Home Nyheter Intervju: Vd Per Norlén om 350-miljonersemissionen och Alligators börsnotering

Intervju: Vd Per Norlén om 350-miljonersemissionen och Alligators börsnotering

Intervju: Vd Per Norlén om 350-miljonersemissionen och Alligators börsnotering

4 november, 2016

Forskningsbolaget Alligator Bioscience som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer, planerar att ta in 350 miljoner kronor i en nyemission inför en kommande börsnotering som beräknas ske innan årsskiftet. Lundabaserade Alligator uppmärksammades internationellt förra året då man genomförde en av de största molekylaffärerna i Sverige någonsin med Johnson & Johnson-ägda Janssen Biotech, med ett avtalsvärde om drygt sex miljarder kronor. Utlicensieringsaffären gällde molekylen ADC-1013 som är tänkt att öka immunförsvarets förmåga att bekämpa cancertumörer utan att övrig vävnad bryts ned. Anmärkningsvärt med affären var den höga prislappen för en kandidat i tidig klinisk fas. Nu siktar alltså bolaget på notering på Nasdaq Stockholm och vill ta in en ansenlig summa om 350 miljoner kronor i en emission som lär bli mycket uppmärksammad.
Alligator grundades 2001 av den framgångsrike entreprenören professor Carl Borrebaeck vid Lunds universitet som startat en rad bolag i Life Science-branschen, och som är kvar i bolaget både som styrelseledamot och delägare. Alligator Bioscience har tagit fram en egen proteinoptimeringsteknik som kallas Find, med vilken man har lyckats förbättra egenskaper hos proteinläkemedel, och tekniken har även legat till grund för att ta fram den immunstimulerande cancerbehandlingen ADC-1013.
Substansen ADC-1013 är en monoklonal antikropp som stimulerar CD40-receptorer som finns på vissa typer av immunceller, med effekten att T-celler aktiveras och kan attackera tumörcellerna. Som en ytterligare positiv effekt av behandlingen kan enligt bolaget ett slags immunologiskt minne uppstå som kan ge långtidsimmunitet mot respektive patients cancer.
Bolaget har fem läkemedelskandidater i pipeline varav den främsta, ADC-1013 utlicensierades 2015 till Janssen Biotech Inc där den utvecklas vidare som JNJ-64457107. Janssen tar hand om och finansierar utvecklingen av ADC-1013 och de kliniska studierna och har även exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera antikroppen mot solida tumörer och blodcancer.
I april i år erhöll Alligator en första milstolpsbetalning för ADC-1013 på drygt 40 miljoner kronor, och i maj tilldelades man SwedenBIO Award för prestationer och framgångar utöver det normala inom life science-industrin. Utvecklingen tycks alltså gå i en rasande snabb takt och vi vände oss till bolaget för att få veta mer om verksamheten.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Per Norlén, vd på Alligator Bioscience, ert mål är att bli världsledande inom tumörriktad immunterapi. Ni har redan ett licensavtal värt upp till 6 miljarder kronor med Janssen Biotech rörande er kandidat ADC-1013. Kan du berätta något om de fyra läkemedelskandidater i er pipeline som ni inte har utlicensierat?
– Vår längst utvecklade produktkandidat efter ADC-1013 är den bispecifika antikroppen ATOR-1015. Detta är en antikropp som har satts samman av två olika immunaktiverande molekyler i syfte att skapa en sk bispecifik antikropp med dubbla effekter. ATOR-1015 har dels en enhet som blockerar CTLA-4-receptorn, och dels en enhet som aktiverar OX40-receptorn. Sammantaget leder detta till mycket kraftfull immunaktivering inriktad på att slå undan immunsystemets bromsande kontrollfunktion, de regulatoriska T-cellerna. Antikroppen är designad för att vara det perfekta komplementet till de idag godkända läkemedlen riktade mot PD-1/PD-L1. ATOR-1015 ligger i den absoluta framkanten för denna typ av bispecifika antikroppar och har goda möjligheter att bli ”first in class”. Utöver ATOR-1015 har vi ytterligare 3 mycket lovande produktkandidater i vår portfölj, samtliga med potential att bli antingen ”best in class” eller ”first in class”.
Kan du berätta något om er proteinoptimeringsteknik Find och hur man kan använda denna för att ta fram kandidater som skiljer sig från konventionell cancerbehandling?
– FIND-teknologin är en optimeringsteknologi som gör det möjligt att förbättra antikroppars egenskaper. Vilken egenskap som helst kan förbättras så länge det går att mäta förbättringen. För våra produktkandidater har vi främst använt FIND för att öka bindningsstyrka och säkerställa funktion i tumörmiljön, vilket kan vara avgörande för tumörriktade immunterapier.
Det finns ju en risk med immunterapier, nämligen att det överaktiverar immunsystemet. Hur undviker ni denna problematik med era läkemedelskandidater?
– Dels hanteras detta genom att vi har fokus på tumörriktad immunterapi, dvs att vi designar våra produktkandidater för att mer selektivt kunna aktivera den relevanta delen av immunsystemet, till skillnad från etablerade immunterapier där en generell immunaktivering induceras. Detta ger utrymme för mer kraftfull immunaktivering lokalt i tumörområdet med begränsad risk för biverkningar relaterade till systemisk immunaktivering. Utöver detta förebygger vi alltför kraftfull immunaktivering genom att noga utvärdera vilka målreceptorer vi arbetar med och undvika kombinationer som kan förväntas vara riskfyllda.
Ni genomför nu en emission inför en planerad börsnotering där post money-värderingen av Alligator landar på knappt 2,3 miljarder SEK. Vem gör den initiala värderingen av bolaget och hur har man kommit fram till just summan 2,3 miljarder?
– Värderingen har fastställts av bolagets styrelse i samråd med våra finansiella rådgivare baserat på ett antal faktorer, inklusive diskussioner med institutionella investerare, jämförelse med marknadspris på andra jämförbara listade bolag, transaktioner för liknande bolag, marknadsläge, och uppskattningar om Bolagets vinstutsikter, baserat på bland annat tillväxt i underliggande patientpopulation, pris per behandling, royalty per produkt, sannolikhet för att nå marknaden osv.
Konkurrensen om kapital är stenhård, hur ser ni på era chanser att fylla en såpass stor emission i dagens rådande investeringsklimat?
– Förutsättningarna ser mycket gynnsamma ut. Emissionen är till stor del redan tecknad genom bl.a. ankarinvesterare.
Huvuddelen, ca 40 procent av de 350 miljoner kronor ni vill ta in i emissionen ska vikas till fortsatt utveckling av er kandidat ATOR-1015 fram till och med fas IIa, för att optimera möjligheterna för ytterligare en framgångsrik utlicensiering. Kan du berätta något om hur ni har resonerat för att komma fram till den valda fördelningen av emissionsbeloppet?
– Vi räknar med att driva vidare ATOR-1015 vidare själva in i klinisk fas II, vilket är ett åtagande på drygt 3 år från idag. Detta innefattar både omfattande forskning, storskalig produktion av kliniskt material, och kliniska studier i fas I och fas II, vilket sammantaget leder till motsvarande kostnader.
Kan du säga något om hur stor del av bolagets värde som utgörs av ATOR-1015 i den utvecklingsfas den befinner sig idag?
– När man beräknar bolagets värde tillskrivs projekt i pre-klinisk fas inte så stort värde av analytiker, men eftersom denna produkt är den första i sitt slag och har sådan enorm potential anser vi att den har ett mycket betydande värde.
Ligger det närmast till hands att Janssen blir er framtida utvecklingspartner även med ATOR-1015, eller finns det andra troliga tagare av projektet?
– Vi samtalar redan med ett par större bolag om ATOR-1015. Inte i syfte att utlicensiera produkten tidigt, utan för att skapa en förtroendefull relation inför senare utlicensiering i klinisk fas.
Hur ser du på möjligheterna att inom några år utlicensiera fler av era tidiga utvecklingsprojekt?
– Vi räknar med att konkurrensen successivt hårdnar inom immunonkologi, vilket är en av orsakerna till att vi planerar att driva projekten längre in i klinisk fas. Vi har också stark tilltro till vår strategi att fokusera på tumörriktad immunterapi. Detta gör det möjligt att ta fram nya produktkandidater som kan öka den kliniska effekten tillsammans med befintliga immunonkologiska läkemedel utan att tillföra ytterligare biverkningar. De flesta är överens om att kombinationsbehandling kommer att ta över även inom immunonkologi, men än så länge har dessa möjligheter begränsats av ökade biverkningar. Vi är ännu unika med tumörriktad immunterapi och tror att vårt försprång kommer att ge oss stora fördelar vid framtida utlicensieringar.
Slutligen, varför anser du att man ska investera i Alligator Bioscience?
– Alligator har unik kompetens inom immunonkologi, det idag hetaste området inom läkemedelsutveckling. Inom immunonkologi har vi ett stort försprång eftersom vi satsade stort på immunonkologi många år innan området blev allmänt accepterat. Vi har därför idag en bred, stark och differentierad pipeline inom immunonkologi, och vi stöds av ett historiskt avtal med Janssen som även validerar vår teknologiplattform och portfölj.
Se bolaget presenteras av vd Per Norlén vid Redeye Fight Cancer 2016:

YouTube video

Läs mer om Alligator Bioscience på bolagets hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev