Marknaden präglas av växande efterfrågan och stora uppköpsaffärer

Stamceller från navelsträng kan användas som ett alternativ till dagens benmärgstransplantationer och trenden går mot att allt fler stamceller hämtas från navelsträngsprover. Fler och fler privata biobanker startas upp i nya länder för att investera i denna positiva trend och växande efterfrågan. Ett exempel på det marknadsvärde som flera ser i branschen märktes förra sommaren när den äldsta biobanken för navelsträngsprover, Cord Blood Registry (CBR), köptes upp av det amerikanska läkemedelsbolaget AMAG Pharmaceuticals för 700 miljoner USD.

Några år tidigare köptes ViaCord, den näst största biobanken för navelsträngsblod i USA, av PerkinElmer i samband med förvärvet av ViaCell för 300 miljoner USD. I Europa är holländska CryoSave den största privata biobanken, med kapacitet att förvara 260 000 prover, med totala rapporterade intäkter om 27,6 miljoner Euro i årsrapporten för 2014. Marknaden expanderar och CryoSave lanserade nyligen ett nytt insamlingskit, Natality, för navelsträngsblod samt köper aktivt upp varumärken för att öka sin marknadsandel ytterligare.

Marknadspotential på Cellavivas målmarknad

I Norden är CryoSave etablerat i Norge medan StemCare, som köptes av tyska Vita 34 för ett halvår sedan, är etablerat i Danmark och i någon mån  även i Sverige. I Finland och på Island finns idag inga etablerade privata aktörer alls. Norden får därför anses ha stor tillväxtpotential, även om privata vårdalternativ i allmänhet, och privata biobanker i synnerhet, ofta initialt kämpar motströms då en del anser att det är tveksamt att bara de som har råd att anlita Cellavivas förvaringstjänst skall få tillgång till de möjligheter som ett sparande av egna stamceller kan innebära i framtiden.

Enligt Eurostat har antalet födslar per år ökat mellan 2005–2013 i Sverige, Norge och Finland medan antalet har minskat i Danmark. Cellaviva har kommunicerat att de ser en marknadspotential om att nå cirka 3–5% av årliga födslar per marknad. För att få en uppfattning om marknadspotentialen i Sverige, Norge och Finland har vi modellerat tre olika expansionsscenarion för Cellaviva.

Cellaviva_marknadspotential3scen

Klicka på bilden för att förstora.

Scenario A är ett aggressivt tillväxtscenario där vi räknar med att bolaget etablerar sig i Sverige, Norge och Finland och då uppnår en omsättning strax över 150 Mln SEK om 5 år. Grundantagandet för scenariot är att strax över 200 kunder nås år 2017 och att sedan marknadspenetrationen sker med en procentenhet varje år fram till 2020 (motsvarande 4% av den svenska marknaden, 2% av den norska marknaden och 1% av den finska marknaden).

Scenario B är ett mer konservativt scenario där marknadspenetrationen sker i en lägre takt och bolaget istället når en omsättning strax över 100 Mln SEK om 5 år. Grundantagandet för scenariot är att upptaget är långsamt under de två första åren för att sedan öka med en procentenhet varje år fram till 2020 (motsvarande 3% av den svenska marknaden, 1% av den norska marknaden samt 0.2% av den finska marknaden).

Scenario C är ett mycket konservativt scenario där bolaget inte expanderar utanför Sverige och där bolaget uppnår cirka 25 Mln SEK i omsättning år 2020. Grundantagandet för scenariot är att ett femtiotal nya kunder tillkommer under 2016 och att antalet nya kunder sedan dubbleras varje år fram till 2020 (motsvarande 0.8% av den svenska marknaden).

Vårt mellanscenario pekar mot en omsättning om ca 100 Mln SEK år 2020 och vinsten före skatt skulle med vissa  kostnadsantaganden, kunna riktas in mot ca 20% av omsättningen.

Värdering & försäljningspotential

BioStock gör i denna analys ingen uppskattning av ett möjligt bolagsvärde för Cellaviva. Den uppskattade försäljnings- och vinstpotentialen är dock teoretiskt intressant ur ett värderingsperspektiv. Våra tre teoretiska expansionsscenarion som presenteras ovan leder till en omsättningspotential för Cellaviva mellan ca 25–150 Mln SEK år 2020. Under de antaganden som presenteras ovan beräknas bolagets vinst växa till mellan 10–35 Mln SEK samma år, beroende på scenario.

Kvarstående utmaningar

Familjesparande av navelsträngsblod är en spännande marknad med hög tillväxtpotential i Norden, dock återstår att se hur väl Cellaviva lyckas nå ut till kunder samt bemöta eventuellt motstånd från sjukvårdssystemet.

Några av bolagets initiala  kommersiella utmaningar under de första åren blir sannolikt att nå ut med information till sk ”early adopters” som kan finnas bland läkare och kanske högutbildade föräldrar med ekonomisk  möjlighet att spara sina barns navelsträngsceller, att bygga ett starkt varumärke som accepteras av landsting och vården samt att på ett effektivt sätt expandera erbjudandet till andra nordiska länder. Allt eftersom evidensen för betydelsen av familjesparande av stamceller ökar, beräknas intresset för detta sprida sig till alla samhällets grupper och i förlängningen kanske sparande av navelsträng kan komma att erbjudas av sjukvården för vissa riskgrupper, som t.ex. barn med föräldrar som har diabetes eller andra delvis ärfliga sjukdomar i släkten.

Bolagsvärden för större börsnoterade bolag i Cellavivas bransch som China Cord Blood Corporation och Cord Blood America hade vid analystillfället ökat med 45% respektive 29% under de senaste två åren, medan Vita 34 hade tappat 18% i bolagsvärde under samma period. Idag finns inga direkta jämförelsebolag på svenska börsen och det återstår att se hur investerare här ser på ett bolag som Cellaviva.

Läs mer om Cellaviva på bolagets hemsida som du hittar här.

 


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger inga aktier i Cellaviva. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av Monocl Strategy Services. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer om Monocl Strategy Services här.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp

googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev