Home Nyheter A1M i prestigesamarbete med globalt bioläkemedelsbolag

A1M i prestigesamarbete med globalt bioläkemedelsbolag

A1M i prestigesamarbete med globalt bioläkemedelsbolag

17 maj, 2016

Idag meddelade A1M Pharma att man inleder ett samarbete med det globala bioläkemedelsbolaget CSL Behring – en aktör med över 16 000 anställda och verksamhet i över 30 länder verksamma inom området plasmaproteiner. Forskningssamarbetet innebär att bolagen gemensamt kommer att fördjupa kunskapen om proteinet A1Ms verkningsmekanismer och dess kombinationsmöjligheter med plasmaproteiner.
Enligt uppgift från A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin var det CSL Behring som först kontaktade forskargruppen vid Lunds universitet, en kontakt som nu alltså utökats till ett forskningssamarbete.
– Att CSL Behring sökte sig till oss är givetvis ett starkt betyg för vårt forskarteam som verkligen ligger i framkant inom sitt område, säger Martin Austin i en intervju i A1M Pharmas senaste nyhetsbrev.
Samarbetet är en stark validering av A1Ms forskning
CSL Behring har utöver läkemedelsutveckling, forskning och marknadsföring även ett av världens största nätverk för insamling av blodplasma tillgänglig inom koncernen, och att man nu går in i samarbete med A1M Pharma är givetvis en stark validering av Lundabolagets forskningsplattform och ett kvitto på att forskning som bedrivs av forskargruppen i Lund är världsledande.
Inom ramen för samarbetet vill de bägge bolagen undersöka möjligheterna att kombinera alfa-1-mikroglobulin (A1M) med plasmaproteiner som hemopexin och haptoglobin, med målet att även direkt bidra till A1M Pharmas läkemedelsutveckling inom havandeskapsförgiftning och behandling av andra livshotande sjukdomar.
Det kroppsegna proteinet A1M anses ligga bakom många av kroppens skyddseffekter som sker i vävnaderna när hemoglobin bryts ner i blodet i samband med skada eller infektion, medan hemopexin och haptoglobin framförallt är verksamma i det cirkulerande blodet. Bolagen hoppas kunna kombinera dessa substanser och potentiellt uppnå ytterligare medicinska syften genom utveckling av kombinerade behandlingar.
Samarbetet ryms inom budget för A1M Pharma
Forskningen inom samarbetet kommer att bedrivas gemensamt av de båda bolagen, och respektive part bär sina egna kostnader. För A1M Pharmas del ryms kostnaderna för samarbetet inom existerande budget för fortsatt forskning kring verkningsmekanismerna hos A1M då det berör havandeskapsförgiftning och andra närliggande indikationer.

A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin svarar i en intervju i bolagets senaste nyhetsbrev på frågor om det nya forskningssamarbetet med CSL Behring och vad det betyder för A1M Pharma.

martin_austin
Martin Austin, styrelseordförande A1M Pharma.

Vad är det som gör A1M och plasmaproteiner så intressanta att kombinera?
– A1M och plasmaproteiner som haptoglobin och hemopexin verkar i olika stadier av processen och i olika delar av kroppen när hemoglobin bryts sönder i blodet. Plasmaproteinerna verkar främst i det cirkulerande blodet medan A1M främst bidrar med vävnadsskydd. Det här samarbetet syftar till att bättre definiera dessa respektive roller samt undersöka hur de kan kombineras och potentiellt uppnå nya medicinska syften.
Kan man se det här som en breddning av A1M Pharmas forskningsfokus till ytterligare tillämpningar inom njurskador?
– Det här samarbetet handlar framförallt om att bättre förstå rollerna hos de olika substanserna som samverkar i komplexa processer i kroppen, vilket är av stor nytta för såväl oss som för CSL Behring i deras arbete. Genom att undersöka kombinationsmöjligheter kan det samtidigt komma att leda oss till nya tillämpningar på sikt, men det finns ingen utstakad väg eller vald indikation i det här skedet. Initialt är den fördjupade kunskapen från samarbetet, för A1M Pharmas del, framförallt viktig för att bättre kunna förstå hur A1M fungerar vid behandling av havandeskapsförgiftning.
Kommer ni att använda er rekombinanta form av A1M i denna forskning?
– Ja, vi kommer att använda vår modifierade substans med en fördelaktig patentprofil. Det är givetvis positivt då användningen kan stärka valideringen av dess egenskaper och därmed öppna upp nya möjligheter.
Vad kommer A1M Pharmas respektive CSLs roll att vara i samarbetet?
– Utöver att bättre förstå proteinernas olika roller, vilket är av intresse för respektive bolags utvecklingsarbete, kommer vi att undersöka nya potentiella kombinationsmöjligheter. I detta arbete kommer CSL att fokusera på plasmaproteinerna som främst bidrar med skydd i det cirkulerande blodet medan vi fokuserar på att bidra med vävnadsskydd då det är A1Ms styrka.
Vad är nästa steg i projektet?
– Samarbetet har nyligen inletts och vi kommer att ta närmare beslut om riktningen framåt i närtid. Båda parter ser verkligen fram emot att komma igång med forskningen och kunna dra nytta av respektive bolags erfarenheter och kunskap.
Finns det någon koppling till ert forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Center?
– Det är två separata projekt med olika infallsvinklar och utformning som har det gemensamt att de bidrar med ökad förståelse kring A1Ms verkningsmekanismer. Vi har dock kunnat ta med oss insikter från samarbetet med Fred Hutch till detta projekt med CSL Behring.
Hur passar samarbetet in i A1M Pharmas läkemedelsutveckling för havandeskapsförgiftning?
– Genom erhålla en bättre kunskap kring hur A1M fungerar och interagerar med andra delar av kroppens skydd mot skadliga substanser ökar våra möjligheter att utnyttja A1Ms potential på bästa möjliga sätt inom vår huvudindikation. Det är givetvis av stor betydelse vid utformningen av kommande kliniska studier. Samtidigt kommer vi att kunna dra nytta av insikter från samarbetet i våra kontakter med regulatoriska myndigheter, vilket är en viktig del i utvecklingsprocessen.
Kommer det här samarbetet att påverka hur ni planerar att använda kapitalet från den pågående nyemissionen?
– Inte direkt, då det här samarbetet hamnar inom vår allmänna forskningsbudget kring A1Ms verkningsmekanismer. Det kommer dock att bidra med underlag till våra regulatoriska kontakter enligt mitt svar på föregående fråga, avslutar Martin Austin, styrelseordförande A1M Pharma.
Läs mer om CSL Behring på bolagets hemsida som du hittar här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev