Home Analyser Analysuppdatering Saniona: AN470 mot schizofreni

Analysuppdatering Saniona: AN470 mot schizofreni

Analysuppdatering

Analysuppdatering Saniona: AN470 mot schizofreni

15 september, 2016

Saniona meddelade nyligen att bolaget ingått ett forskningssamarbete med Boehringer Ingelheim kring bolagets utvecklingsprogram inom Schizofreni, AN470. Avtalet innebär som tidigare rapporterats att Saniona får en förskottsbetalning om cirka 47 MSEK med möjlighet att erhålla ytterligare cirka 807 MSEK om samtliga regulatoriska och kommersiella milstolpar uppnås. Vidare är Saniona berättigade till royalties på försäljningen av produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet. BioStock gör med anledning av detta en analysuppdatering där SOTP-värdet för denna del i Sanionas breda projektportfölj justeras uppåt.
Forskningssamarbetet med tyska Boehringer Ingelheim som presenterades 29 augusti innebär att Saniona totalt kan erhålla ca 854 MSEK, inkluderat en förskottsbetalning om cirka 47 MSEK. Om AN470 når ett marknadsgodkännande kan Saniona dessutom se fram emot royalties på den globala nettoförsäljningen av produkter som samarbetet resulterar i.

Schizofreni, en miljardmarknad i behov av nya verkningsmekanismer

Schizofreni är en allvarlig psykisk störning som drabbar strax över 3 miljoner personer i USA, Japan och de fem största länderna i Europa (EU5). Bara i Sverige finns det idag 30 000 – 40 000 personer som behöver samhällets insatser i samband med diagnosen. Sjukdomens förlopp är svårt att förutsäga med stor variation mellan olika patienter. Symtomen delas vanligtvis in i sådana som tillkommit, s.k. positiva symptom som hallucinationer, tankestörningar, vanföreställningar, och sådana som saknas, s.k. negativa symptom som självförsjunkenhet, håglöshet, känslomässiga störningar mm.
Befintliga behandlingar ger lågt utfall
Behandling av sjukdomen sker vanligtvis med låg- eller högdosneuroleptika, d.v.s. första generationens antipsykotika, eller andra generationens antipsykotika där några exempel på substanser är aripiprazol, seroquel, risperidon, m.fl. Majoriteten av alla behandlade patienter får återfall och enligt en artikel Schizophrenia: Overview and Treatment Options som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Pharmacy & Therapeutics 2014, svarar endast 20 procent på befintlig behandling med gott utfall.
Behovet av nya behandlingar är stort
Trots detta är schizofreni en miljardmarknad med en total försäljning på strax över 6 miljarder USD per år. Vissa hävdar dock att blockbuster-tiden inom schizofreni är över, då patenttiden löpt ut för framgångsrika produkter såsom Abilify (aripiprazol). Genom att omformulera befintliga molekyler till långverkande terapier (t.ex. Abilify Maintena och Invega Sustenna) försöker flera av marknadsledarna behålla sina marknadsandelar, men det står klart att det kommer att krävas mer för att revolutionera schizofreni-marknaden. För att skapa en stark konkurrensposition behöver nya produkter utvecklas som erbjuder bredare antipsykotisk effekt och med färre biverkningar. De flesta av alla produkter som just nu är under utveckling fokuserar på att adressera det senare problemet, medan behovet av att bättre behandla positiva, negativa och kognitiva symptom kvarstår.

Boehringer Ingelheim-samarbetet med Saniona

Sanionas AN470-program som nu ska samutvecklas med Boehringer Ingelheim är ett småmolekylärt utvecklingsprogram i sen preklinisk forskningsfas. Projektet fokuserar på att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni genom Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar. Utöver samarbetet med Saniona är Boehringer Ingelheim sedan tidigare aktiva inom schizofreni genom både fas II-kandidaten BI409306 och utveckling av GPCR-modulatorer tillsammans med Arena Pharmaceuticals. I förlängningen hoppas bolagen att samarbetet ska kunna bana väg för nya behandlingsalternativ för patienter med schizofreni, där det just nu alltså finns ett stort behov av nya verkningsmekanismer.
Upfront-betalning och milstolpesbetalningar om totalt ca 854 MSEK
Bolagen har offentliggjort att Saniona kommer att motta en förskottsbetalning på ca 47 MSEK vid tecknandet av avtalet samt milstolpsbetalningar upp till ca 475 MSEK vid utvalda forsknings- och utvecklingsrelaterade och regulatoriska milstolpar. Utöver detta är Saniona berättigade till kommersiella milstolpsbetalningar på upp till ca 332 MSEK och differentierade royalties på nettoförsäljning av eventuella produkter som kommersialiseras genom samarbetet med Boehringer-Ingelheim.

BioStocks värdering av AN470

Värderingen av AN470-samarbetet har gjorts baserat på ett antal antaganden rörande dels marknadspotentialen för AN470 inom schizofreni och dels själva affärsuppgörelsen mellan Saniona och Boehringer Ingelheim. I vår värderingsmodell har vi räknat med en marknadsintroduktion av AN470 i USA och EU5 år 2025, om med att man når en blockbusterförsäljning år 2033 om 1 781 miljoner USD, vilket motsvarar en andel om 5 procent av hela schizofrenimarknaden samma år. Därutöver har erforderliga antaganden gjorts kring kostnader samt utvecklingsrisk.
För att värdera projektet baserat på affären med Boehringer Ingelheim har även följande antaganden gjorts:

 • Utbetalning av cirka 61 miljoner USD i utvecklings- och regulatoriska milstolpsbetalningar sker vid följande händelser:
  – 9% betalas ut direkt som en förskottsbetalning 2016 (5,5 miljoner USD)
  – 23% betalas ut när fas II startas (14 miljoner USD)
  – 23% betalas ut när fas III startas (14 miljoner USD)
  – 23% betalas ut när registreringsansökan lämnas in (14 miljoner USD)
  – resterande 23% betalas ut när ett marknadsgodkännande uppnås (14 miljoner USD).
 • Vi har även fiktivt antagit att ovanstående sker i både USA och EU5 samtidigt.
 • Utbetalning av cirka 39 miljoner USD i kommersiella milstolpsbetalningar sker vid följande försäljningsmål (ackumulerad total bruttoförsäljning):
  – när 100 miljoner USD uppnås utbetalas 10% (3,9 miljoner USD)
  – när 500 miljoner uppnås utbetalas 20% (7,8 miljoner USD)
  – när 1 miljard USD uppnås utbetalas 30% (11,7 miljoner USD)
  – när 2 miljarder USD uppnås utbetalas 40% (15,6 miljoner USD)
 • Royalties på bruttoförsäljning har antagits vara 10% oavsett försäljningsnivå, d.v.s. ingen stegvis förändrad royalty baserat på olika försäljningsnivåer.

Sammanfattningsvis resulterar detta i ett utbetalningsschema till Saniona med följande utseende:

utbetalningar
Klicka på bilden för att förstora.

Riskjustering
Genom att riskjustera utbetalningssekvensen baserat på den statistiska sannolikheten för att en läkemedelskandidat inom neurologi når hela vägen till ett marknadsgodkännande, kan dagens nuvärde för affären mellan Saniona och Boehringer Ingelheim uppskattas. Det totala riskjusterade nuvärdet, av kommande milstolpsbetalningar och royalties, ökar förstås av samma skäl när projektet vandrar framåt i klinisk utveckling och på så sätt sänker utvecklingsrisken. I stapeldiagrammet är det enkelt att se att affären är baktung.
Royaltynivåer får stor betydelse
Det högst bidragande värdet till affären kan hänföras till royaltybetalningar på försäljning, vilka i vår antagna modell med en 10 procentig royalty motsvarar 90% av det totala värdet av affären. Av samma skäl blir royaltynivån oerhört viktig för att bedöma hur mycket affären kan anses vara värd idag. Om royaltynivån varieras mellan 5-15% på total bruttoförsäljning så varierar det riskjusterade nuvärdet för affären mellan 8,2-9,4 miljoner USD. Med ett antagande om en tioprocentig royalty för projektet utslaget på Sanionas 20 841 467 aktier motsvarar således affären ett riskjusterat nuvärde för AN470-programmet om 3,6 SEK/aktie.
BioStock väljer som en direkt konsekvens av den genomförda affären att göra en analysuppdatering där värdet av projektet justeras uppåt till 3,60 SEK. BioStocks kalkylerade SOTP-nuvärde för Saniona uppgår därmed till 100,70 SEK/aktie.
Tobias Thornblad,
Analysansvarig BioStock


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd i samarbete med BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger inte aktier i det analyserade Bolaget. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter, marknad eller aktie har utförts av BioStocks analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
 


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev