Home Nyheter Cyxone förstärker organisationen med sikte på kliniska studier

Cyxone förstärker organisationen med sikte på kliniska studier

Cyxone förstärker organisationen med sikte på kliniska studier

11 augusti, 2016

Malmöbaserade biomedicinbolaget Cyxone, som utvecklar en ny behandling för multipel skleros (MS), meddelade under onsdagen att man förstärkt organisationen genom rekryteringen av Dr Tony Verco till bolagets vetenskapliga råd. Med erfarenhet från bl.a. Astra Zeneca av att leda utvecklingen av nya läkemedelskandidater fram till och igenom kliniska studier, samt som tidigare ansvarig för att ta en läkemedelskandidat mot MS genom internationella fas III-studier vid kanadensiska BioMS Medical, utgör Dr Verco ett starkt tillskott till Cyxones team. BioStock kontaktade Cyxones vd Kjell G Stenberg för att få en kommentar.

Kjell_Stenberg
Kjell G Stenberg, vd Cyxone.

Exakt var i utvecklingen befinner ni er med T20K just nu?
– Vi arbetar efter den plan som vi tidigare kommunicerat, bl.a. i prospektet inför vår noteringsemission i maj 2016. Vi genomför för närvarande studier enligt planen och allt eftersom vi får in rapporter från våra samarbetspartners i olika delar av världen så kommer vi att meddela marknaden våra resultat.
När förväntar ni er att kunna avsluta det prekliniska arbetet och gå in i kliniska studier i människa?
– I noteringsprospektet så angav vi som målsättning att T20K ska testas i människa under 2018 vilket också är vår plan i dag. Det utvecklingsarbete som krävs för att få tillstånd att genomföra fas I kommer att ske under 2017 och själva studien ska inledas under 2018. Just detta förberedande arbete, samt utförandet av studien, är Dr Vercos nyckelkompetens och han kommer därför att vara en stor tillgång för Cyxone under detta arbete.
På vilket plan kommer Dr Verco att vara involverad i arbetet inför de kommande kliniska studierna?
– Vi har redan ett mycket gott och nära samarbete vad gäller vetenskap och forskning med aktiva insatser av Dr Christian Gruber i Wien och Dr Carsten Grundemann i Freiburg, båda medlemmar i vårt vetenskapliga råd. Dr Verco är läkare och har stor erfarenhet att driva preklinisk utveckling och kliniska studier och han kompletterar på ett bra sätt den forskningskompetens som vi har i det vetenskapliga rådet.  Det är tryggt att som VD ha en så kunnig och kompetent grupp som stöd för att kunna fatta rätt beslut i utvecklingen av cyclotider och T20K till läkemedel.
Cyxones forskning och utvecklingsarbete utförs i praktiken av er samarbetspartner MedUni Vienna, d.v.s. Wiens medicinska universitet. Kan du kort beskriva ert samarbete?
– Det är helt riktigt att Cyxone inte bedriver någon egen forskning i Malmö. Vi diskuterar just nu olika forskningsinriktningar med Dr Gruber och Dr Grundemann. Eftersom forskning tar tid så vill båda parter att våra projekt ska bli så tydliga och läkemedelsfokuserade som det är möjligt redan från början.
– Utvecklingsarbetet med T20K genomförs med specialiserade kontraktslaboratorier och leds av Cyxone. Just nu har vi projekt som pågår i Österrike, Tyskland, Schweiz och USA.
Det råder stor efterfrågan på nya MS-läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet utan att orsaka svåra biverkningar, vilket är vanligt med befintliga läkemedel på marknaden. Er kandidat T20K har visat gynnsam säkerhetsprofil i tidiga djurstudier, vad anser du talar för möjligheterna att överföra de positiva resultaten till människa?
– Hur man bäst förutsäger toxiska effekter i människa är en mycket intressant fråga. Min doktorsavhandling på Karolinska Institutet var faktiskt om att bedöma nya substansers toxicitet i cellmodeller. De toxstudier som gjorts med  T20K av forskargruppen från Wien är givetvis begränsade men det finns i dem inget som tyder på att T20K skulle vara toxiskt vid den effektiva dosen. Som vi tidigare meddelat så genomför vi nu större studier i samarbete med specialiserade laboratorier för att kunna bekräfta de resultat som forskarna erhållit. En sammantagen riskbedömning grundat på säkerhetsstudier gjorda i olika djurslag och i celler kommer att göras inför att ansökan görs om studier i människa. 
Hur stor betydelse för värdet på Cyxone som bolag skulle ett eventuellt positivt resultat av kommande toxikologiska studier med T20K ha?
– Om T20K skulle visa sig ha ett positivt ”terapeutiskt index”, d.v.s. hämma utvecklingen av MS vid markant lägre doser än den ger toxiska effekter så skulle T20K kunna bli överlägsen de produkter som idag finns på marknaden. 
Intresset för Cyxones notering på börsen tidigare i år var väldigt stort, och er noteringsemission tecknades till hela 540 procent. Har noteringen i sig gett några positiva följdeffekter för bolaget, utöver den uppenbara fördelen att kassan är välfylld?
– Vi är givetvis mycket glada över det jättefina intresset i Cyxone, speglat i den stora överteckningen vid noteringsemissionen. Vi är också mycket glada över den stora handel som sker i Cyxones aktier på First North/Nasdaq så att fler kan blir ägare i Cyxone, samt för den kursuppgång som skett under den senaste månaden.
Du har ett väldokumenterat stort internationellt nätverk och många kontakter ute på de större läkemedelsbolagen som teoretiskt sett skulle kunna bli aktuella som licenspartners eller tagare av ert MS-projekt i framtiden. Har du märkt av någon skillnad i intresset för Cyxone från den typen av kontakter efter er börsnotering?
– Noteringen på First North/Nasdaq i Stockholm är mycket positiv för bolagets synlighet framför allt utanför Sverige. Cyxones potentiella licenspartners finns i Europa, USA och i Japan och vi gör oss också synliga genom olika internationella möten. Under 2016, speciellt efter den vetenskapliga publiceringen av T20Ks effekter, har också cyclotidforskningen och T20K uppmärksammats i USA, Österrike och även i Tysklands näst största tidning, Süddeutsche Zeitung.
Vad är nästa viktiga milstolpe i utvecklingen av T20K som du ser fram emot att Cyxone uppfyller?
– Som läkemedelsutvecklare så är den viktigaste milstolpen i närtid att visa T20K har liten (eller ingen) toxicitet vid doser som är effektiva i djur-MS.
Fakta om MS
Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet. Kroppens eget immunsystem bryter gradvis ned nervernas isoleringsämne vilket gör att det drabbade organet, hjärnan och ryggmärgen, tappar sin förmåga att fungera normalt. Vanligtvis debuterar sjukdomen tidigt, i åldrarna 20-40 år. Man känner inte till vad som orsakar sjukdomen och det finns idag inga botemedel, men nyttan av tidig behandling med bromsmediciner har visats i flera studier.
Befintliga MS-läkemedel ger svåra biverkningar
Medellivslängden hos MS-patienter uppskattas till ca 40 år från första symtomet. Långtidsbehandling med befintliga MS-läkemedel ger dock ofta svåra biverkningar som lever- och njurskador, sköldkörtelsnedsättningar, depression och den dödliga virussjukdomen progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Behovet av säkrare MS-läkemedel är således stort.
T20K – en läkemedelskandidat med gynnsam biverkansprofil
Cyxones primära läkemedelskandidat T20K mot MS har utvärderats i djurförsök där den har uppvisat unika egenskaper för att bromsa processer som är centrala för utvecklingen av MS. Till skillnad mot dagens MS-behandlingar som resulterar i många negativa biverkningar har T20K, som baseras på cyclotider (en typ av växtproteiner), en ny och selektiv verkningsmekanism som inte hittills inte visat några synliga biverkningar.
Mångmiljardmarknad väntar Cyxone vid framgång
Biverkningsprofilerna av dagens befintliga MS-behandlingar gör att dessa inte är godkända för samma typ av långtidsbehandling som Cyxone vill utveckla. Storsäljande MS-preparat i första linjen kostar idag mellan 50-63 000 USD per år för betainterferon-preparat  som Extavia och Avonex, 59 000 USD per år för Copaxone och 63-66 000 USD per år för orala preparat som Tecfidera och Gilenya. Baserat enbart på läkemedelskostnaden för sjukdomsmodulerande preparat och antalet patienter, bör ett teoretiskt maxvärde av marknaden för Cyxones avsedda patientpopulation vara mellan 12,5-16,5 miljarder USD per år. Detta kan jämföras med dagens bästsäljande behandlingar som år 2014 sålde för totalt drygt 12 miljarder dollar, fördelat med cirka 4,2 miljarder USD för Copaxone, 3 miljarder USD för Avonex, 2,9 miljarder USD för Tecfidera respektive 2,5 miljarder USD för Gilenya.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev