Home Nyheter Löper överviktiga risk att dö tidigare?

Löper överviktiga risk att dö tidigare?

Löper överviktiga risk att dö tidigare?

21 juli, 2016

Fetma är näst rökning den främsta orsaken till för tidig död i Europa och Nordamerika, och störst är risken hos överviktiga män som har högre insulinresistens, leverfettnivåer och diabetesrisk än kvinnor. Riskerna för hjärtkärlsjukdomar, stroke, andningssjukdomar och cancer ökar specifikt hos män som är överviktiga. Detta fastslås av ett internationellt samarbete lett av forskare vid bl.a. Harvard och University of Cambridge som samlat mortalitetsdata från 4 miljoner vuxna som deltagit i 239 större tidigare studier mellan åren 1970-2105 i 32 länder. Studien har nu publicerats i ansedda The Lancet. Samtidigt kommer delvis motstridiga forskningsrön från Danmark, publicerat i JAMA, The Journal of the American Medical Association.
Sammantaget fastslår forskarna i samarbetet “The Global BMI Mortality Collaboration” att den ökade risken att dö en förtida död (dvs före 70 års ålder) bland överviktiga eller feta, är ungefär tre gånger så stor hos män som hos kvinnor. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 1,3 miljarder vuxna över hela världen är överviktiga, och att ytterligare 600 miljoner är feta. Förekomsten av vuxenfetma är 20 procent i Europa och 31 procent i Nordamerika. WHO mäter övervikt respektive fetma i BMI (body-mass index; kroppsvikt i kg dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat) och definierar BMI 18,5-25 som normalt, 25-30 som överviktigt, 30-35 som måttligt överviktigt, och över 40 som kraftigt överviktigt. T.ex. har en vuxen som väger 70 kg och vars längd är 175 cm ett BMI på 22,9.
1–3 förlorade år av förväntad livslängd kopplas till övervikt
I genomsnitt förlorar kraftigt överviktiga människor ungefär tre år av sin förväntade livslängd, och måttligt överviktiga människor cirka ett år. Studien visade även en ökad risk för förtida död för underviktiga människor, men den största risken fetma samvarierade negativt med ett ökad BMI. En liknande trend kunde ses i många delar av världen och för alla fyra främsta dödsorsakerna. Ökningen, konstaterar forskarna i The Lancet, motsvarade en absolut ökning med 10,5% för män och 3,6% för kvinnor.
Individerna i studien var mellan 20 och 90 år gamla icke-rökare utan kroniska sjukdomar och analysen gjordes på data över de som överlevde åtminstone ytterligare fem år efter att deras BMI hade registerats. Av 3 951 455 deltagare (69% kvinnor), dog 385 879 individer.
Studien gjorde även den intressanta beräkningen på minskningen av dödsfall i en population som skulle inträffa om en riskfaktor eliminerades. Forskarna menar att om man utgår från att relationen mellan högt BMI och dödlighet har en koppling, så skulle andelen förtida dödsfall kunna sänkas med ungefär en på sju i Europa och en på fem i Nordamerika, om vikten minskades från WHO:s högsta BMI-indexnivåer till vad de räknar som normalnivåer.
Dansk studie med delvis motstridiga slutsatser
I en nyligen publicerad artikel i JAMA, The Journal of the American Medical Association, beskriver danska forskare vid Köpenhamns universitet hur risken att dö i för tidig död i själva verket har minskat bland överviktiga. De analyserade data över 100 000 personer och kom fram till att mellan 1976-1978 så var risken högre hos feta individer än hos normalviktiga individer, men när de mätte mellan åren 2003-2013 så kunde de inte längre se denna korrelation. Med andra ord har risken att dö en för tidig död orsakad av övervikt minskat med hela 30 procent på cirka 30 år, enligt dessa forskare.
De kunde se att ett BMI kopplat till den lägsta risken för tidig död gick upp från 23,7 under perioden 1976-1978, till 24,6 mellan 1991-1994, för att sedan klättra uppåt igen till 27 mellan åren 2003-2013. Men individer vars BMI var under eller över dessa värden löpte en högre risk för tidig död. I detta avseende överensstämmer studieresultaten mellan dessa undersökningar delvis: kraftig övervikt tycks ha en korrelation till för tidig död.
Den danska studien inkluderade enbart etniska danskar och specifikt Köpenhamnsbor, så resultatet kanske säger mer om den höga kvaliteten på den danska primärsjukvården, sjukdomsprevention, folkupplysning, socioekonomisk stratifiering etcetera – snarare än att lätt överviktiga generellt löper mindre risk att dö en för tidig död. Den varierande tillgången på moderna och billiga förebyggande läkemedel i olika delar av världen kan även ha påverkat resultatet jämfört med den globala studien, som visserligen var mer omfattande men samtidigt lider av det metodologiska problemet att vara mindre specifik. Faktum var att The Global BMI Mortality Collaboration inte kunde se någon tydlig koppling mellan övervikt och för tidig död i den sydasiatiska populationen.
Det är nästan obestridligt att det föreligger en korrelation mellan kraftig övervikt och att dö en för tidig död, men vad man kan tvista om är vad denna korrelationen egentligen betyder och hur man kan använda den kunskapen för att minska en för tidig död. Bägge undersökningarna konstaterar dock att samhället och läkare måste fortsätta framhålla de skadliga effekterna av övervikt såsom den ökade risken att drabbas av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Läs artikeln i The Lancet här
Läs artikeln i JAMA här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev