Home Nyheter Kontraktsforskning "à la carte" ökar kraftigt i värde

Kontraktsforskning "à la carte" ökar kraftigt i värde

Kontraktsforskning "à la carte" ökar kraftigt i värde

12 september, 2016

Läkemedelsbolag outsourcar i allt högre utsträckning  uppdrag till kontraktsforskningsorganisationer (CRO), visar ny statistik från Grand View Research. Det prognostiserade marknadsvärdet för CRO-tjänster väntas öka i värde till över 45 miljarder dollar år 2022, från 27 miljarder för två år sedan. Förklaringar till detta är den alltmer komplexa läkemedelsmarknaden, konkurrenskonsolidering, patent som löper ut, växande utgifter för FoU och större konkurrens från generika. Läkemedelsbolagen vill bli mer effektiva, både forsknings- och affärsmässigt, och den à la carte-meny av tjänster CRO-företagen erbjuder kan vara ett sätt att uppnå målen.
Kontraktsforskningsbolag – eller Contract Research Organisation (CRO) – outsourcar forskningstjänster och regulatorisk expertis för kliniska prövningar, men även marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter, på uppdrag av läkemedels-, bioteknik-, och medicintekniska bolag och offentlig sektor. Den totala omsättningen ökar kraftigt för de mer än 1200 internationella CRO-företagen; 2014 uppgick den till 27 miljarder dollar och den förväntas överstiga 32 miljarder dollar 2017, för att nå hela 45 miljarder dollar år 2022.
Stor konkurrens om kunderna
Parallellt med den kraftiga tillväxten har CRO-marknaden blivit alltmer konsoliderad och konkurrensutsatt genom fusioner och strategiska partnerskap. De större bolagen har därigenom förbättrat fullservicekapacitet, tjänsteutbud och internationell räckvidd, medan andra mindre bolag har kommit att fokusera på nischer eller funktionella tjänsteleverantörsavtal som möjliggör för outsourcing av enskilda tjänster i stället för hela studier eller projekt. Den växande CRO-marknaden skapar en uppsjö av nya kliniska forskningsjobb och kliniska rekryteringsföretag i viktiga knutpunkter i Europa, USA och på tillväxtmarknader i Asien och Stillahavsområdet. Samtidigt har konkurrensen som sagt hårdnat. Bara på den svenska marknaden finns närmare 60 CRO-företag representerade. Om fusioner inom CRO-bolag är odelat positiva låter vi vara osagt, men en undersökning som BioStock har skrivit om tidigare, visar åtminstone att fusioner inom läkemedelsbolag minskar innovationen i branschen som helhet och dränerar marknaden på viktig kunskap om tidiga experimentella läkemedelsprojekt.
Några få aktörer dominerar marknaden
Flera allianser har etablerats för att kunna erbjuda mer heltäckande och innovativa tjänster, främst i syfte att kunna erhålla statliga projekt, men sannolikt också som tillväxtstrategier för att glädja investerarna. Under 2014 ingick ClinDatrix samarbete med sex andra kontraktsforskningsbolag för att erbjuda tjänster till multinationella kliniska prövningar. Bolagen kan också anlitas av sjukvårdsorganisationer med uppdraget att integrera vård och teknik, vilket t.ex. skedde under 2015 när American Society of Anesthesiologists (ASA) slöt ett outsourcingavtal med ArborMetrix för att få tillgång till de senares datahanteringsplattform. Även om CRO-marknaden är fragmenterad, så har de 10 största bolagen drygt 50 procent av världsmarknaden och söker ständigt fler förvärv för ytterligare konsolidering. Det är också de allra största bolagen som har störst chans att bli delaktiga i kliniska studier, visar en undersökning från 2015.
Marknaden är grovt sett uppdelad i prekliniska och kliniska prövningar, där den senare stod för den största andelen år 2014. I preklinisk forskning ingår försök på djur för att nå godkännande att gå vidare med kliniska prövningar på människor, processer som normalt är mer komplicerade och utdragna och kräver etiska godkännanden för att kunna gå vidare. Det sista steget innan marknadsgodkännande, dvs efter fas III-studier, är det enskilt dyraste momentet i läkemedelsutvecklingen och kan står för så mycket som 90 procent av kostnaderna under ett läkemedels utvecklingscykel.
Asien är på tillväxt
Den största marknaden finns i Nordamerika med Europa på andra plats, på grund av att det största antalet kliniska studier utförs där. Dessutom stöder USA:s regering forskningen genom att finansiera olika institut som beviljar forskningsmedel, som när man under 2015 beviljade 215 miljoner dollar till NIH, National Cancer Institute (NCI), och FDA, pengar som var öronmärkta för s.k. precisionsmedicin, precision medicine. Den snabbast växande CRO-marknaden återfinns dock i Asien och Stillahavsregionen med en prognostiserad tillväxt om 7 procent årligen. Den asiatiska CRO-marknaden förväntas växa i snabb takt på grund av de globala företagens kapplöpning om att expandera på nya marknader, men också på grund av den ökade förekomsten av kroniska livsstilssjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes och höga blodfetter, som väntas fortsätta öka kraftigt de kommande åren.
Några av de största bolagen på CRO-marknaden är Quintiles, LabCorp, Covance, ParexelInventive Health (samarbetspartner till bl.a. BioStocks bevakningsbolag NeuroVive), Icon, PRA Health Sciences, PPD, Charles River Laboratories, Chiltern och INC Research.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev