Home Analyser BioStock analys: Cellaviva, privat biobank för stamceller

BioStock analys: Cellaviva, privat biobank för stamceller

BioStock analys: Cellaviva, privat biobank för stamceller

3 maj, 2016

BioStock har analyserat Cellaviva, Sveriges första och enda IVO-godkända privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Användning av stamceller förväntas revolutionera möjligheterna till behandling av många sjukdomar under de kommande ett till två decennierna. Redan idag används stamceller vid bl.a. behandling av flera olika blodcancerformer där patientens immunsystem slås ut för att ersättas av ett nytt. Regenerativa och immunomodulerande behandlingar för autoimmuna, neurologiska, metabola, cardiovaskulära sjukdomar m.m. står på tur liksom förslitnings och traumatiska skador.  Navelsträngsstamceller har fördelen att de när de fryses och sparas så har de inte hunnit dela sig så mycket som äldre stamceller från benmärgen och därför anses de som både säkrare och mera livskraftiga. Transplantation med egna (autologa) stamceller kräver ingen immunosuppression, syskons stamceller ofta inte heller, vilket i allmänhet är fallet om andras (allogena) stamceller används. Även om man idag måste vara försiktig med att utlova underverk, är stamceller ett hett forskningsområde just nu med tusentals forskare engagerade runt om i världen och cirka 5000 kliniska studier registrerade på clinicaltrials.gov. Cellaviva erbjuder blivande föräldrar en helhetslösning för att samla in stamceller vid barnets födelse som sedan analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. Internationellt sett är marknadstrenden positiv och kan Cellaviva möta de kommersiella utmaningar man står inför finns god tillväxtpotential även på de nordiska marknaderna. Att branschen präglas av stora uppköpsaffärer ger extra krydda.

OBS: Analysen löper över två sidor.

Sveriges första och enda IVO-godkända privata biobank för familjesparande

CellavivalogotypIdag kan runt åttio allvarliga sjukdomar behandlas med hjälp av stamceller. Genom att spara kroppens egna celler från livets tidigaste stadium försäkrar sig Cellavivas kunder om att ha tillgång till livskraftiga kroppsegna eller besläktade stamceller, om ett framtida behov eventuellt skulle uppstå.
Behovet av Cellavivas tjänst identifierades för ett antal år sedan av bolagets grundare och vd Mathias Svahn, då själv blivande pappa och doktorand inom genterapi. Hans kunskap inom området gjorde att han ville familjespara stamceller från sitt eget barns födsel, men efter att fördjupat sig kring alternativen upptäckte han att det i Sverige saknades en säker lösning för att göra detta. Hans enda alternativ var därför att samla in, analysera och frysa ned barnets navelsträngsprov på egen hand vid förlossningen.
En affärsidé utformades och med stöd av Karolinska Institutet Innovations kunde Mathias Svahn tillsammans med bolagets tre medgrundare därefter ta fram en affärsplan och finna en huvudinvesterare. Idag har Cellaviva som första och enda svenska biobank tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, att förvara navelsträngsblod för privat sparande i Sverige. Bolagets huvudkontor och labb är strategiskt placerat på KI Science Park i Huddinge där arbete med försäljning, marknadsföring, utbildning, produktion och utveckling sker.

Affärsmodell

cellavivabox
Cellavivaboxen med utrustning för att samla in navelsträngsblodet.

Cellaviva har en kassaflödesdriven affärsmodell som är baserad på försäljning av en helhetstjänst för stamcellssparande, vilken inkluderar insamling av stamceller via navelsträngsblod samt därpå följande analys, nedfrysning och långtidsförvaring av stamcellerna. Blivande föräldrar beställer hem en Cellavivabox som sedan tas med till förlossningskliniken. När barnet är fött och navelsträngen klippts av samlas det blod in som är kvar i navelsträngen. Cellaviva hämtar sedan boxen med kurir för analys och förvaring för framtida bruk.
Tjänsten är uppdelad i tre steg:

1) Cellavivaboxen köps via bolagets hemsida
2) Stamcellerna samlas in, skickas till laboratoriet, analyseras och fryses ned
3) Förvaring av stamcellerna

Processen kvalitetssäkras genom att Cellaviva kontinuerligt utbildar personal, förser förlossningskliniker med information och instruktionsfilmer. Viktigt är också att temperaturvariationer under transporten av stamcellerna efter insamlandet bevakas.

Expansionsplaner i Norden

För att lyckas på den Svenska marknaden har Cellaviva, som genom bland annat ett IVO-godkännande möter hårda krav på kvalitet och regleringar, lagt en långsiktig affärsplan där privatkonsumenters och sjukvårdens förtroenden successivt byggs upp genom ett varumärke som ska representera trygghet och kvalitet. Idag erbjuder Cellaviva sin tjänst i hela landet men största andelen kunder kommer än så länge från Stockholmsområdet. Arbete pågår för att expandera verksamheten till andra länder. Bolaget är också öppna för att expandera verksamheten till andra projekt inom stamceller och nedfrysning av vävnader.
Familjesparande av navelsträngsblod är fortfarande en underutvecklad marknad i Norden med hög tillväxtpotential. Finland och Norge är därför naturliga länder för en framtida internationell expansion. Därutöver undersöks möjligheten att samarbeta med ett fåtal exklusiva förlossningskliniker i Östeuropa och Ryssland. Cellavivas målbild är att uppnå 5 procent av antalet födslar i de geografiska områden där verksamhet bedrivs.
Planen omfattar även att expandera antalet tjänster med insamling av stamceller från vuxna (exempelvis från fettvävnad, benmärg, perifert blod och IVF-kliniker) samt vidareutveckling av den befintliga tjänsten (bl.a. insamling också av navelsträngen). Nyligen uppnåddes en viktig milstolpe då bolaget inspekterades av IVO. Bolaget har meddelat att de har för avsikt att börsintroduceras inom 6-24 månader.

Cellavivas ledning, styrelse och ägare

Mathias Svahn, grundare och vd Cellaviva
Mathias Svahn, grundare och vd Cellaviva

Doktor Mathias Svahn är bolagets grundare och vd, som tidigare har varit medicinsk terapiområdeschef på Roche, projektledare för stamcellsbolaget Avaris och är knuten till Karolinska Institutet som senior forskare.
Professor Edvard Smith är medgrundare och medicinskt ansvarig i bolaget, och även forskargruppsledare för enheten för molekylär cellbiologi och genterapiforskning på Karolinska Institutet, samt överläkare på Karolinska Sjukhuset.
Hans-Peter Ekre är medgrundare och arbetande styrelseledamot med ett förflutet från Pharmacia, AstraZeneca, Karolinska Development och Pleonova.
Liselotte Theorell är produktions- och utvecklingschef med en industriell bakgrund som kvalitetsansvarig på Moberg Pharma, SentoClone, Biovitrum och Pharmacia.
Ylva Bäckström ansvarar för marknadsföring, försäljning och extern kommunikation. Hon har en bakgrund från Luxottica, Philips och Viterra Energy Services.
Bolaget har även en legitimerad barnmorska som ansvarar för utbildning, Åsa Hallberg, och en klinisk konsult, Gunvor Ekman-Ordeberg, som är professor emerita inom obstetrik och gynekologi.
Bolaget har en branschkunnig styrelse bestående av ordförande Anders Essen-Möller (VD på Diamyd Medical) samt Lena Degling Wikingsson (VD på Dilafor), Anna Styrud (CFO på Diamyd Medical) och Staffan Paulie (VD på Mabtech), Kjell Öberg, Hans-Peter Ekre, Edvard Smith och Mathias Svahn.
Bolaget ägs av Diamyd Medical AB, Mabtech Group AB, KI Holding AB samt dess grundare, personal och övriga.

Familjesparade stamceller – en kroppsegen livlina?

cordblood
I en vuxen människokropp finns mer än 10 000 miljarder specialiserade celler, alla med ett gemensamt ursprung från den stamcell som en gång bildades vid befruktningen. Stamceller har den unika fördelen att de kan välja mellan att kopiera sig själva eller differentiera sig till specialiserade celltyper med bestämda egenskaper (blodceller, nervceller, m.fl.). Dessa unika egenskaper har skapat höga förväntningar på hur framtidens sjukvård kan komma att utnyttja dess potential till att bota och behandla allvarliga sjukdomar. En kort informationsvideo om stamceller kan ses här.
Stamceller från efterbörden har inte hunnit dela sig så många gånger och har utsatts för minimal påverkan från omgivningen, vilket gör att de i större utsträckning saknar de genetiska förändringar som senare kan ske i livet. Möjligheten att genom djupfrysning i flytande kväve kunna stanna tiden för ett insamlat prov, innehållande dessa livskraftiga ursprungsceller, ses därför som en potentiell livlina.
Transplantation av stamceller är standardbehandling för vissa patientgrupper redan idag. Vissa cancersjukdomar kan behandlas bäst med donerade stamceller för att aktivera immunförsvaret att angripa sjukdomscellerna medan andra cancerformer behandlas bäst med kroppsegna eller nära släktingars stamceller. För sjukdomar som Parkinsons, MS, ALS, vissa ögon- och öronsjukdomar, RA, typ 1-diabetes, där de regenerativa såväl som de immunomodulerande aspekterna är viktiga, tror många att kroppens egna stamceller är bäst att använda.  Forskningen kring detta är dock fortfarande i ett tidigt stadium.
Kritiska röster menar att sannolikheten  att ett barn någonsin får användning av sina egna sparade stamceller är låg, men andra menar att forskningen nu går snabbt framåt vilket skulle öka denna möjlighet. Både EU och det kanadensiska obstetrik- och gynekologförbundet förordar numera att blivande föräldrar bör bli informerade kring de existerande alternativen donation och privat sparande. Statistiken talar för att efterfrågan hos blivande föräldrar finns och en marknadsundersökning (Cord Blood Industry Report 2015) visar att det internationellt finns över 4,1 miljoner sparade prover, från navelsträngsblod, fördelade på 214 biobanker i 55 länder.
OBS: Analysen fortsätter på nästa sida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev