Home Nyheter Ny rapport: Sverige attraktiv marknad för förvärv och IPO:s

Ny rapport: Sverige attraktiv marknad för förvärv och IPO:s

Ny rapport: Sverige attraktiv marknad för förvärv och IPO:s

3 februari, 2017

Sverige är fortsatt en mycket attraktiv marknad när det gäller bolagsförvärv, fusioner och börsnoteringar. Det visar Global Transactions Forecast, en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar på 37 marknader fram till år 2020. Analytikerna har skapat en “Transaction Attractiveness Indicator” som mäter ett lands attraktionskraft för M&A och IPO:s på en skala från 0 till 10. Här placerar sig Sverige på en femte plats med 7,1 poäng, vilket kan jämföras med USA som hamnar på plats 14 med 5,7 poäng. Det totala transaktionsvärdet av bolagsaffärer på den svenska marknaden beräknas öka till 14,6 miljarder dollar 2017, motsvarande 127 miljarder SEK. Samtidigt förutspås värdet av årets börsnoteringar (IPO:s) uppgå till totalt 2 miljarder dollar, eller motsvarande ca 17,5 miljarder SEK. Den globala läkemedelssektorn förutspås att öka i marknadsvärde från 305 miljarder dollar år 2016 till 445 miljarder dollar år 2018.
Trots en ökad ekonomisk och politisk osäkerhet under 2016, vilket ledde till en värdenedgång i den globala transaktionsaktiviteten jämfört med året innan, råder en försiktig optimism rörande bolagsaffärer, uppköp och samgåenden under 2017. I Sverige väntas aktiviteten på transaktionsmarknaden ta fart igen, för att nå en ny topp 2018. Värdet på det totala antalet företagsaffärer i Sverige beräknas 2017 uppgå till 14,6 miljarder dollar, för att nå en topp på 20,3 miljarder dollar eller motsvarande ca 177 miljarder SEK 2018 räknat på dagens dollarkurs. Värdet på börsnoteringarna väntas minska något under 2017, för att sedan åter öka under 2018. Det förutspår analytiker i en ny rapport från Baker McKenzie och Oxford Economics.
Transaktionsvärdet spås öka mest inom tech- och healthcare
Även globalt sett väntas värdet av företagstransaktionerna öka fram till 2018, framförallt drivet av teknik- och healthcare-sektorn. Därefter väntas värdet av företagsaffärerna att minska. Likaså det totala värdet av börsnoteringar globalt spås öka under 2017, för att nå sitt högsta värde under 2018 och 2019. I Nordamerika, som är en viktig drivkraft för den globala transaktionsaktiviteten, bromsade antalet transaktioner överlag in med 15 procent från 2015 till 2016, bland annat på grund av osäkerheten kring det amerikanska presidentvalet och en avmattning i råvarusektorerna. Transaktionsaktiviteten förväntas vara fortsatt dämpad i regionen tills en tydligare bild av president Donald Trumps hållning kring internationell handel och invandring framträder.
I kontrast till resten av världen och till vad som förväntats med anledning av oron kring den brittiska Brexit-folkomröstningen i juni, låg det totala transaktionsvärdet för UK tämligen stabilt under 2016 med hjälp av ett antal så kallade mega deals. Bolaget AB InBevs uppköp av SAB Miller för 101 miljarder dollar var en av dessa. Borträknat ett fåtal liknande stora affärer skulle emellertid nivåerna även i Storbritannien ha legat lägre för 2016 än 2015.
– Vi befinner oss i en omvälvande tid, men företagens starka balansräkningar, låga räntor och en måttlig tillväxt gör att vi ser med tillförsikt an på 2017 som transaktionsår. Även om årets första kvartal kommer att vara lugnt, så tror vi på en ökad aktivitet från andra kvartalet och framåt, både i Sverige och globalt, säger Anders Fast på Baker McKenzie i Stockholm som står bakom rapporten.

Baker McKenzies Global Transactions Forecast. Klicka för större bild.

Sverige attraktivt ur många aspekter
Baker McKenzies och Oxford Economics rapport sammanfattar även 37 länders nuvarande ekonomiska förhållanden och rankar dem enligt en ”Transactions Attractiveness Indicator” i syfte att kartlägga hur attraktivt respektive land är för företagstransaktioner och börsnoteringar. Sverige behåller sin femteplats efter Hong Kong, Singapore, Schweiz och Nederländerna. Till några av de faktorer som gör Sverige attraktivt hör den låga kreditrisken, effektivitet i förvaltningen, legal struktur och att det är lätt att göra affärer här.
– Vi har ett mycket bra investeringsklimat i Sverige med ordning och reda i den offentliga ekonomin, en stark entreprenörsanda och know-how vilket leder till att det finns många tillväxtföretag. Det gör Sverige till ett attraktivt land, säger Anders Fast.
Trots rapportens generella optimism poängterar Baker McKenzie och Oxford Economics att prognosen bland annat förutsätter en bra dialog mellan EU och UK, att den nya USA-administrationen antar en mindre protektionistisk hållning kring internationell handel än vad som kanske befaras, att Kina hanterar sin övergång till en mogen ekonomi och att eurozonens ekonomiska återhämtning fortsätter.
Pharma-sektorn tappade stort – men från höga nivåer
Läkemedel och hälsovård var bland de sektorer som drabbades hårdast av avmattningen inom fusioner och förvärv under 2016, där värdet av bolagsaffärerna inom läkemedelssektorn föll med 33 procent. Värdet av affärer inom övriga hälsosektorer sjönk ännu mer – med över 50 procent mellan 2015 och 2016. Den stora minskningen beror dock delvis på att megaffären mellan läkemedelsbolagen Actavis och Allergan, med ett värde på 68 miljarder dollar, räknas in under affärer genomförda under 2015.
Trots denna kraftiga nedgång från 2015, gjordes affärer inom pharma-industrin till ett totalt värde av 220 miljarder dollar under 2016, vilket motsvarar det tredje högsta totala transaktionsvärdet någonsin.
Förutsättningar finns för positiv trend
Framöver menar analytikerna att flera strukturella trender stöder en starkare förvärvs- och fusionsaktivitet i både läkemedelssektorn och non-pharma healthcare-sektorn. En åldrande befolkning i tillväxt- och utvecklade ekonomier kommer leda till snabbare ökning av de offentliga och privata vårdutgifterna jämfört med andra sektorer. Samtidigt kommer kombinationen av allt äldre befolkning och skattetryck motivera regeringar att försöka effektivisera de offentliga hälsovårdssystemen, med konsekvensen att outsourcing kommer att öka vilket skapar tillväxtmöjligheter för privata vårdgivare och ökar potentialen för effektivitetshöjande fusioner. Analytikerna förutspår även att nya biotechinnovationer kommer att öppna upp för nya medicinska genombrott och även fortsättningsvis generera attraktiva uppköpsmöjligheter med hög risk/reward-faktor.
Ökad innovation och minskad reglering viktiga tillväxtfaktorer
Baker McKenzie och Oxford Economics bedömer i sin analysrapport att transaktionsaktiviteten i sjukvårds- och läkemedelssektorn globalt kommer att öka i värde från 305 miljarder dollar år 2016 till 445 miljarder dollar år 2018, och bibehålla sin styrka bättre än andra sektorer, för att sedan falla tillbaka något till 405 miljarder dollar år 2020. Inom healthcare-sektorn, och i synnerhet inom bioteknik och läkemedel, kommer tillväxten att drivas av ökad innovation i kombination med minskad myndighetsreglering i USA, samtidigt som privata vårdgivare i allt högre utsträckning kommer att få leverera tjänster till den offentliga hälso- och sjukvården, vilket driver tillväxt i non-pharma-sektorn.
Ökad riskaptit bland investerare väntas
Ur ett sektorspecifikt perspektiv ger analytikerna en samlad bild av en tydlig kommande förskjutning från investeraroro till ökad riskaptit under de kommande åren. Man förutspår att flera av de branscher som drabbades hårdast av avmattningen inom fusioner och förvärv kommer att studsa upp igen, och att healthcare- och läkemedelssektorerna kommer att vara bland de som går starkast.
Läs hela rapporten här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev