemedelskandidaterna IRL752 och IRL790. Sedan är det givetvis den snabba och effektiva utvecklingen av de båda kandiaterna från patentarbetet, genom den prekliniska forskningen och de nyligen avslutade fas I-studierna som skapat möjligheter och handlingsutrymme för oss.
Hur ser du på era framtida produkters marknadspotential på några års sikt?
– Behovet av effektiva och moderna läkemedel inom hjärnans sjukdomar är mycket stor, och växande. Inom de neurogenerativa diagnoserna, dit Parkinsons sjukdom hör, räknar man med en global marknad om cirka 100 miljarder kronor år 2018.
Har ni några andra projekt i er portfölj som du kan berätta om?
– Vi har utvecklat en egen, innovativ och effektiv forskningsplattform: ”ISP”. Med hjälp av denna plattform genererar vi nya upptäckter och patent på ett tids- samt kostnadseffektivt sätt. Vi har under det senaste året ansökt om två nya substanspatent inom hjärnans sjukdomar. Vi kommer givetvis att uppdatera marknaden framöver om framstegen inom vår forskningsportfölj.
Hur ser er patentportfölj ut i dagsläget, framförallt vad gäller era huvudprojekt?
– IRLAB:s patentportfölj är omfattande och bolaget har patentskydd för de båda läkemedelskandidaterna, IRL752 och IRL790, på alla de stora marknaderna i världen.
Hur ser er affärsstrategi ut när det gäller eventuell utlicensiering, och vad skulle du säga är den främsta styrkan i er strategi?
– Vi har valt att driva våra projekt till och med fas II i egen regi. Detta ger snabbhet och flexibilitet. Vi kan i de data som publiceras se att värdet på projekten i fas II är högre och kundbasen breddas betydligt när man har effektdata i patienter med sina läkemedelskandidater.
Finns det någon eller några aktörer som du ser som speciellt lämpade tagare av IRLAB Therapeutics projekt vid en utlicensiering?
– Det är de bolag med utvecklings- och marknadsföringsresurser på de stora marknaderna som har en inriktning mot hjärnans sjukdomar, och som satsar offensivt på nya originalläkemedel.
Har ni hittills märkt av något intresse från större aktörer avseende era ledande läkemedelskandidater, givet den utvecklingsfas era projekt befinner sig idag?
– Vi har sedan bolaget startades arbetat i en aktiv process där vi håller kontakt med flera potentiella intressenter och vi ger kontinuerlig information om projektens framsteg. Vår strategi är att efter fas II finna en partner ur denna grupp för den vidare utvecklingen av läkemedelskandidaterna mot slutmarknaden.
Vad ser du som de generellt största utmaningarna för ert bolag?
– Bioteknikbolag är beroende av att de projekt man har fortskrider. För det behövs duktiga medarbetare, skickliga samarbetspartners och givetvis kapital. Utmaningen ligger i att balansera resurser och insatser över tid.
Vilka definierar du som IRLAB Therapeutics viktigaste konkurrenter?
– Konkurrensen inom vårt område kan delas in i två segment. Dels de bolag som, liksom IRLAB arbetar med forskning och innovativa läkemedelkandidater för Parkinsons sjukdom. I Sverige finns duktiga bolag inom området. I framför allt USA, men även i EU pågår utveckling av nya läkemedel inom Parkinson som idag ligger i senare faser än IRLABs projekt.
– Vi kan idag inte se några andra projekt som har de breda effekterna som IRL752 och IRL790 siktar på inom respektive diagnos.
Ni har nyss genomfört en lyckad nyemission som övertecknades och som gav bolaget cirka 100 miljoner kronor netto. Hur ska kapitalet användas?
– Med detta kapital kan vi med kraft ta oss an de planerade fas II-studierna för våra två primära läkemedelskandidater som vi startar i sommar. Erfarenhetsmässigt ligger de externa kostnaderna ungefär på det dubbla mot de interna driftskostnaderna.
Om ett par dagar börsnoteras bolaget på Nasdaq First North, vilka är dina tankar om det – varför är det viktigt för IRLAB Therapeutics att vara på börsen?
– För IRLAB är det viktigt med en bredare men även långsiktig ägarbas, vilket vi nu uppnått, samtidigt som vi även framöver har tillgång till kapitalmarknaden när framgångar kan rapporteras.
Vad anser du själv är det som gör IRLAB Therapeutics intressant ur ett investerarperspektiv?
– Ett erfaret team, från medarbetare till styrelse, den relativt sett breda men fokuserade projektportföljen och forskningsplattformen som har förmågan att generera nya innovativa projekt över tid. Våra fas I-studier har utvecklats på ett positivt sätt och vi ser stora möjligheter inom vårt terapiområde där behovet av nya läkemedel är stort.
Vilka är de viktigaste milstolparna som ni hoppas uppnå under det kommande året?
– Vi siktar på att starta två större fas II-projekt under sommaren. Vi planerar att rapportera resultaten från dessa under våren/sommaren 2018.
Slutligen, var tror du att IRLAB Therapeutics som bolag befinner sig om 24 månader?
– Vi har etablerat oss på börsen och driver ytterligare viktiga läkemedelsprojekt framåt – i egen regi och med partners, avslutar Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics 
Läs mer om IRLAB Therapeutics på bolagets hemsida.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev