Home Nyheter Nya regler ger fler PM från alla bolag från den 3 juli

Nya regler ger fler PM från alla bolag från den 3 juli

Nya regler ger fler PM från alla bolag från den 3 juli

20 juni, 2016

EU:s nya förordning mot marknadsmissbruk (MAR) träder i kraft den 3 juli i år. Bland de nya betydligt strängare reglerna återfinns bl.a. att insiderinformation ska meddelas marknaden omedelbart. Detta kommer enligt BioStocks bedömning att leda till betydligt fler pressmeddelanden från bolagen framöver.
Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet, har anpassat tidigare regelverk till den nya EU förordningen som träder i kraft per den 3 juli i år. Marknadsmissbruksförordningen – Market Abuse Regulation (MAR) innebär bl.a. nya regler för omedelbart offentliggörande av insiderinformation.
Den största och mest betydelsefulla skillnaden är att lagen tidigare har gjort skillnad mellan marknadspåverkande information och insiderinformation. Nu likställs dessa två och innebörden blir att även det som tidigare klassats som insiderinformation måste meddelas marknaden, och det omgående.
Insiderinformation innebär konkret att en insider kan veta att det t.ex. pågår diskussioner med en potentiell licenstagare eller samtal om olika samarbeten eller att utvecklingsarbete med en viss molekyl går bättre eller sämre än vad marknaden har kännedom om. Tidigare har bolagen inte behövt meddela marknaden förrän t.ex. ett avtal har blivit ett faktum eller en milstolpe uppnåtts men med de nya reglerna som träder i kraft den 3 juli så ska också all fortlöpande information delges marknaden omedelbart utan dröjsmål.
Det lär bli en grannlaga uppgift för bolagen att leva upp till de nya marknadskraven samt att balansera sin information till marknaden. För aktiemarknaden innebär det en avsevärt ökad insyn i bolagens omedelbara status samt en svår uppgift att tolka och tyda varje liten stavelse för att kunna dra rätt slutsatser av det nya fortlöpande informationsflödet.
Den nya informationsplikten innebär också, eftersom bolagen är skyldiga att fortlöpande informera, att bolagen är skyldiga att rapportera insiderinformation som sedan kan visa sig inte blev den där affären eller marknadsgenombrottet. Det räcker att en kontakt är tagen eller att det senaste prekliniska djurförsöket ser lovande ut för att de är skyldiga att skicka ut PM som informerar marknaden om detta. Även preliminära, bra eller dåliga resultat, måste meddelas marknaden. Resultat som sedan, när mer data finns att tillgå, kan visar sig vara annorlunda än de första preliminära uppgifterna. Så det blir viktigt att försöka bedöma all information på ett korrekt sätt.
Vi lär få se mängder med intressanta PM framöver som innehåller formuleringar som ”samtal pågår”, ”visat intresse”, ”positiva signaler”, “preliminära data” etc. Detta kommer också sannolikt att leda till att bolagens rapporter kommer att svälla ut och bli betydligt mer informativa på en mer detaljerad nivå.
Det finns naturligtvis undantag från dessa strikta och betydligt strängare kravet på informationsgivning men det är ett nålsöga som måste passeras för att få göra undantag från informationsplikten. Samtliga dessa tre kriterier måste vara uppfyllda för att bolagen, på eget ansvar, ska kunna skjuta upp offentliggörande av insiderinformation omgående:

  • Om ett omedelbart offentliggörande skadar bolaget
  • Om risk finns att vilseleda allmänheten
  • Om bolaget kan garantera att informationen inte läcker

Alla tre kriterierna måste vara uppfyllda och bolagen gör denna bedömning på eget ansvar. Finansinspektionen som är satt att granska och kontrollera att bolagen följer det nya regelverken kommer sannolikt inte att se mellan fingrarna om de misstänker att bolagen inte följer de nya striktare informationsreglerna.
Störst omställning blir denna förordning naturligtvis för alla noterade småbolag som måste skaffa rätt verktyg, kompetens och kapacitet för att klara ett kraftigt ökat informationskrav. Kraven är hårda och likaså bestraffningen för de som missköter sin kommunikation. Såväl dryga böter som handelsstopp upp till 30 dagar finns i Finansinspektionens straffskala.
Detta kommer i förlängningen att leda till att marknaden får en större kännedom och detaljkunskap om bolagens status och verksamhet. Initialt kommer dessa nya informationsregler säkerligen att leda till en del missförstånd, överreaktioner och misstolkningar men över tid – när såväl bolagen som marknaden har funnit sig tillrätta i denna nya informations-era – så är det BioStocks absoluta uppfattning att detta gynnar alla aktörer och blir positivt på sikt.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev