Home Nyheter RhoVac: Cancervaccin innovativ behandling mot metastaser

RhoVac: Cancervaccin innovativ behandling mot metastaser

RhoVac: Cancervaccin innovativ behandling mot metastaser

3 oktober, 2016

Ett sätt för cancerceller att överleva i kroppen är att undvika så kallad programmerad celldöd, och till sin hjälp för att överleva använder cancercellen ett protein, BCL-2. Läkemedlet Venetoclax, som utvecklas av pharmajättarna AbbVie och Genentech mot en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna, har en ny typ av verkningsmekanism som blockerar effekten av BCL-2 så att cancercellerna dör. Nu har bolagen beviljats en rad snabbspår av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Ett annat innovativt angreppssätt för att närma sig sjukdomen har det svenska bolaget RhoVac, som utvecklar ett cancervaccin man hoppas ska kunna förhindra att cancern sprider sig, eller metastaserar. BioStock kontaktade bolaget för att få veta mer om skillnaderna mellan RhoVacs produkt och Venetoclax, samt om bolagets framtidsplaner.
Venetoclax gav remission hos 80 procent
Kronisk lymfatisk leukemi är en av de vanligaste typerna av leukemi hos vuxna. Nu har en ny studie visat att 80 procent av patienterna som behandlats med Venetoclax fått en fullständig eller partiell remission av cancern, d.v.s. att sjukdomssymptomen helt eller delvis har avtagit. Den aktuella studien visar att Venetoclax blockerar effekten av proteinet BCL-2 som cancercellerna använder för att undvika apoptos, eller programmerad celldöd, så att cellerna dör. Studieresultaten har publicerats i den anrika vetenskapliga tidskriften The Lancet.
Amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat Venetoclax en rad snabbspår och genvägar; breakthrough therapy designation, priority review status och accelerated approval. Venclexta har också fått särläkemedelsstatus (orphan drug designation). Dessa typer av åtgärder från de regulatoriska myndigheterna syftar alla till att stödja, påskynda och uppmuntra utvecklingen av läkemedel mot svåra och sällsynta sjukdomar.
Den aktuella fas II-studien, som utfördes vid 31 olika kliniker i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Polen och Australien, involverade patienter i åldern 18 år eller äldre som hade genomgått åtminstone en tidigare behandling utan effekt. Dessa patienter hade också en särskild kromosomavvikelse i sina leukemiceller som kallas 17p deletion, vilket innebär att de saknar en del av kromosomen som undertrycker cancertillväxt. Deltagarna i studien tog läkemedlet i pillerform varje dag under fem veckor.
Målstyrd behandling eliminerar metastaserande cancerceller
Många av dagens cancerbehandlingar med cellgifter och strålning dödar inte bara cancercellerna utan slår även ut massor av närliggande friska celler. Svenska RhoVac utvecklar ett cancervaccin, en målstyrd behandling som istället använder kroppens immunsystem för att känna igen och eliminera cancerceller. RhoVacs koncept är specifikt inriktat på att eliminera metastaserande cancerceller, en innovativ teknik med potential att erbjuda nya möjligheter att effektivt behandla patienter med risk för, eller redan pågående, spridning av cancer.
Anders Ljungqvist, vd RhoVac, på vilka sätt skiljer sig er läkemedelsportfolio jämfört med hur t.ex. Venetoclax mot leukemi fungerar?

Anders Ljungqvist. VD RhoVac
Anders Ljungqvist, vd RhoVac.

Det finns en stor skillnad mellan de två produkterna när det gäller både target (mål), verkningsmekanism och själva molekylen. När det gäller target arbetar Venetoclax med BSL2, en target som är involverad i apoptos, alltså programmerad celldöd. På RhoVac arbetar vi med proteinet RhoC som target, och denna är involverad i metastaseringen, det vill säga spridningen av cancerceller . De två produkterna fokuserar alltså på två helt olika områden inom allmänna kännetecknen på cancer.
När det gäller mekanismen fungerar Venetoclax genom att läkemedlet ger en direkt reglering/blockering av dess target, för att därmed främja den normalt förekommande programmerade celldöden. I RhoVacs koncept är verkningsmekanismen istället att kroppens egna T-celler eliminerar, eller helt enkelt dödar, celler innehållande proteinet RhoC i hög koncentration; dvs. metastaserande cancerceller. Därmed förhindrar RhoVacs läkemedelskandidat också spridningen av cancer.
– Andra viktiga skillnader är att Venetoclax arbetar med en syntetiserad organisk molekyl, medan RhoVac arbetar med en peptid, d.v.s. en sekvens av aminosyror som finns naturligt i kroppen.
Er läkemedelskandidat RV001 kan instrueras att hitta och eliminera metastaserande cancerceller. Kan du utveckla det?
– RV001 är en liten del av proteinet RhoC, men det är just den delen av proteinet som innehåller den immunologiska nyckeln. Därför kan vi, efter behandling med RV001 – som är patentsökt – lära T-celler i kroppens försvarssystem, immunsystemet, att känna igen alla celler som innehåller hög koncentrationen av proteinet RhoC. Dessa T-celler utnyttjar att alla celler har ett fingeravtryck på cellytan av de proteiner som finns inuti cellen. T-celler kan således se om en cell innehåller hög koncentration av RhoC, vilket betyder att den är en cancercell, och när den hittar en cell med detta fingeravtryck, eliminerar T-cellen hela cancercellen.
Om ni lyckas eliminera metastasering i en cancerform, hur stora tror ni att chanserna är för att tekniken kunna överföras på fler cancerindikationer?
– Det finns ett antal vetenskapliga artiklar som pekar på att den höga koncentrationen av proteinet RhoC i metastaserande cancerceller är densamma oavsett vilken form av cancer metastaserna kommer från. RhoVacs egen forskning drar samma slutsats. Jag är därför av den uppfattningen, att det är mycket sannolikt att vi kommer att kunna visa att samma teknik – och samma läkemedel – kan användas för att eliminera metastaserande cancerceller som härrör från olika cancertyper.
Ni avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/IIa-studie. Har ni tittat på några referensaffärer i branschen där bolag i er storlek och med jämförbar pipeline har avyttrats, och som ni anser vara relevanta att jämföra med?
– Jag tror att man måste vara mycket försiktig med att jämföra med andra affärer som har gjorts, eftersom det alltid kommer att finnas särskilda villkor som kan ha betydelse för ett avtal. Om man tittar på rapporterade avtal i branschen som gjorts efter eller i klinisk fas I/IIa, så hittar man avtal med betydande värde, men jag vill inte spekulera i om dessa avtal är jämförbara med RhoVac. Det får framtiden visa.
Var ser du att bolaget befinner sig om ett respektive tre år?
– Om ett år arbetar vi med den kliniska fas I/IIa-studien och samtidigt avslutar vi planerna inför en klinisk fas IIb-studie. Om tre år har vi antingen samarbete med en stor aktör i branschen, vilket ju är RhoVacs uttalade affärsstrategi. Alternativt har vi startat en klinisk fas IIb-studie i egen regi.
Varför anser du att man skall investera i RhoVac?
– Jag har själv investerat i RhoVac för att det är en nytt och intressant koncept med stor potential. Konceptet arbetar med målstyrd terapi och med fokus på kombinationsbehandling, som i dag är grundläggande vid behandling av cancer. Dessutom är utvecklingstiden kort i förhållande till andra utvecklingsprojekt i läkemedelsbranschen. RhoVac har således ett projekt av stort vetenskapligt värde och samtidigt med stor kommersiell potential.
Läs även: Positiv toxstudie banar väg för RhoVacs cancervaccin
Läs mer om RhoVac på bolagets webbplats
Läs mer om studien med Venetoclax i The Lancet

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev