Home Analyser Analysuppdatering: NeuroVive avbryter utvecklingen av CicloMulsion

Analysuppdatering: NeuroVive avbryter utvecklingen av CicloMulsion

Analysuppdatering

Analysuppdatering: NeuroVive avbryter utvecklingen av CicloMulsion

13 oktober, 2016

NeuroVive Pharmaceutical AB meddelade idag i ett pressmeddelande att patienter som behandlats med CicloMulsion före öppen hjärtkirurgi inte hade någon fördel av behandlingen jämfört med placebo i att förebygga akut njurskada. NeuroVive meddelar även att bolaget som en följd av detta inte kommer att fortsätta utvecklingen av CicloMulsion. BioStock presenterade tidigare i år ett SOTP-värde baserat på bolagets projektportfölj om totalt 10,10kr/aktie. Dagens nyheter påverkar vår syn på flera av NeuroVives utvecklingsprogram och vi väljer därför att uppdatera vår SOTP-värdering till 3,60 kr/aktie.

CicloMulsion och NVP019

CicloMulsion har fram tills idag varit en av bolagets huvudkandidater med tidigare inriktning mot reperfusionsskador vid akut hjärtinfarkt och nu senast som en förebyggande behandling för akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Kandidaten lyckades inte nå de primära eller sekundära effektmåtten i en prövarinitierad studie (CIRCUS) inom akut hjärtinfarkt som presenterades förra året. Efter djupare analys av studiedatan ansåg bolaget att verkningsmekanismen för CicloMulsion passade bättre som en sjukdomsförebyggande åtgärd. Slutsatsen ledde till en ny satsning inom akut njurskada där behandlingen istället administrerades i god tid innan patienter opereras för att förhindra att tillståndet uppstår.
Tyvärr visar bolagets senaste presenterade data från CiPRICS-studien att patienter som genomgick öppen hjärtkirurgi, inte uppnådde det primära målet vid förebyggande behandling med CicloMulsion. Bolaget har noterat att patienterna i den aktiva dosgruppen däremot uppvisade en övergående, men statistiskt signifikant ökning av biomarkörerna P-cystatin C och P-kreatinin jämfört med placebo. Inga oväntade tolerabilitetsproblem observerades heller, och frekvensen av allvarliga biverkningar var jämförbar med vad som iakttogs i placebo-gruppen.
BioStock har i vår senaste analys gjort en uppskattning av nuvärdet för njurskyddsprogrammet för CicloMulsion till 3,00 kr. BioStock väljer som en följd av dagens nyheter att sänka projektvärdet för CicloMulsion-programmet till 0 kr. Vi noterar att NVP019 fram tills nu har utvecklats som en nästa generationens kandidat inom samma program för att kunna komplettera eller ersätta CicloMulsion (omformulering av en känd aktiv substans). Vi drar därför slutsatsen att nedläggningen av utvecklingsprogrammet för CicloMulsion även kan komma att påverka NVP019 negativt. Eftersom kandidaten fortfarande befinner sig i tidig utveckling så avvaktar vi dock med att justera projektvärdet för NVP019 tills bolaget kommunicerar något definitivt kring kandidatens framtid.

NeuroSTAT

NeuroVive har även ett pågående utvecklingsprogram inom traumatiska hjärnskador. Bolagets läkemedelskandidat inom detta program heter NeuroSTAT och utvärderas för närvarande i en fas II-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn samt i en avancerad experimentell studie vid University of Pennsylvania. Liksom CicloMulsion är NeuroSTAT en omformulerad variant av cyklosporin-A med avsikt att skydda mitokondrier via cycklofilin.
Även om utvecklingen av NeuroSTAT sker inom en annan indikation än CicloMulsion väljer vi, på grund av dagens presenterade resultat, att lägga en riskpremie om 50% för nuvärdet av utvecklingsprogrammet. Vi väljer även att senarelägga kandidatens tilltänkta lanseringsdatum till 2024 (från tidigare 2021) baserat på nya uppskattningar som presenterades under NeuroVives bolagspresentation i USA. Således sänker vi i denna analysuppdatering vårt tidigare estimat för NeuroSTAT om 5,50 kr till 2,00 kr.
BioStock väljer som en konsekvens av dagens nyheter från NeuroVive Pharmaceuticals AB att göra en analysuppdatering där det totala nuvärdet av samtliga projekt i bolagets portfölj, från från 10,10 SEK/aktie i den tidigare analys som publicerades den 27 april 2016, nedjusteras till 3,60 SEK/aktie.

Läkemedelskandidat  Projekt Indikation Utvecklings-
skede
Bedömd Lansering Ej riskvägt SOTP/Aktie Riskvägt SOTP/Aktie Nuvärde
SOTP/Aktie
CicloMulsion Njurskydd Avbrutet
NeuroSTAT Svår TBI Fas IIa 2024 76 kr 4,90 kr 2,00 kr
Summa fas II-projekt 76 kr 4,90 kr 2,00 kr
NVP019
NVP018
NVP015
NVP014
Organskydd
Virus (avbrutet)
Energireglering
Stroke
Preklinik
Preklinik
Projekt
Projekt
Summa tidiga projekt 156 kr 4,70 kr 1,60 kr
Summa       232 kr 9,60 kr 3,60 kr

 
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger ej aktier i NeuroVive. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, prospekt, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter, marknad eller aktie har utförts av Monocl Strategy Services analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev