Home Nyheter Närmare en miljard till medicinsk forskning

Närmare en miljard till medicinsk forskning

Närmare en miljard till medicinsk forskning

7 november, 2016

Vetenskapsrådet fattade nyligen beslut om fördelning av forskningsbidrag inom medicin och hälsa, och av 1160 inkomna ansökningar beviljades 254 stycken med ett totalbelopp om nästan 980 miljoner kronor. Av dessa ansökningar gällde 906 projektbidrag varav merparten, 854 stycken, var ansökningar om så kallade fria projektbidrag. Ungefär var fjärde ansökan beviljades och medelbidraget uppgår till drygt en miljon kronor med en huvudsaklig löptid om tre till fyra år. Vetenskapsrådet beviljade Karolinska institutet mest medel, drygt 524 miljoner kr, följt av Lunds universitet som erhöll drygt 161 miljoner kr och Uppsala universitet som beviljades drygt 106 miljoner kr. 
I den senaste statistiken från Universitetskanslersämbetet, UKÄ – statistikansvarig myndighet för det svenska högskoleväsendet – Årsrapport 2016 för universitet och högskolor, framgår att de totala kostnaderna för utbildning och forskning i Sverige kalenderåret 2015 var 66,7 miljarder kronor varav 39 miljarder för forskning och utbildning på forskarnivå. Här kan man också se att de tio största lärosätena svarar för drygt 87 procent av forskningsverksamheten inklusive utbildning på forskarnivå, samt att antalet aktiva doktorander är drygt 18 400. Att Karolinska institutet beviljades mer pengar än övriga lärosäten i den senaste kapitalrundan från Vetenskapsrådet, kan ställas i relation till att KI enligt Universitetskanslersämbetet har fler helårsanställda doktorander inom Medicin och hälsovetenskap, något som möjligen kan återspegla denna diskrepans i beviljade medel.
Trendbrott i finansieringen
I Sverige bedrivs merparten av den offentligt finansierade forskningen inom högskolan och inte, som i många andra länder, inom bland annat statliga forskningsinstitut. Därför har den svenska högskolan totalt sett en tyngdpunkt på forskning, en trend som har förstärkts sedan 2008 efter vilket lärosätena har fått ökade intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå. De reformer som genomförts inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå under samma period har dock till stor del finansierats inom befintliga medel. Men år 2015 skedde ett litet trendbrott då intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå planade ut medan intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökade något, enligt Universitetskanslersämbetets rapport.
Under 2015 inleddes en permanent utbyggnad av högskolan och anslagen för grundnivå och avancerad nivå ökade något. Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå minskade däremot med tre procent 2015 medan intäkterna från externa finansiärer fortsatte att öka. Intäkterna från såväl statliga myndigheter som privata finansiärer i Sverige ökade, medan intäkterna från EU minskade. Lärosätenas totala intäkter var knappt 67 miljarder kronor 2015 och av dessa avsåg 28 miljarder kronor utbildning på grundnivå och avancerad nivå, respektive 39 miljarder för forskning och utbildning på forskarnivå.
Vetenskapsrådets bidragsbeslut för medicin och hälsa 2016

Alla bidragsformer inom medicin och hälsa: Totalt beviljat belopp inom medicin och hälsa är 979 519 645 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020. Av dessa har 180 miljoner beviljats unga forskare som ska etablera sig som självständiga forskare.
Beviljandegrad: Av de 1 160 ansökningar som kom in har 254 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 22 procent.
Kvinnor och män: 527 av de huvudsökande var kvinnor, varav 101 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 633 huvudsökande, varav 153 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 19 procent och män en beviljandegrad på 24 procent.

Totalsumman fördelades enligt följande:

Lärosäte Totalt beviljat belopp (kr)
Karolinska Institutet 524 325 017
Lunds universitet 161 300 000
Uppsala universitet 106 750 000
Göteborgs universitet 91 494 628
Umeå universitet 42 000 000
Linköpings universitet 26 300 000
Stockholms universitet 11 000 000
Sveriges lantbruksuniversitet 6 000 000
Landstinget i Kalmar län 5 550 000
Malmö högskola 2 700 000
Högskolan i Jönköping 2 100 000

De ansökningar som beviljats mest bidrag (6-8,8 mnkr) är följande (hela listan kan ses här):

Projekttitel Forskningsämne Medelsförvaltare
Kontroll av uppmärksamhet – det kolinerga systemets betydelse Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom (BETA-PD): klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering. Sjukgymnastik Karolinska Institutet
Molekylära mekanismer för spridning av influensa A virus mellan arter Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Uppsala universitet
Immunbiologisk undersökning av “innate-like” T lymfocyter i hälsa och sjukdom orsakad av virusinfektion Immunologi inom det medicinska området Karolinska Institutet
Neurotrophic signalering i den vuxna nervsystemet – Betydelsen för neuropsykiatriska störningar Cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet
Genetiken bakom posttraumatiskt stressyndrom bland svenska tsunamiöverlevare Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Karolinska Institutet
Determinanter och utfall för depression och suicidalt beteende hos äldre Psykiatri Göteborgs universitet
Exponering för inflammation under fosterlivet och risken för autism: analyser av parade biologiska prover från modern under graviditeten och det nyfödda barnet i kombination med nationella register Psykiatri Karolinska Institutet
Lysosomal permeabilisering i celldöd – från molekylärer mekanismer till nya behandlingsstrategier för neurologiska sjukdomar Cell- och molekylärbiologi Lunds universitet
DNA-replikation i samband med Kromatin, konsekvenser för humana sjukdomar Biokemi och molekylärbiologi Karolinska Institutet
Betydelsen av miljö och livsstil för uppkomst och förlopp av multipel skleros Neurologi Karolinska Institutet
Återskapande av hjärnan vid barnepilepsi Neurovetenskaper Lunds universitet
Mitthjärnan dopaminerga neuron: Från gener till utveckling och Parkinsons sjukdom Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Molekylär karakterisering och farmakologisk reglering av Topoisomeras i cancerceller för minskad biverkan av dagens topoisomeras-hämmande läkemedel Cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet
Studier av den insulinproducerande β-cellens signalsystem i den levande organismen Endokrinologi och diabetes Karolinska Institutet
Kartläggning av striatala nervcellskopplingar och deras funktion vid Parkinsons sjukdom med hjälp av nykonstruerade virala vektorer Neurovetenskaper Lunds universitet
Insektspecifika virus vid kontroll av West Nile virus infektion av djur och människor Cell- och molekylärbiologi Sveriges lantbruksuniversitet
Avbildning av hjärnans nätverk vid anhedoni – behandlingseffekt av magnetstimulering vid schizofreni och depression Psykiatri Uppsala universitet
Synaptisk plasticitet i dopaminerga synapser i motoriska hjärnbarken vid motorisk inlärning. Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Fenotyper av hälsosamt åldrande: betydelsen av miljömässiga, beteendemässiga och biologiska faktorer för hälsoförändringar Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Karolinska Institutet
Oxidativ Stress i Njuren vid Hjärtkärlsjukdom & Diabetes Fysiologi Karolinska Institutet
Skadlig cellulär plasticitet vid Parkinsons sjukdom: mekanismer och behandlingsmöjligheter Neurovetenskaper Lunds universitet
Orsakar förlust av kromosom Y hos män cancer och Alzheimers sjukdom? Medicinsk genetik Uppsala universitet
Modulering av cellulär elektrisk retbarhet Neurovetenskaper Linköpings universitet
Molekylära mekanismer vid uppkomst av thorakala aortaaneurysm Kardiologi Karolinska Institutet
Tillväxtfaktor-medierad reglering av blodkärlsfysiologi – betydelse för flera vanliga sjukdomar Fysiologi Karolinska Institutet
Studie av mycket tidig hiv-infektion bland vuxna och spädbarn för ökad förståelse kring hur hiv etablerar infektion och reglerar sjukdomsutveckling Övrig annan medicin och hälsovetenskap Lunds universitet
Djupanalys av tumörcellsheterogenitet över behandlingstid och anatomisk lokal Cancer och onkologi Lunds universitet
Immunsystemets roll vid ateroskleros Kardiologi Karolinska Institutet
Identifiering av mekanismer för differentiell motorneuron vulnerabilitet Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Molekylärt försvar mot prematuritetsretinopati: Diagnostik, Prevention och Behandling Oftalmologi Göteborgs universitet
Mechanisms for invasive pneumococcal disease Mikrobiologi inom det medicinska området Karolinska Institutet
Finjustering av en stamcells-transplantationen Neurovetenskaper Lunds universitet
Screening för prostatacancer med PSA (G-1 studien) respektive PSA och MR (G-2 studien). Urologi och njurmedicin Göteborgs universitet
Östrogen hämmar artrit: definition av Th17 cellers roll Reumatologi och inflammation Göteborgs universitet
Antimikrobiell resistens i miljön och betydelse för humanhälsa Infektionsmedicin Uppsala universitet
Neuronala selektions-mekanismer för blickriktnings-kontroll Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Molekylär neurobiologi av dyslexi Psykiatri Karolinska Institutet
Towards improved post-stroke recovery: stem cells, reprogramming and neuroinflammation Neurovetenskaper Lunds universitet
Stamcellsheterogenitet under utvecklingen av de lymfatiska kärlsystemet Utvecklingsbiologi Uppsala universitet
Molekylära och genetiska studier av organspecifik autoimmunitet Endokrinologi och diabetes Karolinska Institutet
Behandling av leversjukdom genom reparation och regeneration av humana hepatocyter in vitro Gastroenterologi Karolinska Institutet
Epigenetisk reglering av hematopoietiska stamcellstyper Cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid reumatisk muskelinflammation, myosit Reumatologi och inflammation Karolinska Institutet
NK-cell baserad immunterapi mot cancer Immunologi inom det medicinska området Karolinska Institutet
Identifiering samt Blockering av Olikartad Ämnesomsättning – som en ny måltavla för Anti-cancer behandling Cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet
De första sekunderna av värd-bakterieinteraktioner Mikrobiologi inom det medicinska området Lunds universitet
NYA SPECIFIKA BIOMARKÖRER OCH LÄKEMEDELSMÅL FÖR FRAKTURER Ortopedi Göteborgs universitet
Klinisk forskning för säkrare läkemedelsbehandling av barn Pediatrik Karolinska Institutet
Studier av samspelet mellan angränsande gener och dess inverkan på dynamiken av genuttryck Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobi Karolinska Institutet
Mitthjärnans neurala stamceller och deras ombildning till icke-proliferativa ependymceller Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Betydelsen av arginas-kväveoxid i endotel och erytrocyter för kardiovaskulär funktion med fokus på ischemisk hjärtsjukdom och diabetes Kardiologi Karolinska Institutet
Exponeringen mot det växande embryot : Att omprogrammera vårt Future Generation Reproduktionsmedicin och gynekologi Karolinska Institutet
Långa icke-kodande RNA-molekyler i malariaparasiters värdcells-anpassning, virulens och undvikande av utrotning. Cell- och molekylärbiologi Uppsala universitet
Funktionellt hjärnnätverk under människans livsspann: Associationer till degeneration av vitsubstans, förlust av dopamin och kognitiv försämring Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Striatum-specifika förändringar i Autism Neurovetenskaper Karolinska Institutet
Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder Sjukgymnastik Umeå universitet
Kolhydratkvalitet, tarmflora och kardiometabol risk Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Lunds universitet
Funktion av Cell-matrix interaktioner och Pak4 i cancerutveckling Cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet
HIV-1´s adaptation till antiretroviral terapi och dess persistens i reservoarerna Infektionsmedicin Karolinska Institutet
Epigenomiska mekanismer bakom metaflammation Cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet
Specialiserade funktioner av lymfknutans kärl i reglering av immunsvar mot cancertumörer och spridning av cancer. Immunologi inom det medicinska området Uppsala universitet
Nätverk och sjukdomsmönster i hjärnan i neurodegenerativa sjukdomar: En hjärnavbildningsstudie för att ta fram en plattform för framtida kliniska prövningar Geriatrik Karolinska Institutet
Följsamhet och anpassning på vägen från forskning till praktik: Betydelsen för patienter, medarbetare, hälso- och sjukvårdssystemet och utvärdering Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Karolinska Institutet
Upptäckt av genfusioner och detektion av cirkulerande tumör-DNA från cancrar i övere aero-matsmältningssystemet Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Karolinska Institutet

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev