Home Nyheter Bred potential inom cancer för DexTechs läkemedelskandidat

Bred potential inom cancer för DexTechs läkemedelskandidat

Bred potential inom cancer för DexTechs läkemedelskandidat

19 april, 2016

DexTech Medical fick i början av mars klartecken från läkemedelsverket för att med ny studiedesign gå vidare i fas II med läkemedelskandidaten OsteoDex mot prostatacancer. Redan för drygt två år sedan började man dock kartlägga effekten av OsteoDex för andra indikationer inom cancerfältet. Resultaten av flera prekliniska tester är samstämmiga, tydligt hämmande effekt finns för flera av de vanligaste tumörformerna.

Lovande resultat för tre av världens vanligaste cancerindikationer

Bröstcancer
I november 2014 utökade DexTech sitt prekliniska program för att kartlägga OsteoDex effekt på olika sub-typer av bröstcancer. Drygt ett år senare kunde en tumörhämmande effekt hos råttor med inplanterade tumörceller i bröstkörtelvävnaden påvisas. Den typ av bröstcancer som undersöktes är notoriskt behandlingsresistent, s.k. trippelnegativ bröstcancer.
Lungcancer
Efter dessa lovande resultat gick DexTech under 2015 vidare med att utröna OsteoDex effekt på den vanligaste formen av lungcancer, s.k. icke småcellig lungcancer (NSCLC). Även dessa in vitro-försök blev en framgång då en robust celldödande effekt på tumörceller kunde konstateras. Bolaget har nu sammantaget kunnat påvisa en potent tumörcellsdödande effekt både in vitro och in vivo vid prostatacancer och bröstcancer samt in vitro vid icke småcellig lungcancer.
Huvudindikationen – svår prostatacancer
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Cirka 25 procent av alla som får prostatacancer utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. Idag finns endast ett fåtal godkända läkemedel som kan förlänga livet hos dessa patienter, så behovet av nya aktiva läkemedel är därför mycket stort.
Ett stort problem vid behandlingen är att patienterna utvecklar resistens mot läkemedlet. Lösningen har hittills varit att sätta in behandling med nya läkemedel allteftersom för att lindra symptomen av sjukdomen och förlänga patientöverlevnaden. Därav ses de olika läkemedlen inom terapiområdet snarare som kompletterande än konkurrerande, då varje läkemedel var för sig kan förlänga livstiden och höja livskvalitén för patienterna.
Vart och ett av de godkända läkemedel mot CRPC som idag finns på marknaden har, eller förväntas uppnå, en försäljning på över 1 miljard USD årligen, s.k. blockbusters.

OsteoDex verkningsmekanismer

target
OsteoDex är en s.k. målsökande substans.

En gemensam nämnare för elakartade tumörer är att de växer okontrollerat och snabbare än normal vävnad. Som en följd får tumörcellerna ett ökat näringsbehov. En för tumören viktig byggsten är s.k. polyaminer som dels produceras i själva cellen, dels tas upp i tumörcellen via ett separat upptagssystem. OsteoDex uppfattas av tumörcellen som en polyamine och tas därför in i tumörcellen via detta system. Väl inne i cellen agerar OsteoDex som en trojansk häst och skadar tumörcellens vitala intracellulära strukturer, vilket leder till tumörcellens död. De viktiga grundförutsättningar som krävs för att OsteoDex ska kunna verka på detta sätt är något som många maligna (elakartade) tumörer har gemensamt. Detta är också grunden till varför OsteoDex verkar ha en generell toxicitet mot flera olika tumörtyper.
Till skillnad från traditionella cellgifter har OsteoDex visat sig vara mycket väl tolererbar, dvs att substansen har en gynnsam biverkningsprofil, vilket är extra viktigt för CRPC-patienter som är “sköra” och mycket känsliga för behandlingens biverkningar.

Försäljningspotentialen är gigantisk

Med en läkemedelskandidat som i tidiga studier visat lovande tumörhämmande effekt i tre av de globalt allra vanligast förekommande cancerformerna har DexTech Medical en spännande tid framför sig. Kan bolaget backa upp de positiva prekliniska resultat man hittills sett, till exempel i den pågående fas IIb-studien avseende prostatacancer, så är framtiden mycket ljus, sett till de enorma marknader man kan komma att adressera med OsteoDex.
Marknadspotential prostatacancer
Enligt en prognos från GlobalData förutspås marknadsvärdet för prostatacancer på de nio största marknaderna öka från 2,6 miljarder USD till 8,3 miljarder USD mellan åren 2013 och 2023. Den årliga tillväxten beräknas till 12,4 procent.
Marknadspotential icke-småcellig lungcancer
Marknaden för icke-småcellig lungcancer är enligt analysinstitutet GBI Research enorm och förväntas växa ytterligare fram till år 2021. I deras senaste rapport kalkyleras ett ökande marknadsvärde från 6,9 miljarder USD år 2014 till 10,9 miljarder USD år 2021 enbart för marknaderna i USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan.
Marknadspotential bröstcancer
Enligt GBI Research kommer marknaden för bröstcancerläkemedel öka från 10,4 miljarder USD från 2014 till 17,2 miljarder USD år 2021 med en årlig tillväxttakt om 7,3 procent. Enligt en annan källa, Transparency Market Research, kan marknadsvärdet för bröstcancerläkemedel komma att öka med hela 58,3 procent mellan år 2015 och 2023.

Läkemedelsjättar håller DexTech under uppsikt

Då många av de stora läkemedelsbolagen står inför hotet att viktiga patent löper ut under de närmaste åren, samt risken att konkurrensutsättas av generika, fortsätter Big Pharma i hög grad att rikta sina blickar mot nya lovande läkemedelskandidater, som utvecklas av små nischade forskningsbolag. Möjligheterna för DexTech och OsteoDex inkluderar såväl uppköp av hela bolaget som licensavtal med någon större spelare som vill stärka sitt onkologiprogram med en ny lovande kandidat med gynnsam biverkansprofil. Ett sådant läkemedel kan också mycket väl inlemmas som en pusselbit i potenta kombinationsterapier.
Stenhård konkurrens präglar utvecklingen
Om möjligheterna och potentialen är stora, så är även konkurrensen stenhård. Enbart inom indikationen bröstcancer ryms hela 333 lovande first-in-class forskningsprogram med 251 olika molekyler, varav cirka 40 program är eller har varit involverade i licensaffärer.
Big Pharma har visat intresse för OsteoDex
Sett till den tuffa konkurrensen inom cancerforskningen är det en klar fördel för DexTech att flera stora läkemedelsbolag redan har fått upp ögonen för bolagets kandidat. De positiva studieresultaten för OsteoDex har enligt vd Anders R Holmberg gjort att man sett ett stort intresse från flera stora läkemedelsbolag, varav några noggrant följer huvudkandidatens utveckling. I en tidigare intervju med BioStock berättade DexTechs vd att konkreta kontakter redan har etablerats.
– Vi har redan sekretessavtal på plats med flera stora aktörer, vilket är en stor fördel i sådana här lägen när vi har kliniska effektdata, dvs det som i verkligheten efterfrågas av Big Pharma, att presentera. Genom våra sekretessavtal har vi då direkt tillgång till rätt individer i de stora organisationerna, kommenterade Anders R Holmberg i intervjun.
Ett av de stora läkemedelsbolag som DexTech Medical har en väl etablerad kontakt med är Schweiziska biotechjätten Roche, som med nästan 90 000 anställda världen över och ett marknadsvärde om ca 240 miljarder dollar, är ett av världens tre största bioteknik- och läkemedelsbolag. DexTech skrev i början av november 2015 ett avtal om forskningssamarbete med Roche, som innebär att DexTech skall dela med sig av den kompetens bolaget besitter, samt skräddarsy en tillämpning av sin patentskyddade teknologi för läkemedelsutveckling för ett av Roches onkologiprojekt som baseras på monoklonala antikroppar. En kontakt som kan visa sig mycket värdefull för DexTech vad det lider.

Licensaffärer och uppköp

Tittar man på marknaden för licensaffärer och direkta uppköp inom t.ex. indikationen bröstcancer så finns exempel på affärer där även projekt i tidiga utvecklingsskeden köpts för stora belopp. 2014 betalade Genentech 1,7 miljarder USD för Seragon Pharmaceuticals bröstcancerprogram som då befann sig i klinisk fas I, så investeringsviljan hos de stora läkemedelsbolagen för att hitta nästa blockbuster är tveklöst fortsatt stor.
En brasklapp i dessa sammanhang är att det kan vara vanskligt att jämföra olika genomförda affärer enbart baserat på den indikation som läkemedelskandidaten adresserar, då stora skillnader finns mellan olika typer av molekyler, biverkningsprofiler, eller faktorer som att en kandidat är avsedd att ingå i en palett av andra läkemedel i en kombinationsbehandling.
En tydlig fingervisning om vilka värden OsteoDex skulle kunna betinga, förutsatt att effektresultaten i den aktuella fas IIb-studien är lika lovande som de prekliniska resultat man sett, är dock en relevant affär som genomfördes 2013. Då köpte tyska läkemedelsjätten Bayer hela det norska bioteknikbolaget Algeta, vars läkemedel Xofigo precis som DexTechs kandidat OsteoDex är specifikt inriktat på målsökande behandling av prostatacancertypen CRPC med benmetastaser, för 26 miljarder SEK.
Läs mer om DexTech Medical och läkemedelskandidaten OsteoDex på bolagets hemsida som du hittar här.
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev