Home Nyheter Antalet drabbade av prostatacancer fortsätter att stiga

Antalet drabbade av prostatacancer fortsätter att stiga

Antalet drabbade av prostatacancer fortsätter att stiga

15 september, 2016

Idag den 15 september infaller internationella prostatacancerdagen, som uppmärksammar cancersjukdomen som är vanligast förekommande i Sverige och som även tar flest mäns liv. För första gången har antalet nydiagnostiserade fall av prostatacancer varit fler än 10 000 personer två år i rad. Detta är en tydlig signal om vikten av bättre rutiner för screening av män i den åldersmässigt mest utsatta riskkategorin, men visar även att det behövs bättre, säkrare och mer innovativa läkemedel som på allvar kan behandla även de svåraste fallen. DexTech Medical är ett bolag som arbetar för att utveckla ett målsökande och dubbelverkande läkemedel för att förlänga livet hos patienter som drabbas av CRPC, den allra svåraste typen av prostatacancer. 
Idag är det alltså internationlla prostatacancerdagen, vilket i Sverige uppmärksammas av att Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar anordnar minnesceremonier, föredrag och andra informationskampanjer för att öka kunskapen kring denna allvarliga sjukdom som främst drabbar män över 45 år.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden
Nästan en tiondel av alla dödsfall av cancer är relaterade till prostatacancer och det är också den cancerform som flest svenska män dör av. Att antalet diagnosticerade prostatacancerfall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, kan förklaras med att vi lever allt längre och att fler därför hinner utveckla sjukdomen, samt att allt fler män kontrollerar sitt PSA-värde via ett vanligt blodprov och därmed får sin prostatacancer diagnosticerad.
I Sverige diagnosticeras ca 10 000 fall årligen och 2014 avled 2 398 svenska män – sju gånger fler än de som dog i trafikolyckor – av sjukdomen. För att sätta sifforna i perspektiv, så avlider cirka 1500 kvinnor per år av bröstcancer. Prostatacancer är ovanligt före 50 års ålder, men med stigande ålder ökar förekomsten och hälften av alla fall drabbar män över 70 år.
Behandlingsalternativ 
Nyckeln till att framgångsrikt behandla prostatacancer är att den upptäcks tidigt, helst innan den hunnit sprida sig utanför prostatan. Den kan då oftast behandlas, antingen genom kirurgi, extern strålbehandling eller inre strålbehandling, s.k. brachyterapi. Behandlingarna kan även kombineras. Om tumören växt utanför prostatan ges strålbehandling i kombination med hormonell behandling, och i de fall då strålbehandling inte är lämplig kan istället behandling med antiandrogener sättas in för att blockera testosteronets, det manliga könshormonets, stimulering av tumörcellerna. Om sjukdomen hunnit sprida sig med metastaser sätter man vanligen in s.k. kastrationsbehandling med läkemedel som ges i injektionsform för att hämma testiklarnas produktion av testosteron.
CRPC, ett obotligt stadium
Av alla män som lider av prostatacancer räknar man med att ca en fjärdedel utvecklar kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Runt 90 procent av dessa patienter drabbas även av metastaser i skelettet. Idag finns inget botemedel mot metastaserad prostatacancer och behovet av bättre läkemedel för att bromsa sjukdomen och förlänga överlevnaden hos de drabbade är mycket stort. Medianöverlevnaden vid CRPC är i dagsläget endast ett till två år.
Befintliga behandlingar otillräckliga
Det finns idag endast en handfull läkemedel för behandling av CRPC. De preparat som finns på marknaden har visat tumörbromsande effekt hos patienter, men med en relativt kort förlängning av överlevnaden – endast ca 2,5-5 månader. Samtliga av dessa läkemedel ger mer eller mindre allvarliga biverkningar och har dessutom relativt kort verkningstid eftersom cancern efter en tids behandling blir resistent mot preparaten.
DexTech Medical utvecklar målsökande och dubbelverkande läkemedel
Behovet av bättre fungerande läkemedel är stort, och ett bolag som försöker ta fram ett bättre fungerande behandlingsalternativ är DexTech Medical, baserade i Uppsala. När prostatacancern fortskridit så långt hos en patient att den spridit sig med metastaser till skelettet börjar benet brytas ned. Det är ofta mycket smärtsamt och orsakar benfrakturer och andra symptom som gör att den drabbade får sämre rörlighet och drastiskt försämrad livskvalitet. I samband med att skelettet bryts ned stimuleras även tillväxten hos metastaserna, i en sorts negativ växelverkan. Detta är något som DexTech Medical tagit fasta på när de utvecklar sin läkemedelskandidat för behandling av CRPC, som de kallar OsteoDex. Preparatet är dubbelverkande, vilket innebär att den både dödar tumörcellerna och hämmar nedbrytningen av benet. Det är också en ”målsökande” substans som koncentreras i skelettet precis där metastaserna finns. Det sker genom att en del av OsteoDex-molekylen binder till benmineral som exponeras vid skelettmetastaserna.
Huvudkandidat med bred potential
Primärt utvecklas OsteoDex för att verka aktivt sjukdomsbromsande och förlänga överlevnaden hos patienter med CRPC, men i prekliniska studier har läkemedelskandidaten även visat lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser, samt att man sett en tydligt celldödande effekt vid icke-småcellig lungcancer, som är den vanligaste formen av lungcancer. För DexTech innebär detta att man har en läkemedelskandidat under utveckling som kan ha potential att behandla tre av de vanligast förekommande cancersjukdomarna globalt sett.
Marknadspotentialen är enorm
Enbart för indikationen prostatacancer är försäljningspotentialen för ett nytt, mer effektivt läkemedel mycket stor. Omkring 1,75 miljoner män uppskattas lida av prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. I USA räknade man med ca 220 000 nya fall under 2015, och där anges prostatacancer som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker – endast lungcancer dödar fler amerikanska män.
På topp 20-listan över de mest säljande cancerläkemedlen 2014 fanns inte mindre än tre med inriktning mot prostatacancer; Zytiga, Xtandi och Zoladex, samt ett mot skelettmetastaser, Xgeva. Tillsammans nådde dessa läkemedel över 5,6 miljarder USD, motsvarande svindlande 50 miljarder SEK, i försäljning enbart under 2014.
Miljardaffärer med CRPC-läkemedel
En intressant parallell som ger en tydlig indikation om värdet av en ny och effektivare behandling av kastrationsresistent prostatacancer är läkemedlet Xofigo (f.d. Alpharadin), som utvecklades av norska bioteknikbolaget Algeta. I likhet med DexTechs kandidat OsteoDex är Xofigo specifikt inriktat på målsökande behandling av CRPC med benmetastaser. Xofigo fanns förvisso inte med på bästsäljarlistan 2014, men förutspås dock nå en omsättning om nära 5 miljarder SEK 2016.
På vägen mot marknad gjorde Algeta 2009 en uppmärksammad licensaffär med tyska läkemedelsjätten Bayer om fortsatt utveckling och kommersialisering av Xofigo värd drygt 6 miljarder SEK, varav 500 MSEK i upfront-betalning. 2013, efter att man sett tydliga bevis på förlängd överlevnad hos behandlade patienter, avbröts en global fas III-studie med kandidaten i förtid, varpå amerikanska FDA godkände läkemedlet tre månader senare. Senare samma höst lade Bayer ett jättebud motsvarande ca 26 miljarder SEK på Algeta och köpte hela bolaget – ett strategiskt beslut som lär betala sig.
Även läkemedelsjätten Johnson & Johnson har under de senaste åren gjort flera strategiska förvärv i miljardklassen för att positionera sig på marknaden för behandling av prostatacancer. 2013 förvärvade man kandidaten ARN-509 som då testades i en fas II-studie för CRPC i en affär som värderades till totalt 1 miljard USD, varav 650 miljoner USD i kontant förskottsbetalning.
Kan OsteoDex bli en game changer?
Det råder ingen tvekan om att DexTech i OsteoDex kan ha en framtida blockbuster, om det visar sig att de positiva resultat man sett i tidigare genomförda studier kan backas upp med tillfredsställande data från den pågående fas IIb-studien. I detta sammanhang är det extra intressant att professor Sten Nilsson, en av grundarna och styrelseledamot i DexTech Medical, varit med om att designa och genomföra Algetas och Bayers ”First-in-man-studie” samt en efterföljande fas IIb-studie med Alpharadin, som nu säljs under namnet Xofigo. Sten Nilsson var även med om att designa och genomföra den fas III-studie med Xofigo som avbröts i förtid och ledde till  marknadsgodkännande från FDA. Sten Nilsson tillför med andra ord DexTech mycket värdefull erfarenhet inom framgångsrik studiedesign och genomförande av kliniska studier med nya preparat inom området.
Den pågående fas IIb-studien med OsteoDex förväntas vara slutförd under andra halvåret 2017.
Läs även: Gynnsam licensmarknad väntar DexTech Medical.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev