Home Analyser Analys: Britterna röstade för en Brexit

Analys: Britterna röstade för en Brexit

Analys: Britterna röstade för en Brexit

25 juni, 2016

När samtliga röster räknats stod det klart att lämna-sidan hade fått majoritet, vilket innebär att en Brexit, ett utträde från den Europeiska Unionen, är ett faktum. Detta skedde efter en dramatisk natt med stora svängningar i resultaten från de olika distriken och öppna marknader som försökte anpassa sig efter situationen. De största svängningarna hade pundet som under fredagsmorgonen rasade till cirka 11,40 mot den svenska kronan. Men även öppna aktiemarknader i Asien föll kraftigt och Tokyobörsen handelsstoppades efter en nedgång på drygt 7 procent. Reaktionen blir naturligtvis kraftigare av att marknader under den senaste veckan hade börjat prisa in att Storbritannien skulle stanna kvar i unionen, då opinionsundersökningar börjat svänga efter mordet på en parlamentsledamot.
Under valet var det framförallt Skottland och Nordirland som röstade för att stanna medan England och Wales röstade för att lämna. London är ett av de distrikt som röstade för att stanna med tydlig majoritet. Framöver kan detta leda till att Skottland ånyo röstar för att lämna Storbritannien och istället försöker ansluta till den Europeiska Unionen. Men dagens situation innebär framförallt en kris för unionen, risken för att fler länder vill lämna ökar och vi kommer i likhet med Greklandskrisen ha flera år framför oss med förhandlingar som kan skapa ytterligare missnöje och drabba den konjunkturåterhämtning som har inletts.
Den brittiska ekonomin är en stor del av Europa och ett stort frågetecken framöver är naturligtvis hur eventuella handelsavtal och andra samarbetsavtal ser ut. Beroende på hur dessa diskussioner löper är det svårt att uttala sig om de ekonomiska konsekvenserna på lång sikt. Kortsiktigt blir det naturligtvis ett visst avbrott i återhämtningen och fokus på hur makrostatistik utvecklas under de närmaste månaderna. Det svaga pundet kommer dessutom leda till en stärkt konkurrenskraft för de brittiska bolagen. Mycket värre är dock den osäkerhet som valutgången initialt skapar, då detta är något som värdepappersmarknaderna generellt ogillar. Centralbanker, politiker och andra institutioner kommer att göra allt för att lugna marknaden med både kommunikation och eventuella andra åtgärder.
Under den närmaste tiden väntar ett tydligt förminskat risksentiment, vilket normalt innebär en flykt mot säkrare tillgångar, en fortsatt press på långa obligationsräntor och en stärkt dollar. Historiskt har ändå situationer likt denna inneburit en tidig överreaktion och vår bedömning är inte att en panikförsäljning av riskfyllda tillgångar under dagen är att föredra. Avseende aktiemarknaden så innebär dagens utfall inte direkt att vinstprognoser behöver justeras ned. Det innebär att värderingar faller och när turbulensen minskar kommer aktier förmodligen se mer attraktivt värderade ut.
Sammantaget väntar vi oss fortsatt stora svängningar under åtminstone kommande vecka. Men rösten för att lämna är främst ett missnöje med dagens situation och en politisk risk framöver, på längre sikt ska detta inte behöva innebära varken sämre tillväxtförutsättningar eller bolagsvinster. Kortsiktig utveckling på värdepappersmarknader kommer att styras av huruvida ekonomisk statistik de facto också viker efter omröstningen. Då kommer det även visa sig om fredagens kraftiga nedgångar var motiverade.


soderbergpartnersDenna analys är producerad av och återpublicerad i samarbete med Söderberg & Partners. För att läsa mer om Söderberg & Partners och prenumerera på marknadsbrev, mm klicka här.
 
Analysdisclaimer
Denna rapport är framtagen av Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande. Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev