Home Intervjuer Intervju: BrainCool om förvärvet av Benechill och Princess-studien

Intervju: BrainCool om förvärvet av Benechill och Princess-studien

Intervju: BrainCool om förvärvet av Benechill och Princess-studien

10 november, 2016

I mitten av oktober avslöjade BrainCool, något överraskande, att man förvärvat det konkurrerande amerikanska bolaget Benechill. Förvärvet om 19 MSEK betalades delvis kontant och delvis med egna aktier och gjordes som en s.k. inkråmsaffär omfattande samtliga tillgångar i det uppköpta bolaget, bland annat rättigheterna till Benechills huvudprodukt RhinoChill IntraNasal Cooling System. Ytterligare en strategiskt viktig tillgång som ingick i förvärvet är den pågående kliniska multicenterstudie på hjärtstoppspatienter, kallad PRINCESS, som BrainCool nu kan driva vidare och dra lärdom av. Så sent som idag avslöjades att Karolinska Universitetssjukhuset samt nya Södersjukhuset SÖS kommer att delta i Princess-studien. BrainCools vd Martin Waleij berättar i en intervju för BioStock om bakgrunden till förvärvet, vilken påverkan köpet av Benechill får för BrainCool samt vilka fördelar man hoppas vinna genom att addera Rhinochill i den egna produktportföljen.
Först av allt, kan du berätta om bakgrunden till affären, vem initierade t.ex. kontakten mellan bolagen?
– Jag har genom åren skaffat mig ett brett kontaktnät både inom hypotermibranschen, och även i riskkapitalbranschen. Benechill var tidigt ute, de startade redan 2004, och jag visste att de under resans gång fått en ganska besvärlig cap-struktur där flera olika finansieringrundor över tid har byggt upp ett väldigt högt värde i bolaget, dessutom med komplexa aktieägaravtal. När sedan de två största ägarfonderna var stängda för vidare investeringar uppstod akuta svårigheter för re-finansiering av bolaget. Detta i sin tur ledde till ett utmärkt läge för BrainCool, då en av de större ägarna och KOL (key opinion leader) inom Benechills studier under en längre tid har sett BrainCool AB som en bra hemvist för bolagets verksamhet – det, i kombination med vår egen starka drivkraft och entreprenörsvilja gjorde att vi lyckades ro iland affären snabbt, mitt framför näsan på några andra större branschaktörer.
I pressmeddelandet om förvärvet gav du en kort beskrivning av de synergier ni ser mellan bolagen och de respektive produkterna, kan du utveckla det resonemanget lite?
– Kortfattat så ser vi viktiga produktsynergier på två områden; att snabbare nå måltemperaturen och att initiera kylning snabbt. Genom att kombinera bolagens bägge produkter har vi en effektiv lösning för kylning upp till 72 timmar, som även konkurrerar med mera komplexa invasiva lösningar. En extra bonus är att vi redan har kommit överens med en ledande KOL om att utvärdera kombinationen av de två produkterna. Andra fördelar är att vi får en befintlig kundstock med tunga KOL:s i Europa, vi har tagit över en stark patentportfölj, samt att affären innefattar ett stort färdigvarulager med ett betydande marknadsvärde. Det framgår också tydligt i de pågående diskussioner vi för med partners att de ser väldigt positivt på affären.
– Vårt huvudfokus ligger dock nu på att supporta den pågående Princess-studien som vi tagit över genom förvärvet. Om studien visar på högre överlevnad vid prehospital hypotermibehandling av hjärtstoppspatienter kan den utgöra en viktig nyckel till ett paradigmskifte inom medicinsk kylning, och ge en tydlig indikation på det stora värdet av kylning, och även specifikt av tidig kylning. Att vi nu har skrivit avtal med två av Sveriges mest välrenommerade kliniker, inte minst internationellt sett, är ett tydligt kvitto på det.
Finns det några regulatoriska hinder för att använda två olika CE-märkta kylningsprodukter i en specifik behandling?
– Nej, några sådana hinder föreligger inte.
I förvärvet ingick som sagt ett befintligt produktlager, hur omfattande är det och hur stort värde betingar produkterna ni fick överta på marknaden?
– Redan innan det finala övertagandet av hela Benechills verksamhet lyckades vi faktiskt komma över färdigvarulagret i den europeiska verksamheten för bara 1,5 MSEK. Lagret har ett reellt försäljningsvärde motsvarande i princip värdet av hela uppköpsaffären, vilket naturligtvis skapar trygghet för oss – vi vet att en löpande försäljning på innevarande kundstock kommer att finansiera hela förvärvet av Benechill. Anledningen till den stora lageruppbyggnaden var att Benechill hade ett letter of intent på en stor affär inom en region utanför Europa. Vi kommer naturligtvis att utvärdera vilka möjligheter som finns att på sikt få till stånd den affären, men i dagsläget fokuserar vi som sagt främst på dels Princess-studien, dels på att tillgodose befintliga kunder.
Ställt i relation till prislappen 19 MSEK som BrainCool fick betala, hur mycket riskkapital har investerats i Benechill sedan bolaget startades 2004?
– Bolaget har tagit in 55 miljoner USD, motsvarande drygt en halv miljard kronor med dagens växelkurs, och var på väg att noteras på Nasdaq 2015, men olika ägarfrågor stod i vägen den gången. Det är min absoluta övertygelse att det här kommer visa sig vara en mycket bra affär för BrainCool i vår mission att bli en av ledande aktörerna inom hypotermibranschen.
Priset ni fick betala för bolaget låter förhållandevis väldigt lågt, varför ville Benechills ägare sälja?
– De hade, som jag nämnde inledningsvis, problem med att ta in ytterligare kapital beroende på att de två största ägarfonderna var stängda för ytterligare investeringar. Sedan underlättade det förstås också att jag skapade en strategisk ”corner” genom att agera snabbt och komma över hela deras färdigvarulager i Europa.
Säljarna har undertecknat ett lock up-avtal som hindrar dem att sälja sina BrainCool-aktier under 12 månader, är det ett vanligt villkor vid internationella förvärv?
– De tror på det nya bolaget med Benechill integrerat i BrainCool. Den nya internationella ägarbasen som affären gett oss skapar även goda förutsättningar för att kunna ta in mer expansivt kapital, när eller om behovet skulle uppstå.
Det har talats om produktleveranser till befintliga Benechill-kunder som skulle kunna generera intäkter till BrainCool, i vilken omfattning? 
– Vi går inte ut med några konkreta försäljningsprognoser, men en del av svaret på den frågan torde kunna utläsas från mitt tidigare svar rörande lagret.
Betyder det faktum att Benechill hade befintlig försäljning att ni får tillgång till en etablerad säljorganisation som kan börja sälja in hela BrainCools produktportfölj på den amerikanska marknaden när det blir aktuellt?
– Vi har genom förvärvet inte tagit över någon personal från Benechill. Dock arbetar vi tillsammans med några av de strategiska resurserna på konsultbasis under integrationsfasen av förvärvet. Vi har däremot tagit över den direkta kontakten med etablerade kunder, och vi avser att föra in den utökade produktplattformen till våra partners. 
I förvärvet ingick alltså ingen personal från Benechill, varför inte?
– Affären är en ren inkråmsaffär, delvis för att man inte vill ta på sig något legalt ansvar för den tidigare verksamheten – det är så vi gör affärer helt enkelt. De nyckelpersoner som kan komma att behövas har vänt sig till oss ändå. Vi är betydligt mer snabbfotade än de större bolagen och det gynnar oss.
Benechill har genomfört ett antal kliniska studier inom olika områden såsom hjärtstopp, hjärtinfarkt, cath lab och hjärtkirurgi. Finns det utvecklingspotential för Rhinochill inom fler tänkbara användningsområden?
– Det finns det absolut, dock är vi inte färdiga med utvärderingen av vilka områden vi ska gå vidare med. Princess-studien är i nuläget vår viktigaste prioritering.
I ert pressmeddelande nämndes home care, alltså vård i hemmet, som ett möjligt affärsområde. Inom vilken eller vilka indikationer skulle det kunna bli aktuellt?
– Vi har redan innan förvärvet av Benechill fört interna R&D-diskussioner rörande flera områden som kan vara intressanta, bl.a. hemsjukvård inom onkologi. Det finns också intressanta förutsättningar inom t.ex. epilepsi, men även inom ett annat nytt område som jag ber att få återkomma till.
Så sent som idag avslöjade ni alltså att Karolinska Universitetssjukhuset och nya Södersjukhuset SÖS kommer att delta i den pågående PRINCESS-studien, den kliniska multicenterstudie på hjärtstoppspatienter som ni tog över genom förvärvet av Benechill. Vad innebär deras deltagande för studien?
– Som jag nämnde inledningsvis är Princess-studien strategiskt viktig för BrainCool och det är självklart en fjäder i hatten och en kvalitetsstämpel – inte minst gentemot internationella aktörer – att vi så snabbt efter förvärvet av Benechill kunnat initiera ett samarbete med två verkliga prestigekliniker och med Per Nordberg som huvudansvarig prövare för Princess-studien.
– Samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS kommer att möjliggöra att vi kan hålla den ursprungliga tidsplanen och slutföra studien under 2017. I dagsläget har 550 patienter av totalt 700 inkluderats i studien.
Kan du berätta något om studieupplägget?
– Det primära målet är att utvärdera om fler patienter överlever med god neurologisk funktion efter prehospital kylning med RhinoChill. En tidigare europeisk studie som gjorts med 200 patienter (PRINCE-studien) visade att en skyddande temperatur i hjärnan kunde uppnås med RhinoChill flera timmar tidigare, jämfört med patienter som kyldes med mer traditionella metoder. Att mäta överlevnaden var inte målet med PRINCE-studien men den visade att 44 procent av patienterna som kylts med RhinoChill lämnade sjukhuset levande jämfört med 31 procent bland de som inte kylts med RhinoChill. Överlevnaden för patienter som fick tidig hjärtlungräddning var ännu bättre, 57 procent respektive 29 procent. Den pågående PRINCESS-studien kommer förhoppningsvis att ge ytterligare evidens och ännu tydligare svar på fördelarna med tidig kylning efter hjärtstopp.
Avslutningsvis, hur påverkar Princess-studien BrainCools finansiella situation?
– Som vi tidigare har kommunicerat så innebär driften av studien ingen ökning av bolagets kostnadsmassa då den huvudsakligen är finansierad med externa forskningsanslag. Tvärtom så genererar studien de facto intäkter till bolaget för varje behandlad patient redan idag. Jag kan dock inte gå in på några djupare detaljer kring det i dagsläget, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.
 
RhinoChill vs. The BrainCool System

Benechills produkt RhinoChill.
RhinoChill.

RhinoChill är ett icke-invasivt och batteridrivet system som kyler via en kateter med kylspray som administreras nasalt. Produkten är utvecklad för att användas för prehospital behandling av räddningspersonal, i ambulanser och vid akutmottagningar där tidig och snabb kylning är prioriterat. RhinoChills främsta styrkor är mobiliteten och den snabba kyleffekt som kan uppnås på hjärnan, en effekt som dock klingar av relativt snabbt.
braincoolsystem
The BrainCool System.

BrainCools primära produkt The BrainCool System fungerar genom externa kylpads med cirkulerande kylvätska som appliceras mot kroppen, nacken och huvudet. Dess främsta styrkor är att det kan hålla en exakt måltemperatur under en längre tid, dess selektiva hjärnkylning och den automatiska anti-shiveringfunktion som gör att frossbrytningar hos patienterna kan undvikas.
 
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev