Home Nyheter Globala antirökkampanjer banar väg för rökfria alternativ

Globala antirökkampanjer banar väg för rökfria alternativ

Globala antirökkampanjer banar väg för rökfria alternativ

7 december, 2016

Kina är det senaste i raden av länder som utfärdar nya strängare lagar mot rökning. De nya lagarna som kommer äga laga kraft i början på nästa år, inskränker rättigheten att röka i offentliga miljöer. I synnerhet företag vars anställda röker på fel plats under arbetstid, kommer drabbas av höga böter. Cigarettindustrin i Kina sysselsätter 60 miljoner människor och skatterna bidrar årligen med cirka 7 procent till statskassan, samtidigt som landet har över 300 miljoner rökare och ytterligare 700 miljoner passiva rökare, vilket belastar sjukvården och därmed statskassan kraftigt. Att nu även Kina sällar sig till skaran av länder som omfamnar WHO:s riktlinjer och den globala konsensus som erkänner rökningens skadliga effekter, är potentiellt positiva nyheter för bolag som utvecklar rökningsfria alternativ, som svenska Enorama Pharma.
Enligt ett utkast till lagförslag kommer rökning vara förbjuden inomhus på alla offentliga platser i Kina. Det inkluderar arbetsplatser och inom kollektivtrafiken, men även utomhus i direkt anslutning till eller på grundskolor, daghem, historiska platser, barnsjukhus och arenor. Att bryta mot den kommande lagen kommer att medföra böter för privatpersoner på cirka 700 kr (500 yuan), medan företag som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 40 000 kr, samt att man kan bli av med sitt verksamhetstillstånd. Det är med andra ord en stenhård regelefterlevnad som de kinesiska myndigheterna ställer, i synnerhet på företagen. Att hårdare regler behövs är dock tydligt, med tanke på att fler än hälften (52,9 procent) av alla vuxna kinesiska män röker, enligt WHOs senaste statistik.
– Den kinesiska regeringen kommer att öka publiciteten kring tobakens farliga skadeverkningar, stifta lagar samt genomföra skatte- och prisreformer på tobaksprodukter för att uppfylla kraven i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, säger Mao Qun’an, chef vid National Health and Family Planning Commission.
Över 50 miljoner kineser bor i städer som redan har implementerat hårdare lagar mot rökning
Redan idag har nästan 20 kinesiska städer utarbetat förbud mot rökning, inklusive Shanghai (23,7 miljoner invånare), Peking (20,4) och Hangzhou (9). Mao Qun’an sade under en konferens i Shanghai att det största hindret för de nya lagarna, vars utkast publicerades för två år sedan, har varit allmänhetens bristande medvetenhet om vilka skador rökningen orsakar.
The Chinese Association on Tobacco Control uppskattar att det finns runt 316 miljoner rökare i landet, motsvarande nästan hela USAs befolkning, som årligen röker ungefär 1 700 miljarder cigaretter. Av dessa dör idag cirka 1,5 miljoner varje år i tobaksrelaterade sjukdomar, en siffra som riskerar att öka med det dubbla år 2025 om något inte görs. I Peking (Beijing) är fler än 4 miljoner rökare, och här har man rullat ut vad som bedömts som det strängaste rökförbudet i historien den 1 juni 2015, där förbudet omfattar rökning på offentliga platser inomhus, arbetsplatser och i kollektivtrafiken. Nyligen ändrade även Shanghai sina regler för att förbjuda rökning på offentliga platser inomhus och utomhus.

Klicka för att förstora
Klicka för att förstora

Att få bukt med rökningen i Kina har enligt regeringsföreträdare alltid varit problematiskt, då rökning ses som en naturlig praxis eller som ett traditionellt sätt att umgås och en symbol för vänskap. Dessutom är cigaretter relativt billiga och lättillgängliga jämfört med i många västländer, vilket tydligt framgår av WHO:s statistik här intill. I synnerhet på landsbygden är cigaretter väldigt billiga, där kan ett paket kosta så lite som 2-3 svenska kronor.
Rökningen bidrar till statskassan och sysselsätter över 60 miljoner kineser
Kinas gigantiska statliga tobaksmonopol är större än de fem näst största tobaksbolagen i världen ihopräknade, och landet är världens i särklass största producent och konsument av tobak. Här tillverkas och röks en tredjedel av världens cigaretter, vilket har gjort att tobaksbolagens intäkter har ökat lavinartat under de senaste åren. 2006-2010 växte tobaksindustrin i Kina med i snitt 19 procent, och China National Tobacco Corporation som har monopol (98 procent) på marknaden, har sett intäkterna öka från 285 miljarder kronor år 2005, till otroliga 757 miljarder 2012.
Cirka 70 procent av Kinas icke-rökare, alltså 700 miljoner människor, utsätts enligt WHO dagligen för passiv rökning, och år 2014 stod Kina för 27 procent av världens dödliga cancerfall, trots att bara en femtedel av världens befolkning bor i landet. Den livsfarliga cocktail som rökning och luftföroreningar tillsammans utgör, har dessutom fått antalet fall av lungcancer att öka med 465 procent i Kina under de senaste tre årtiondena, vilket gör att cancer nu är den vanligaste dödsorsaken i Kinas storstäder.
En studie som publicerades 2014 i British Medical Journal, visade att 13 miljoner tobaksrelaterade dödsfall skulle kunna förhindras till år 2050, om Kina bara följde WHO:s riktlinjer. Samtidigt skulle rökningen då även minska med 40 procent. Något som kommer försvåra en sådan implementering är att tobaksindustrin genom skatter bidrar med drygt 600 miljarder kronor årligen till Kinas statskassa, vilket är cirka 7 procent av centralregeringens totala intäkter. China State Tobacco Corporation är dessutom en av landets största arbetsgivare med över en halv miljon anställda. Enligt tankesmedjan Brookings Institution tjänar cirka 60 miljoner kineser sitt uppehälle genom att odla, skörda, producera och sälja cigaretter.
De kinesiska myndigheterna har med andra ord en tuff uppgift när de ska försöka upplysa folket om rökningens skadeverkningar, men å andra sidan har man något som de flesta andra länder saknar: en gigantisk och statsstyrd propagandamaskin. Dessutom har Kina de senaste åren försökt stävja korruptionen inom statliga bolag. Det är i sammanhanget rätt talande att China National Tobacco Corporation överses av State Tobacco Monopoly Administration, två statliga bolag med såväl samma ordförande som gemensam internetsida. Att Li Keming, som är bror till Kinas premiärminister Li Keqiang och innehade höga poster i båda bolagen fram till 2015 då han avgick efter protester om tänkbara intressekonflikter, är dock ett möjligt tecken på att myndigheterna är på rätt väg och verkligen har för avsikt att följa WHOs riktlinjer som man skrev under redan 2003.
WHO jagar världens regeringar med blåslampa för att bekämpa rökning
WHO-chefen Margaret Chan hyllar Kinas nya ansträngningar att jobba mot rökning och menar att hon förväntar sig att se ännu fler steg i rätt riktning.
Tobak dödar 6 miljoner människor varje år, enligt WHO – dödsfall som är helt onödiga. Det är en tragedi att vi inte gör mer då rökning orsakar död och förstör hälsan, enligt Chan. Hon menar att Kina rör sig i rätt riktning, men att mer behöver göras. Chan uppmuntrade de fler än 100 borgmästare som deltog i konferensen i Shanghai att införa lagstiftande- eller skatteåtgärder såsom höjda skatter, förbud mot tobaksannonser på TV och i tryckta medier, samt att tobaksbolag borde förbjudas att sponsra idrottsevenemang.
Enligt The Economist så godkände landet visserligen WHOs stadgar för att minska rökning år 2003, och i detta ingår bland annat ett totalförbud mot tobaksreklam. Men de mäktiga statliga bolagen har hittills struntat i detta, eller kringgått förbudet genom att sätta upp särskilda ”välgörenhetsfonder” i sina namn, som sedan sponsrat event eller till och med skolor. ”Sichuan Tobacco Hope Primary School” är ett exempel på en av hundratals grundskolor som finansierats av statliga tobaksbolag, som i utbyte kunnat sätta upp reklam i skolorna som drar likhetstecken mellan rökning och effektiva studier. Men detta förfarande ser nu alltså ut att bli förbjudet.
Anmärkningsvärda framsteg i den globala tobakskontrollen
Enligt WHO har det gjorts anmärkningsvärda framsteg i den globala tobakskontrollen de senaste åren. Sedan den föregående WHO-rapporten rörande den globala tobaksepidemin 2013, har den globala befolkning som omfattas av åtminstone ett MPower-mått (mäter regelefterlevnad i WHO: s ramkonvention om tobakskontroll) ökat från 2,3 miljarder till 2,8 miljarder människor. Antalet länder som har genomfört åtminstone ett av dessa MPower-mått nedan, har ökat med 11 sedan 2012, från 92 till 103.
■ Fem länder med en sammanlagd befolkning på 187 miljoner människor (Chile, Jamaica, Madagaskar, Ryssland och Surinam) har genomfört omfattande lagar om rökfrihet som omfattar alla offentliga platser inomhus och arbetsplatser.
■ Sex länder (Argentina, Belgien, Brunei, Malta, Mexiko och Nederländerna) motsvarande 173 miljoner människor har genomfört åtgärder för att få människor att sluta röka.
■ Tolv länder med en sammanlagd befolkning på 370 miljoner människor (Bangladesh, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Namibia, Filippinerna, Samoa, Salomonöarna, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Vanuatu och Vietnam) har infört stora grafiska varningar på cigarettpaketen.
■ Sju länder (Kiribati, Nepal, Ryssland, Surinam, Förenade Arabemiraten, Uruguay och Jemen) har infört ett totalförbud mot all tobaksreklam, marknadsföring och sponsrande verksamhet, vilket således skyddar ytterligare 209 miljoner människor från exponering för reklam.
■ Sju länder (Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Kiribati, Nya Zeeland, Rumänien och Seychellerna) har höjt skatten på cigaretter till mer än 75 procent av detaljhandelspriset, omfattandes 154 miljoner människor.
WHOs ramkonvention om tobakskontroll och konsekventa MPower-åtgärder över det senaste decenniet har enligt WHO bidragit till att skydda 40 procent av världens befolkning genom att dessa länder genomfört åtminstone ett MPower-mått.
WHO: "Höj skatterna". Klicka för att förstora
WHO: “Höj skatterna”. Klicka för att förstora

Höjda skatter på tobak är ett måste enligt WHO
Fokus i WHOs senaste rapport WHO report on the global tobacco Epidemi, 2015 – Raising taxes on tobacco låg som namnet antyder på att världens länder måste höga sina tobaksskatter. Samtidigt är skattehöjningar den MPower-åtgärd som har visat minst framgång enligt WHO. Endast en av 10 av världens befolkning bor i något av de 33 länder som tar ut skatt på mer än 75 procent av cigaretternas detaljhandelspris, vilket gör det till den minst implementerade MPower-åtgärden och den som visat sämst förbättring sedan år 2007. Fler än 80 procent av världens länder har inte infört högre tobaksbeskattning trots tydliga bevis på att höjda skatter till en tillräckligt hög nivå är ett extremt effektivt ingripande: det minskar tobaksanvändandet, innebär låga kostnader att genomföra, och ökar regeringarnas intäkter, i vissa fall avsevärt.
WHO framhåller i rapporten att det kan vara svårt att generera tillräckligt politisk vilja att övervinna motståndet bland annat från tobaksindustrin, för att höja tobaksskatten. Tobaksindustrin har länge motsatt sig stärkta åtgärder för tobakskontroll, och är särskilt aktiva i att försöka förhindra varje typ av skattehöjningar som leder till faktiska högre priser. Industrin gör enligt WHO falska ogrundade påståenden om de ekonomiska skador som orsakas av högre skatter.

WHO: “Mer än hälften av världens länder, med 40
av världens befolkning (2,8 miljarder människor)
har 
genomfört åtminstone en preventiv åtgärd”

Tobaksjätten Philip Morris vill fimpa cigaretterna
I sammanhanget är det intressant att konstatera att världens största tobaksbolag, Philip Morris, nyligen meddelade att bolaget avser att fimpa för gott och satsa på nya tekniker. Men då dessa är helt oprövade och vetenskapen ännu inte i grunden har kunnat undersöka alla dess skadliga effekter, kan det gå samma väg som e-cigaretterna där man efterhand har sett att de kan vara skadligare än vanliga cigaretter, vilket BioStock har rapporterat om tidigare. Oaktat detta, tycks WHO:s arbete med att få världens länder att införa fler åtgärder mot tobaksrökning, faktiskt bana väg för mindre skadliga vägar för människor att få i sig nikotin.
Alternativet till cigaretter: Nicotine Replacement Therapy
I takt med den ökande allmänna kunskapen kring hur hälsofarlig tobaksrökning är, har det vuxit fram en allt större marknad med rökavvänjningsprodukter som inte ger upphov till farlig tobaksrök vid användning. Produkterna kallas även för Smoking Cessation and Nicotine De-addiction. Dessa produkter innefattar allt som nikotinberoende kan använda men som inte framkallar hälsofarliga biprodukter eller består av tobak. Till dessa produkter räknas allt från receptbelagda mediciner, e-cigaretter samt Nicotine Replacement Therapy (NRT). Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades till över 7 miljarder USD år 2015, pådriven av ökad kunskap kring rökningsrelaterade sjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer. En undersökning från analyshuset Grand View Research visar att marknaden väntas öka i värde till 21,8 miljarder USD år 2024.
Enbart marknaden för NRT-produkter, där nikotintuggummin ingår, omsatte globalt cirka 2,5 miljarder USD år 2014. Av denna totala marknad utgör andelen för nikotintuggummin mellan 40-50 procent. För Europa bedöms det totala värdet för försäljningen av nikotintuggummin uppgå till ca 250 miljoner USD årligen.
Då det är varken är troligt att de allmänna kunskaperna om hälsoriskerna med tobaksrökning kommer att minska eller myndighetsförbuden mot cigarettreklam och rökning på allmän plats kommer att bli färre, gör BioStock bedömningen att köpkraften inom traditionell tobaksavvänjning sannolikt kommer att skifta mot större användning av olika NRT-produkter.
Om Enorama Pharma
Malmöbaserade Enorama Pharma utvecklar s.k. drug delivery-produkter i form av medicinska tuggummin med användningsområden inom OTC-produkter (Over The Counter), produkter som säljs över disk direkt till konsument. Bolagets första huvudprodukt riktar sig mot en växande mångmiljardmarknad: nikotintuggummin för rökavvänjning. Bolaget har redan flera viktiga avtal med producenter och återförsäljare inför den kommande marknadslanseringen i Europa 2018, USA 2019 samt Asien 2020.
I en tidigare analys av Enorama Pharma konstaterade BioStock att Nicorette och Nicotinell dominerar den globala marknaden, med upp till 80 procent av marknaden i Europa, samt att Enoramas Private Label-strategi har tydliga fördelar när det gäller att snabbt få ut en produkt på marknad och nå betydande marknadsandelar. 
Läs BioStocks analys av Enorama Pharma här
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev