Home Nyheter Studieresultat visar potential för InDex Pharmaceuticals läkemedelskandidat

Studieresultat visar potential för InDex Pharmaceuticals läkemedelskandidat

Studieresultat visar potential för InDex Pharmaceuticals läkemedelskandidat

20 juli, 2016

InDex Pharmaceuticals meddelade i veckan att resultaten från bolagets senaste kliniska studie av läkemedelskandidaten cobitolimod publicerats. Artikeln i tidskriften Journal of Crohns och Colitis (JCC) visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, eller blödande tjocktarmsinflammation. VD Peter Zerhouni kommenterar resultaten för BioStock.
I den så kallade COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som ej svarat på konventionell behandling, en dos av antingen cobitolimod eller placebo vid starten av studien och ytterligare en dos fyra veckor senare, i tillägg till gängse behandling. Studien genomfördes på 38 kliniker i sju europeiska länder. Professor Christopher Hawkey, den koordinerande läkaren för COLLECT-studien, menar att resultaten visar att cobitolimod kan uppnå målen att minska avföringsfrekvensen och blod i avföringen, tillsammans med en förbättrad eller normaliserad tarmslemhinna vid endoskopi, och att det även omfattar de patienter som inte svarar på vissa av dagens behandlingsmetoder.

Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals
Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals.

COLLECT-studien uppfyllde inte det primära effektmåttet, som var induktion av klinisk remission vid vecka 12 definierat som ett kliniskt aktivitetsindex CAI/Rachmilewitz score på ≤4. Enkelt förklarat, vad innebär detta?
– Innan man påbörjar en studie måste man ange exakt vad, hur och när man ska mäta effekten av den testade behandlingen. Man kan fördefiniera flera olika mått, men man måste välja ett som ska vara det primära effektmåttet och sedan kan man ha ett par till som sekundära effektmått. I studier med patienter med ulcerös kolit använder man olika scorer eller index för att mäta sjukdomsaktiviteten och hur den förändras av behandlingen. Ett score är en sammanvägd totalpoäng av ett antal olika parametrar som var och en poängsätts och en högre sjukdomsaktivitet ger fler poäng.
– Då COLLECT-studien inleddes 2011, fanns det ingen standard för vilket score man primärt skulle använda vid kliniska prövningar i ulcerös kolit som det gör i dag. Patienterna som ingick i studien hade inte svarat på tillgänglig medicinsk behandling och var därför potentiella kandidater för kolektomi, dvs. att operera bort tjocktarmen. För att säkert fånga upp alla effekter av cobitolimod i denna svårbehandlade grupp patienter valde man att använda ett ganska brett score som primärt effektmått, det så kallade CAI/Rachmilewitz score. För att en patient skulle räknas vara i remission efter behandlingen, alltså symtomfri, fick man max ha fyra poäng. Man valde också att inte läsa av effekten förrän vid vecka 12 i studien.
Hur påverkade detta studieresultaten?
– När vi öppnade studieresultaten våren 2014 blev vi väldigt överraskade av att hela 46 procent av patienterna i placebogruppen, d.v.s. de som fått vatten istället för cobitolimod, hade uppnått remission vid vecka 12 enligt det primära effektmåttet. Denna oväntat höga placeboeffekt förstörde chanserna att visa en effekt av cobitolimod i det primära effektmåttet. I efterhand kan vi konstatera att det primära effektmåttet i studien inte var tillräckligt strikt och det score som användes (CAI/Rachmilewitz score) var inte tillräckligt specifikt för att mäta sjukdomsaktivitet i ulcerös kolit utan inbjöd till ett högt placebosvar. Detta score betraktas i själva verket inte längre som relevant för mätning av sjukdomsaktivitet i ulcerös kolit.
Vilka lärdomar har ni dragit inför era fortsatta studier?
– Det höga placebosvaret kan undvikas i framtida studier genom att använda de effektmått som idag förordas av regulatoriska myndigheter och genom att mäta effekten tidigare än vecka 12.
Cobtiolimod visade däremot signifikanta förbättringar för de sekundära effektmåtten, hur viktiga är dessa kontra det primära effektmåttet?
– Vi såg statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar hos patienterna som fick cobitolimod jämfört med de som fick placebo redan efter fyra veckor i de sekundära effektmåtten; avsaknad av blod i avföringen och minskad avföringsfrekvens, samt läkning av tarmslemhinnan. Placebosvaret var också mycket lägre i dessa strikt definierade och objektiva symtom. Det är just dessa parametrar som både de regulatoriska myndigheterna och det vetenskapliga samfundet idag anser vara de mest relevanta för att mäta sjukdomsaktivitet vid ulcerös kolit och som nu rekommenderas för kliniska studier.
Ni redovisar även ett kombinerat effektmått som ni menar är det mest relevanta för sjukdomen, en syn som delas både av myndigheter och det vetenskapliga samfundet. Varför är det det mest relevanta effektmåttet?
– Det kombinerade effektmåttet är ett score baserat på de tre viktigaste kliniska symtomen; avsaknad av blod i avföringen och minskad avföringsfrekvens, samt läkning av tarmslemhinnan. Detta score kommer vara det primära effektmåttet i vår kommande fas IIb-studie. Att vi ser signifikanta förbättringar i just detta kombinerade effektmått, visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Den observerade behandlingseffekten i COLLECT-studien var till och med högre än vad de idag godkända biologiska läkemedlen rapporterat från fas III-studier i motsvarande patientpopulationer.
Ni kunde även se en histologisk förbättring och noterade inga biverkningar av behandlingen?
– Att vi förutom en signifikant förbättring i det kombinerade effektmåttet, även visade på en signifikant förbättring i histologin, dvs. när man tittar på inflammationen på cellnivå i biopsier från tarmslemhinnan, ger ytterligare stöd för cobitolimods positiva effekter vid behandling av ulcerös kolit. 
– En stor styrka är att dessa förbättringar uppnåddes relativt snabbt och utan att patienterna som fick cobitolimod lidit av några biverkningar jämfört med kontrollgruppen som fick placebo.
Resultaten av COLLECT-studien är ingen direkt nyhet, varför är de aktuella nu?
– Det är drygt två år sedan vi öppnade resultaten i COLLECT-studien, men det är först nu de blivit publicerade i en expertgranskad vetenskaplig tidskrift och tillgängliga för alla. Under tiden har vi analyserat datan i detalj och även presenterat resultat vid olika vetenskapliga konferenser. Flera oberoende ledande experter inom inflammatorisk tarmsjukdom som granskat COLLECT-datan delar våra slutsatser och uppmuntrar den fortsatta utvecklingen av cobitolimod baserat på dessa resultat.
Nu förbereder ni för nästa kliniska studie med cobitolimod, en fas IIb-studie för att optimera doseringen. Vilka förväntningar har ni på denna studie?
– I nästa studie kommer vi att testa olika doseringar av cobitolimod, både vad gäller dosens styrka och frekvensen, det vill säga hur ofta det ges till patienten. Detta för att kunna se hur behandlingen kan optimeras. Målsättningen är att visa på en väsentligt högre effekt än i våra tidigare studier och även jämfört med vad som har rapporterats för produkter på marknaden och sådana som är under utveckling i sen klinisk fas, samtidigt som substansen goda säkerhetsprofil bibehålls.
I mars meddelade ni att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har godkänt er Investigational New Drug (IND)-ansökan om att starta en fas IIb-studie med cobitolimod. Vilken betydelse har ett sådant FDA-godkännande för bolaget?
– Det har stor betydelse. Godkänd IND-ansökan är ett krav för att få starta en klinisk studie i USA, och då USA är den enskilt största marknaden för ulcerös kolit är det av viktigt att även inkludera USA i den kliniska utvecklingen. Det faktum att FDA godkände vår IND-ansökan på mindre än 30 dagar utan några frågor, vilket är ovanligt, visar på att InDex har tagit till sig och implementerat de råd vi har fått vid våra interaktioner med både FDA och den europeiska myndigheten EMA. Vi har till exempel diskuterat i detalj vilka effektmått som ska ingå i studien.
Cobitolimod är en ny sorts lokalt verkande behandling för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Om er kandidat erhåller marknadsgodkännande, hur kommer det färdiga läkemedlet att positioneras i förhållande till konkurrerande befintliga läkemedel på marknaden?
– Cobitolimod kommer att positioneras som ett säkrare och mer effektivt alternativ till de godkända biologiska läkemedlen för måttlig till svår ulcerös kolit. De nuvarande behandlingsalternativen för denna patientgrupp har begränsad effekt och problem med allvarliga biverkningar. Dessutom utvecklar en väsentlig andel av patienterna så småningom tolerans mot behandlingarna. Det finns alltså ett stort behov av nya säkrare och effektivare läkemedel. Cobitolimod visade i COLLECT-studien bättre effekt än vad de godkända biologiska läkemedlen gjort i sina respektive fas III-studier, samtidigt som cobitolimod har en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Med optimerad dosering förväntar vi oss att kunna öka effekten av cobitolimod ytterligare. Det faktum att cobitolimod, till skillnad från de godkända biologiska läkemedlen, är en lokal behandling bidrar till den goda säkerhetsprofilen, och gör också att vi ser en snabb effekt av substansen, vilket värderas högt av patienterna.
Ni har kommunicerat att ni planerar att bredda ägandet i bolaget som ett led i att finansiera kommande studier. Överväger ni en börsnotering?
– Vi har flera kapitalstarka och stabila ägare, bland dem SEB Venture Capital och Industrifonden. Dessa har dock regler för hur mycket de får satsa i ett enskilt projekt. Därför arbetar vi just nu med att ta in ytterligare ägare för att finansiera den kommande fas IIb-studien. En börsintroduktion i det sammanhanget kan absolut bli aktuell.
Avslutningsvis, varför anser du att man som investerare bör intressera sig för InDex Pharmaceuticals?
– Jag tycker att InDex Pharmaceuticals är en attraktiv investeringsmöjlighet av flera anledningar. Det finns ett stort medicinskt behov och en enorm marknadspotential inom ulcerös kolit. Vi är i sen klinisk fas med lovande data från omfattande tidigare studier som visar på klara fördelar med cobitolimod jämfört med befintliga läkemedel. Vår kommande fas IIb-studie har fått godkänt av FDA och vi har ansedda ägare, samt en erfaren styrelse och bolagsledning, avslutar Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter om InDex Pharmaceuticals direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev