Home Nyheter Högsta växel i DexTech Medicals cancerstudie

Högsta växel i DexTech Medicals cancerstudie

Högsta växel i DexTech Medicals cancerstudie

24 november, 2016

DexTech Medical specialiserar sig på urologisk onkologi, främst prostatacancer som är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av OsteoDex, en aktivt sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer. Idag kunde bolaget meddela att samtliga studiecentra nu är aktiverade och levererar full kapacitet i den pågående fas IIb-studien, och hittills har 16 av 60 planerade patienter inkluderats i studien. Nästa år räknar bolaget med att kunna leverera resultat, vilka lär få stor betydelse både för den fortsatta utvecklingen inom huvudindikationen – men också för möjligheten att ta in fler cancerindikationer i pipeline. OsteoDex har i preklinik visat lovande potential att behandla tre av de vanligast förekommande cancersjukdomarna globalt sett.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden, och av alla drabbade utvecklar en fjärdedel kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), den svåraste formen av sjukdomen, tillika det fält där DexTech Medical har specialiserat sig med sitt målsökande och dubbelverkande läkemedel OsteoDex. Av dessa patienter drabbas 9 av 10 även av metastaser i skelettet, för vilket det idag saknas ett effektivt botemedel. Behovet av att sätta ett fungerande läkemedel på marknaden är således väldigt stort, och om man lyckas bromsa sjukdomen och förlänga överlevnaden hos de drabbade kommer det få betydelse med tanke på att medianöverlevnaden vid CRPC i dagsläget endast är ett till två år.
Antalet diagnosticerade prostatacancerfall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, och bara i Sverige diagnosticeras cirka 10 000 fall årligen, varav ungefär en fjärdedel dör. Satt i relation till en annan mycket utbredd sjukdom, så avlider cirka 1500 kvinnor i bröstcancer varje år.
Omkring 1,75 miljoner män uppskattas lida av prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. I USA räknade man med ca 220 000 nya fall under 2015, och där anges prostatacancer som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker – endast lungcancer dödar fler amerikanska män. Med andra ord finns det också ett tydligt kommersiellt intresse här. På topp 20-listan över de mest säljande cancerläkemedlen 2014 fanns inte mindre än tre med inriktning mot prostatacancer; Zytiga, Xtandi och Zoladex, samt ett mot skelettmetastaser, Xgeva. Tillsammans nådde dessa läkemedel över 50 miljarder SEK i försäljning, enbart under 2014.
Otillräckliga behandlingsalternativ banar väg för DexTechs dubbelverkade läkemedel
Om sjukdomen har hunnit sprida sig med metastaser sätter man vanligen in s.k. kastrationsbehandling med läkemedel som ges i injektionsform för att hämma testiklarnas produktion av testosteron. Dagens behandlingsalternativ har en viss tumörbromsande effekt, men patienterna lever ändå inte längre än i genomsnitt 2,5-5 månader, trots behandling. Dessutom ger dessa läkemedel ofta allvarliga biverkningar, samt att cancern efter en kort verkningstid dessutom utvecklar resistens mot läkemedlet. Bolaget genomförde en fas I/II-studie under 2012/13 som visade att OsteoDex tolereras väl och endast ger lindriga biverkningar.
DexTechs läkemedelskandidat OsteoDex är dubbelverkande, vilket innebär att den både dödar tumörcellerna och hämmar nedbrytningen av benet. Det är också en målsökande i så motto att det koncentreras i skelettet exakt där metastaserna finns, vilket sker genom att en del av OsteoDex-molekylen binder till benmineral som exponeras vid skelettmetastaserna.
Viktigt att komma ihåg är att när resistens mot det givna läkemedlet utvecklas, erhåller patienten ett nytt läkemedel för att lindra och förlänga livet. Därigenom bör man inte beteckna läkemedlen mot denna allvarliga sjukdomstillstånd som konkurrerande, utan snarare som kompletterande.
Högsta växeln i den pågående fas II-studien med OsteoDex
OsteoDex utvärderas för närvarande i en klinisk fas IIb-studie, där man under hösten valde att ändra studiedesignen så att samtliga deltagande patienter tilldelas den aktiva substansen. Detta kommer dels att skynda på rekryteringstakten i studien, dels ge snabbare kunskap om förhållandet dos/effekt. Idag kunde man alltså kommunicera att 16 av totalt 60 patienter har rekryterats till studien, varav 4 under behandling, 3 i screening samt 9 på väntelista. Det innebär att samtliga studiecentra i Sverige, Finland, Estland och Lettland nu är fullt aktiverade efter att sedvanlig formalia har avklarats. Om allt löper som planerat räknar DexTech Medical med att kunna avsluta studien nästa år.
Lovande effekt mot de tre vanligaste cancersjukdomarna
DexTech Medicals primära fokus för OsteoDex är att bromsa sjukdomen och förlänga överlevnaden hos patienter med den svåra prostatacancerformen CRPC, men man har även sett lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser, såväl som en tydligt celldödande effekt vid icke-småcellig lungcancer, som är den vanligaste formen av lungcancer. För DexTech Medical innebär detta alltså att man har en läkemedelskandidat under utveckling som kan ha potential att behandla tre av de vanligast förekommande cancersjukdomarna globalt sett.
Läs även tidigare artiklar:
Bred cancerpotential reducerar risken för DexTech Medical.
Gynnsam licensmarknad väntar DexTech Medical
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev