Home Nyheter Intervju: Magnus Hansson om NeuroVives positiva cancerdata

Intervju: Magnus Hansson om NeuroVives positiva cancerdata

Intervju: Magnus Hansson om NeuroVives positiva cancerdata

2 februari, 2017

Förra veckan kunde NeuroVive Pharmaceutical meddela marknaden att vissa av bolagets sanglifehrin-baserade substanser utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter, och att man därmed har adderat levercancer – den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över – till sin pipeline. Idag förtydligade bolaget i ett pressmeddelande att man sett ända upp till 500 ggr större hämmande effekt än för läkemedlet sorenafib, som är det befintliga behandlingsalternativ för framskriden levercellscancer som dominerar marknaden. BioStock har kontaktat bolagets medicinska chef Magnus Hansson för att få hans kommentar till de nya cancerresultaten, som kommer att presenteras vid konferensen EASL HCC Summit under fredagen.
NVP024 är NeuroVives projekt där potenta anti-canceregenskaper hos en särskild grupp av de nya sanglifehrin-baserade substanserna är i fokus. Nu har alltså NeuroVives forskargrupp tillsammans med sina internationella samarbetspartners kunnat visa att dessa substanser utövar kraftfulla anti-cancereffekter i prekliniska modeller av HCC. Forskningsresultaten kommer att presenteras denna vecka i Genève, för den samlade forskareliten inom HCC.

Magnus Hansson, medicinsk chef NeuroVive

Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive, kan du berätta lite mer om vilka cancerhämmande effekter ni sett hos sanglifehrin-baserade cyklofilinhämmare inom ert utvecklingsprojekt NVP024?
– Vi har sett en väldigt potent hämning av cancercellers delning och tillväxt i flera olika levercancercelllinjer med en ny generation av sanglifehrin-baserade substanser vi tagit fram. Vi har också sett en tydlig minskning av tumörtillväxt i en experimentell (in vivo) modell av levercancer där behandlingen också tolererades väl.
Det har länge varit känt att cyklofiliner är överuttryckta i ett antal cancerformer och att kan ha betydelse för malign transformation och metastasering. Trots det har det hittills saknats bevis för att någon av de många potenta cyklofilinhämmare som finns fungerar i realiteten. Hur skiljer sig er kandidat mot de övriga inom denna substanskategori?
– Den cancerhämmande effekten tycks vara en specifik och unik effekt hos en undergrupp av våra sanglifehrin-baserade substanser. Nu när vi designat nya substanser från vår plattform inom NVP024-projektet är det just denna effekt vi renodlat.
Hur anmärkningsvärt skulle du säga att det är att ni nu sett ”oväntat kraftfulla anti-cancereffekter” för denna klass av läkemedel där NVP024 ingår?
– Som så många andra upptäckter inom medicinsk forskning var anti-cancereffekten något som vi av en händelse upptäckte inom ramen för andra studier. Vi valde att undersöka detta noggrannare och har parallellt sett att vi kunde designa substanser där anti-cancereffekten var oväntat potent. Våra fynd har öppnat upp ett nytt terapiområde för oss där vi tror att vi har goda möjligheter att skapa värde både för sjukvården och våra ägare.
Marknaden för behandling av hepatocellulär cancer (levercancer) förväntas enligt forsknings- och konsultföretaget GlobalData växa från 420 miljoner dollar år 2014 till 550 miljoner dollar år 2024. Utvecklingen av nya behandlingsformer har dock varit utmanande, och inga nya läkemedel har kommit in på arenan sedan lanseringen av Nexavar (sorafenib) från Bayer år 2007. Hur skulle du placera in er läkemedelskandidat i denna kontext?
– Det medicinska behovet vid avancerad levercancer är stort och vår målsättning är att kunna erbjuda en bättre behandling för patienter där kirurgi eller invasiv behandling inte är aktuell. Det finns ett stort behov av effektiv behandling som inte begränsas av biverkningar och resistensutveckling. Vi kommer att utveckla vårt projekt i riktning mot att kunna erbjuda behandling som alternativ eller tilläggsbehandling till etablerad anti-cancerterapi, såsom sorafenib, och som behandling mot tumörer resistenta mot etablerad terapi.
Har den bättre eller likvärdig potential med marknadsledaren Nexavar, vars patent snart löper ut?
– Marknadspotentialen kommer avgöras av framtida kliniska studier, men självfallet hoppas vi att vår framtida läkemedelskandidat kommer att visa sig vara effektivare och ha en bred potential inom levercancer enligt ovan, och det är med den målsättningen vi kommer driva projektet framåt.
För närvarande pågår 10 stycken kliniska fas III-studier inriktade på hepatocellullär cancer. Många högprofilsprojekt för levercancer har dock misslyckats sedan Nexavar erhöll marknadsgodkännande 2007. Är detta den första sanglifehrin-baserade substansen som testas mot indikationen?
– Ja, såvitt vi känner till är detta de första resultaten för denna typ av substanser och verkningsmekanism.
Hur ser toxicitetsprofilen ut för denna klass av läkemedel, med tanke på den aktuella, mycket sköra patientgruppen?
– Vår klass av substanser har hittills visat sig ha god tolerabilitet även vid längre studier med höga doser.
Förra året rekryterade NeuroVive onkologiexperten Michele Tavecchio från Wistar Institute i Philadelphia, där hans forskning har varit inriktad på cyklofilin D och dess inblandning i olika aspekter av metabola sjukdomar och cancer. Vilken betydelse har han haft för er inriktning mot den nya cancerindikationen?
– Michele rekryterades bland annat för att vi noggrannare ville undersöka anti-cancereffekterna hos våra sanglifehrinbaserade substanser. Hans expertis inom cancerforskning har varit väldigt viktig för att vi snabbt har kunnat nå de resultat vi nu presenterar i Geneve, och för att bredda vår kompetens inom mitokondriell medicin.
I höstas överraskades marknaden av beskedet att ni hade sett positiva resultat med cyklofilinhämmaren NV556 för den kroniska leversjukdomen NASH, eller fettlever. Hur är denna sjukdom sammankopplad med hepatocellulär cancer, och finns det synergieffekter att hämta mellan utvecklingen av läkemedelskandidaterna mot dessa två sjukdomsindikationer?
– Det finns tydliga synergieffekter för våra utvecklingsprojekt inom NASH och levercancer även om det är två separata indikationer. Den medicinska expertis vi knyter till oss inom leversjukdomsområdet har i stor utsträckning erfarenhet inom båda sjukdomsområdena. NASH är en av de vanliga leversjukdomar som har ökad risk för levercancer.
– NV556 och substanserna inom NVP024-projektet har flera liknande steg inom tillverkningsprocessen så mycket av kunskapsutvecklingen inom det ena projektet är värdefullt för det andra.
Har ni redan nu märkt av något intresse från Big Pharma för era läkemedelskandidater mot hepatocellulär cancer och NASH, givet det faktum att ni aktivt söker tidiga utlicensieringspartners för just dessa sjukdomsindikationer?
– Ja, det finns helt klart ett stort antal läkemedelsbolag som aktivt söker efter attraktiva projekt. Vi arbetar med att vidare bekräfta de effekter vi sett och att sätta ihop det informationspaket som behövs för att kunna aktivt starta utlicensieringsdiskussioner.
Överlag har ni haft väldigt goda erfarenheter av internationella samarbeten. Vilken betydelse har samarbetet med brittiska Isomerase Therapeutics haft i utvecklingen, och hur kommer era samarbeten att utvecklas framöver?
– Alla våra samarbetspartners är väldigt viktiga för oss och bidrar med ovärderlig input och kompetens. Vi fördjupade samarbetet med Isomerase i höstas och fullföljde då också 10 procents delförvärv av bolaget för att ytterligare knyta bolagen närmare varandra. Vi har även nyligen tecknat nya viktiga samarbeten, dels med Karolinska Institutet i Stockholm kring mitokondriell myopati och dels med en väl ansedd amerikansk forskargrupp som är experter på mitokondriell energireglering och som ska bistå oss i utvecklingen av vårt projekt NVP015.
Ni kommer att presentera era substanser mot levercancer på den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit i Genève under fredagen. Vilken betydelse har konferensen när det gäller att knyta kontakter, och vad hoppas du att deltagandet på konferensen skall leda till för NeuroVives del?
– Konferenser av detta slag lockar till sig ledande aktörer både inom tidig experimentell och klinisk forskning. Det är en viktig arena för kunskapsutbyte, för att sprida information kring denna nya behandlingsstrategi, samt för att knyta till oss ytterligare medicinsk expertis inom området.
Slutligen, hösten 2016 och början på detta år har varit nyhetsintensiva. På vilka fronter kommer NeuroVive att utmärka sig under resten av året? Kan du säga något om era andra pågående projekt?
– För vårt kliniska projekt för traumatisk skallskada, TBI, med NeuroSTAT väntar viktiga resultat under det kommande året. Vid halvårsskiftet 2017 räknar vi med att ha resultat från den pågående prekliniska studien vi genomför tillsammans med University of Pennsylvania (PENN) och från den pågående kliniska fas II säkerhetsstudien CHIC. Vi ser i övrigt fram emot att driva våra nya spännande projekt framåt så effektivt som möjligt och fortsätta att bredda och utveckla vår portfölj av intressanta forsknings- och utvecklingsprogram, avslutar Magnus Hansson, medicinsk chef NeuroVive Pharmaceuticals.
Fotnot: NeuroVives posterpresentation Preclinical analysis of sanglifehrin-based cyclophilin inhibitors showing potential for treatment of hepatocellular carcinoma presenteras vid EASL HCC Summit i Genève kl 16.30 imorgon fredag 3 februari.
Läs även: Intervju: NeuroVives Erik Kinnman om NASH-satsningen
och Nya prekliniska data från NeuroVive: ”Oväntat kraftfulla anti-cancereffekter”
Om hepatocellulär cancer
Levercancer diagnosticeras ofta i ett sent skede av sjukdomen och har en hög dödlighet. Det finns huvudsakligen två olika typer av levercancer: hepatocellulär cancer (HCC) och intrahepatisk gallgångscancer. Riskfaktorer förknippade med HCC är Hepatit-B eller Hepatit-C virusinfektion, alkoholorsakad skrumplever eller kronisk leverskada. Även om levercancer är mindre vanlig i norra Europa och i USA än i Asien, är HCC den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken världen över.
Behandlingsmål
Antalet fall av HCC har de senaste åren ökat världen över. Tidig diagnos och nya behandlingsformer kan avsevärt förbättra prognosen för patienter med HCC som annars har mycket dålig prognos med nuvarande behandlingsmöjligheter. Med utgångspunkt från sin expertis inom mitokondriell medicin har NeuroVive studerat en unik aspekt av bolagets sanglifehrin-baserade substanser – anti-cancereffekter – och utvecklar i projektet NVP024 dessa substanser för behandling av HCC.
Marknadspotential
HCC är den sjätte vanligaste cancerformen med globalt runt 780 000 nya fall diagnosticerade och är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över. I Europa är det den 14:e vanligaste cancerformen med cirka 63 500 nya fall diagnosticerade (2012). Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är en viktig utgångspunkt för behandling vid levertumörer är, det medicinska behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid levercancer.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev