För en vecka sedan offentliggjorde vi nyheten att BioStock expanderar och utvecklar analysverksamheten med Göteborgsbaserade Monocl Strategy Services AB som delägare. I dagens Söndagsintervju möter vi Tobias Thornblad som är ny analysansvarig BioStock, vd på Monocl Strategy Services och specialist på analys och värderingar inom Life Science. För BioStocks läsare berättar han om planerna på att etablera Nordens ledande analyshus, om vad man bör kräva av en bra analys – och av en analytiker – samt förklarar hur arbetsprocessen för BioStocks uppdragsanalyser ser ut. Dessutom ger han sin syn på vilka områden som är absolut hetast inom Life Science idag och tipsar om vad som är viktigast att tänka på när man investerar i Life Science-bolag.

Tobias Thornblad.

Tobias Thornblad, analysansvarig.

Du tillträdde nyligen rollen som styrelseledamot med övergripande ansvar för BioStocks analysverksamhet, kan du berätta lite om din bakgrund för BioStocks läsare?

– Jag är vd på Monocl Strategy Services som jag grundade tillsammans med en kollega för ett par år sedan. Utöver detta är jag och aktiv i vårt andra Monocl-bolag, mjukvarubolaget Monocl Software, som levererar analysverktyg och konsultuppdrag till stora läkemedelsbolag världen över. Jag har alltid fascinerats av Life Science, strategiarbete och affärsutveckling vilket förklarar hur jag hamnade här. Innan dess har jag ett förflutet som vd inom medtech-branschen, managementkonsult och affärsutvecklare inom biotech. Min utbildningsbakgrund är civilingenjör inom bioteknik och mastersexamen inom industriell ekonomi.

Hur vill ni utveckla BioStocks analysverksamhet?

– Life Science är en komplex marknad med mycket speciella förutsättningar vilket kräver en annan sorts nyhetsbevakning än andra branscher. Vi hade följt BioStock med intresse under en tid och tyckte därför att det var kul när vi fick förfrågan om att bli analyspartner. Vi har valt att att investera i BioStock då vi ser stora synergier med vår befintliga verksamhet och såg en tydlig möjlighet att tillsammans skapa ett ledande analyshus för nordisk Life Science. Fram tills nu har BioStocks analysverksamhet utgjorts av uppdragsanalyser. Med tanke på vår bakgrund och verksamhet i Monocl Strategy Services vill vi gärna utveckla verksamheten genom att komplettera detta med proaktiva branschanalyser som går utanför uppdragsanalysernas traditionella ram.

På tal om det, kan du kort beskriva vad Monocl Strategy Services gör?

– Vi är specialiserade på affärsutvecklingsuppdrag mot små och medelstora Life Science-företag. Majoriteten av våra uppdrag kan brett kategoriseras under strategi, värdering och marknadsanalys. Våra projekt används oftast som beslutsunderlag för ledningsgrupper och styrelser i biotech- och läkemedelsföretag. Vi räknade ut häromdagen att vi har jobbat med nästan 100 olika indikationer inom allt ifrån våra största folksjukdomar till mycket sällsynta sorter. För några år sedan var majoriteten av våra kunder privatfinansierade, idag är nära 80 procent börsnoterade.

Hur kom du och Monocl Strategy Services först i kontakt med BioStock?

– Vi följer allt som händer inom branschen genom en rad olika internationella kanaler. Flera av våra kunder började plötsligt dyka upp i nyhetsartiklar som inte skrevs av någon av de etablerade tidskrifterna. Vi började prenumerera på nyhetsbrevet och blev imponerade av BioStocks vd-intervjuer och artiklar. Under lång tid visste vi inte vilka som låg bakom bolaget och var därför mycket nyfikna och intresserade när vi blev kontaktade.

Vad ser du som de främsta styrkorna med samarbetet?

– BioStock synliggör nyheter på ett sätt som ingen har lyckats med hittills inom branschen. Vi tillför en branschkunskap och analytisk förmåga som tidigare endast har gynnat beslutsfattare inom branschen. Tillsammans kommer vi att kunna leverera högkvalitativt material om nordiska Life Science-bolag som kommer att attrahera både investerare och strategiska partners för de bolag som vi skriver om.

Ni arbetar uteslutet med Life Science-sektorn. Vilka krav ställer du på utbildning och tidigare erfarenheter när du rekryterar nya medarbetare?

– Majoriteten av vår personal har dubbla examina inom tekniska områden och affärskunskap. I rekryteringsprocessen testas alla i tre, fyra steg genom både intervjuer och problemlösning. Vi försöker sedan att hitta en bra balans mellan nyexaminerade studenter och personer med arbetslivserfarenhet från branschen. Flera har tidigare yrkeserfarenhet från biotech, medtech, CRO:er, och genom att arbeta nära med våra kunder så bygger vår personal snabbt upp en bra operationell förståelse.

Finns det några särskilda analysverktyg ni använder er av i ert arbete?

– Vi har utvecklat många egna verktyg genom åren för att identifiera potentiella partners, analysera behandlingsalgoritmer, utvärdera konkurrenter, värdera utvecklingskandidater, med mera. Det mest sofistikerade verktyget som vi själva har varit med och utvecklat är givetvis Monocl EGO som numera även används av flera av världens största läkemedelsbolag. Utöver detta har vi förstås tillgång till de viktigaste databaserna och analysverktygen i branschen men det viktigaste är nog vår erfarenhetsbank av tidigare projekt.

Vad bör en bra analys av ett Life Science-bolag innehålla?

– Allt är givetvis beroende på bolaget som analyseras. Generellt sett bör en bra analys på ett tydligt och systematiskt sätt genomlysa bolaget, projektportföljen och marknadsförutsättningarna. Analysen av bolaget bör därför beröra saker som historik, affärsmodell och organisation, medan marknadspotentialen av portföljtillgångar bör bedöma styrkor/svagheter, marknadsstorlek och externa trender.

Kommer man att kunna likställa en värdering av en läkemedelskandidat med en aktievärdering?

– Nej. Detta är inte syftet med analysen och kan därför inte bli resultatet. För att uppskatta marknadspotentialen för det analyserade bolagets huvudkandidat/produkt kommer vi i många fall att beräkna ett riskjusterat nuvärde. Beräkningen som utförs görs enligt den industripraxis som råder inom läkemedelsbranschen. Kalkylens syfte är att uppskatta vad nuvärdet (idag) för en tidig läkemedelskandidat skulle vara när det betraktas av ett stort läkemedelsbolag med muskler att kommersialisera tillgången på egen hand. Vid en eventuell affär kommer förstås det framräknade nuvärdet för tillgången att delas mellan det lilla och det stora bolaget. Detta kan göras på många olika sätt, och hur stor del som tillfaller det analyserade bolaget beror helt och hållet på hur framgångsrik dess förhandling är. Själva betalningen fördelas sedan typiskt i olika steg där industripraxis är förskottsbetalning, milstolpesbetalningar och royalty-betalningar.

– Ett av BioStock framräknat riskjusterat nuvärde för ett bolags huvudkandidat representerar således det teoretiska maxvärdet för ett projekt, innan eventuell värdefördelning, inte det analyserade bolagets aktiekurs.

BioStocks bolagsanalyser görs oftast på uppdrag av bolagen själva, mot ekonomisk ersättning. Kan man verkligen kalla en uppdragsanalys oberoende?

– Nej, en analys som betalas av bolaget som analyseras kan aldrig anses vara oberoende. Detta är ingenting som jag tycker att man ska påstå och det vill jag vara tydlig med.

– För att utföra analysen samlar vi in information om bolaget, produkten och marknaden. Mycket information kommer från externa källor, men den viktigaste informationen är alltid baserad på intervjuer med kundens nyckelpersoner samt rapporter och presentationer sammanställda av kunden. Vi försöker alltid jobba enligt vår upparbetade metodik genom systematisk analys av bolaget men är utlämnade att lita på materialet som vi förses med, då det inte alltid är möjligt att externt validera all information.

– Innan en analys publiceras ombeds kunden att faktagranska och godkänna samtlig information. Vi är mottagliga för att diskutera faktafel, antaganden och tolkningar men – av respekt för vår läsare – låter vi inte kunden styra de slutsatser som presenteras i BioStocks namn.

Varför köper bolag egentligen uppdragsanalyser?

– Uppdragsanalyser kan synliggöra ett bolag från ett externt perspektiv på ett sätt som inte är möjligt för ett bolag att göra på egen hand. Idag är det fler Life Science-bolag än någonsin som konkurrerar om investerarnas intresse och genom att låta oss analysera bolagens marknadsförutsättningar kan investerare lättare jämföra marknadspotentialen hos väsensskilda verksamheter på ett systematiskt sätt.

Hur ser en typisk analysprocess ut?

– Det vanligaste förfaringssättet är att vi intervjuar nyckelpersoner hos bolaget som ska analyseras och mottar sedan beskrivande bakgrundsmaterial från kunden. Analysen utförs baserat på insamlat material, kompletterande intervjuer samt externa källor. Ett utkast skickas till kunden för faktagranskning som kompletteras vid behov. Rapporten publiceras sedan i sin helhet på bistock.se efter att ett slutgiltigt godkännande inhämtats.

Investerar ni i de bolag ni arbetar med?

– Nej. Vi har infört en strikt policy kring värdepappersinnehav på Monocl Strategy Services. Detta för att undvika intressekonflikter bland de bolag vi arbetar för. Vi besitter i många fall konfidentiell information om bolagen vi arbetar med och har därför valt att begränsa möjligheterna för värdepappershandel. Om någon på Monocl Strategy Services, mot förmodan, skulle äga aktier i ett bolag som analyseras för BioStock kommer detta att tydligt framgå i analysdokumentet.

Vilken nytta har ett bolag av de analyser BioStock publicerar, utöver möjligen ett ökat intresse från aktiesparare och investerare?

– Majoriteten av våra kunder och bolagen som analyseras på BioStock har samma mål: strategiskt partnerskap. Genom att byta analysspråk till engelska och genom att ändra analysformatet så vill vi underlätta delning av våra analyser till potentiella licenspartners och uppköpare. Alla analyser som publiceras av BioStock kommer även att delas i våra egna nätverk av möjliga tagare.

Som Life Science-strateg håller du givetvis koll på rådande trender och nyheter. Vilket område är allra hetast bland de stora läkemedelsbolagen just nu, i Sverige respektive internationellt?

– Utan tvekan immuno-onkologi. Branschen har på den senaste tiden sett stora framsteg med immuncheckpoint-hämmare och CAR-T celler vilket har lett till många uppköp och samarbeten internationellt. I Sverige ser vi samma trend där fler ger sig in i gränslandet mellan onkologi och inflammation.

Och vad kommer att vara hetast imorgon?

– Svårt att säga, men tre områden där jag personligen tycker att det händer mycket spännande nu är inom genterapier, eHealth och microbiomics.

Slutligen, har du som branschexpert några generella tips som en vanlig investerare bör tänka på när man bedömer ett Life Science-bolag?

– Utvecklingsresan från forskning till marknadsgodkännande är komplex och i viss mån oförutsägbar. Felbeslut gör resan både längre och mer kostsam utan att man nödvändigtvis närmar sig målet. Framgångsrika bolag investerar därför mycket tid och resurser i att skapa en tydlig målbild av vilket kliniskt behov som kan tillgodoses, vilka konkurrensfördelar som förväntas föreligga gentemot befintlig terapi och en validerad utvecklingsplan för att erhålla ett marknadsgodkännande.

– Hittar man ett bolag med en trovärdig plan för ovanstående och som dessutom leds av ett hårt arbetande team som vinner ditt förtroende, så anser jag att bolaget bör läggas på din bevakningslista.

Läs även: BioStock expanderar och utvecklar analysverksamheten.

 


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp