Home Nyheter PHI siktar på förbättrad cancerdiagnostik med EU-forskningsanslag

PHI siktar på förbättrad cancerdiagnostik med EU-forskningsanslag

PHI siktar på förbättrad cancerdiagnostik med EU-forskningsanslag

21 november, 2016

Phase Holographic Imaging (PHI) är ett Lundabaserat bolag som marknadsför kraftfulla mikroskop specialiserade på att analysera levande celler utan att störa eller förstöra dem. Bolagets produkter är skräddarsydda för preklinisk forskning och möjliggör långtidsstudier genom att med några minuters mellanrum fotografera odlade celler. Till skillnad mot etablerade metoder kan PHI:s teknik mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel. I förra vecken offentliggjordes beslutet att Europeiska kommissionen beviljat PHI och Malmö högskola ett anslag om drygt 20 MSEK för att förbättra dagens cancerbehandlingar, genom att utveckla en ny metod för att diagnostisera cancer. BioStock kontaktade Peter Egelberg, vd i Phase Holographic Imaging för att få veta mer om bolagets verksamhet och denna tydliga kvalitetsstämpel på bolaget som anslaget innebär.
Övriga projektmedlemmar i “GlycoImaging” som samarbetsprojektet heter, är Tysklands statliga teknikforskningsinstitut (BAM) samt Umeå, Köpenhamns och Åbo universitet. GlycoImaging-projektet är en fördjupning av samarbetet mellan PHI och Malmö högskola och den forskning som bedrivits av prof. Anette Gjörloff Wingren vid högskolan. PHI:s roll i projektet är att för ändamålet utveckla bolagets holografiska mikroskopteknik samt att kommersialisera projektresultaten.
Cancerdiagnos utifrån kolhydrater istället för proteiner
En rad hälsotillstånd diagnostiseras idag genom att mäta förekomsten av specifika proteiner med hjälp av industriellt odlade antikroppar. Dessa så kallade immunanalyser är förhållandevis billiga och enkla att använda. De är dock dåliga på att mäta förekomsten av andra ämnen än proteiner, t.ex. kolhydrater, vilket gör att cancer idag främst diagnostiseras genom att mäta cancerspecifika proteiner.
Man vet idag att risken är stor att tumörer utvecklas till att bli elakartade då vissa typer av kolhydrater finns på cancercellernas yta. En tidig upptäckt av dessa kolhydrater skulle innebära att rätt behandling kan sättas in på ett tidigare stadie och därmed förbättra överlevnadsprognosen för cancerpatienter. Det finns därför ett kliniskt behov av att kunna mäta kolhydrater lika enkelt och billigt som proteiner mäts idag. Detta har föranlett prof. Wingren och hennes kollegor att undersöka möjligheten att utveckla nanopartiklar för att mäta förekomsten av kolhydrater på cancerceller.
Genom att prägla in formen av en specifik kolhydratmolekyl på plastpartiklar är det möjligt att skapa konstgjorda antikroppar som i motsats till naturligt förekommande antikroppar kan användas för att detektera kolhydrater. Präglingen gör att plastpartiklarna fastnar och ansamlas på de aggressiva cancercellernas cellyta där kolhydratmolekylen finns. Efter att cancercellerna behandlats med plastpartiklarna avbildas cancercellerna med PHI:s holografiska mikroskopteknik för att bestämma andelen celler med partikelansamlingar, vilket motsvarar andelen aggressiva cancerceller.

Peter Egelberg, vd PHI
Peter Egelberg, vd PHI

Peter Egelberg, vd i Phase Holographic Imaging, ni tillverkar och utvecklar holografiska mikroskop med en huvudsaklig marknad inriktad mot c:a 120 000 cellaboratorier. Vilka fördelar ser du med er pipeline jämfört med konkurrenternas?
– Vårt ”mikroskop” är inte ett mikroskop. Det är en cytometer, en avgörande skillnad. Mikroskop avbildar celler. Cytometrar mäter celler.
– Vår cytometer, HoloMonitor, är däremot baserad på holografisk mikroskopteknik, vilket gör att den även kan avbilda celler och då i den mycket fuktiga miljö celler odlas. De levande cellerna både mäts och avbildas under flera dygn utan att dessa behöver färgas med de giftiga färgämnen som gängse metoder kräver. Detta ger HoloMonitor en särställning på marknaden.
Ni hoppas att snart kunna nå marknaden för cellterapier baserat på stamceller, men vad krävs för att ni ska nå denna marknad, och vilka övriga marknader hoppas ni kunna nå om 1, 3 respektive 5 år?
– Vi är faktiskt redan där. Cellterapier är dock fortfarande på forskningsstadiet. Infriar cellterapier förhoppningarna – om att bota idag obotliga folksjukdomar genom att patientens egna celler odlas och transplanteras tillbaka i patienten – innebär det stora antalet patienter att celler då behöver odlas i industriell skala. Vår teknik är mycket väl lämpad för att kvalitetssäkra denna industriella cellodling, eftersom vår holografiska teknik inte förstör cellerna.
– Oavsett cellterapier är cellanalysmarknaden tillräckligt stor för oss. Vad vi vill göra är att utveckla denna marknad genom att kombinera vår mätteknik med teknik som gör cellförsök mer verklighetstrogna, t.ex. organs-on-chip. Detta skulle innebära att behovet av djurförsök minskar och att läkemedelsutveckling blir mer förutsägbart.
Hur stor del av det anslagna forskningsbidraget på 20 MSEK kommer tillfalla er?
– Pengarna är för att genomföra projektet enligt ansökan. Hur kostnaderna för projektet och därmed bidraget fördelas mellan parterna är ännu inte beslutat.
Ett långsiktigt mål med det nu initierade samarbetet är att ta fram en mer effektiv cancerdiagnostik, vilka cancertyper kan då bli aktuella?
– Som jag förstår cancerforskarna är metoden generell och därmed inte begränsad till vissa typer av cancer.
Samarbetsprojektet tangerar området nanomedicin, ett alltmer omtalat forskningsfält med otaliga applikationsområden. Vilka förhoppningar har du kring detta spännande fält, kopplat till de resultat ni strävar efter?
– Utan att vi har strävat efter det har det visat sig att vår teknik går att använda inom nanomedicin. T.ex. används två instrument vid Lunds Universitet inom området. Både de och forskare vid Northeastern University i Boston har publicerat i den mycket ansedda nanotidskriften Small, se http://www.phiab.se/publications/articles och sök efter Small.
I forskningssamarbetet kommer celler att studeras i ert instrument HoloMonitor M4 som möjliggör tidsanalys av levande celler direkt i den inkubator de odlas i. Där kommer ni bland annat mäta cellytan och dess bindningar. Kan du förklara vilken betydelse detta har för metastasering av cancer?
– Cancerforskare har visat att då vissa kolhydrater finns på cancercellernas yta är cancern aggressiv och metastaserande. Orsaken till detta samband tror jag inte att cancerforskningen riktigt förstår.
Tidigare i år fick ni en beställning på en motoriserad HoloMonitor M4 från avdelningen för Optical Nanoscopy vid German Cancer Research Center i Heidelberg, vars arbete leds av professor Stefan W. Hell som belönades med 2014 års Nobelpris i kemi. Han fick priset för sitt arbete inom superupplösande fluorescensmikroskopi. Det låter som den optimala referensaffären. Vilken betydelse har detta haft för uppmärksamheten kring ert bolag?
– Inom forskningsvärlden betyder forskningsresultaten allt. Det är först då Hells forskargrupp publicerar sina forskningsresultat som vi kan bedöma den långsiktiga betydelsen.
Ett 60-tal oberoende vetenskapliga publikationer har kunnat bekräfta det vetenskapliga värdet av er HoloMonitor-teknik inom bl.a. cancerforskningen. Kan du utveckla detta?
Som sagt, inom forskningen betyder forskningsresultaten allt. Forskare värderas och beviljas anslag utifrån sina vetenskapliga publikationer. Vetenskapliga publikationer där vårt instrument används visar för både potentiella kunder och anslagsgivare att vårt instrument leder till nya och därmed publicerbara forskningsresultat, vilket ger ökade anslagsmöjligheter för våra kunder. EU-anslaget som vi nu har fått är ett tydligt exempel detta. Utan de vetenskapliga publikationer som publicerats av Malmö högskola och andra kunder hade vi inte fått anslaget.
Slutligen, varför ska man investera i Phase Holographic Imaging i dagsläget?
– Cancer behandlas fortfarande i huvudsak genom att skära, bestråla och förgifta. Cancerforskningen är i stort behov av ny och kommersiellt lättillgänglig teknik för att på bred front utveckla mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder. 20% av oss kommer att dö i cancer. Utöver en eventuell avkastning är en investering i PHI en investering i att förbättra dessa odds.
Läs mer om bolaget här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev