Home Analyser BioStock analys: Enorama Pharma

BioStock analys: Enorama Pharma

BioStock analys: Enorama Pharma

14 april, 2016

BioStock har analyserat Enorama Pharma, som utvecklar s.k. drug delivery-produkter i form av medicinska tuggummin med användningsområden inom OTC-produkter (Over The Counter), produkter som säljs över disk direkt till konsument. Bolagets första huvudprodukt riktar sig mot en växande mångmiljardmarknad: nikotintuggummin för rökavvänjning. BioStock anser att bolaget står inför ett spännande skede då man befinner sig relativt nära marknad, man har en produkt som skall vara färdigutvecklad under detta år och ledningen räknar med att nödvändiga medicinska godkännanden ska vara på plats under 2018. Parallellt med utvecklingsarbetet har bolaget redan nu arbetat fram flera viktiga avtal med producenter och återförsäljare inför den kommande försäljningsstarten samma år. Ambitionen är att komma ut på den mycket stora marknaden för rökavvänjningsprodukter för konsumenter i Europa och USA under 2018-2019. Bolaget siktar också på att börsintroduceras på Firsth North och genomför därför en noteringsemission där teckningsperioden inleds under april månad.
Analysen löper över två sidor.

Om bolaget

MR_300
Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma.

Enorama Pharma är baserade i Malmö och påbörjade nuvarande utvecklingsarbete med fokus på drug delivery-produkten tuggummi 2012. Mats Rönngard är vd och medgrundare, med 30 års erfarenhet från marknadsföring av läkemedel och snabbrörliga konsumentvaror.
Enorama utvecklar sina tuggummin baserat på relativt ny teknik, genom så kallad ”kall kompression”. Till tuggummibasen är det möjligt att addera läkemedelspreparat för medicinering. Det första tuggummit som bolaget utvecklar kommer alltså att innehålla medicinskt nikotin för rökavvänjning.
Under april 2016 genomför Enorama Pharma en noteringsemission och siktar därefter på en börsintroduktion på handelsplatsen Nasdaq Firsth North. Preliminärt datum för introduktionen är satt till den 16 maj. Den initiala emissionslikviden i nyemissionen är 23,1 Mnkr. Emissionskursen är satt till 13 SEK, vilket motsvarar en bolagsvärdering på 47,8 Mnkr.

Styrelse och företagsledning

Enorama har en kompetent styrelse med ett stort nätverk och relevant erfarenhet för att vara ett utmärkt stöd i bolagets utvecklingsarbete och kommande kommersialiseringsfaser. Den utgörs av ordförande Anders Ermén samt ledamöterna Tomas Eriksson, Ulf Yxklinten, Mats Persson och Mats Rönngard. Bolagets ledning består av vd Mats Rönngard samt vice vd Annette Agerskov.
Mats Rönngard – vd och styrelseledamot, är entreprenör med mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa börsnoterade internationella bolag, främst inom läkemedel och snabbrörliga konsumentvaror, med deras marknadsföring och försäljning.
Annette Agerskov, vice vd har en gedigen erfarenhet av att arbeta med nikotinsubstitut i allmänhet och av nikotintuggummin i synnerhet. Under merparten av sin karriär har hon haft ledande befattningar inom Fertin Pharma A/S, som är en av världens största tillverkare av nikotintuggummin, där hon har ansvarat för områden som R&D, kvalitetssäkring, distribution och affärsutveckling. Annette Agerskovs många år i branschen för nikotinsubstitut har genererat ett brett kontaktnät med både underleverantörer och återförsäljare.
Styrelseordförande Anders Ermén är ekonom med egen verksamhet inom redovisning, affärsutveckling och management. Han har även styrelseuppdrag i bolagen A1M Pharma, Preelumina, samt Xintela och innehar titeln Head of Investment Relations i investmentbolaget Baulos Capital Belgium.
Mats Persson, styrelseledamot, är även vd för läkemedelsutvecklingsbolaget Hamlet Pharma som utvecklar preparat för cancerbehandling. Mats Persson har en doktorsexamen i biokemi och mer än 20 års erfarenhet av klinisk forskning och utveckling från AstraZeneca.
Tomas Eriksson, styrelseledamot, är medgrundare och vd i läkemedelsutvecklingsbolaget A1M Pharma och har lång erfarenhet från arbete i ledande positioner med medicinsk teknik och diagnostik som bland annat Area Manager Gambro AB, försäljningschef Nordic Bioscience (Danmark) och Sales & Marketing Director i Magle Life Science AB.
Ulf Yxklinten, styrelseledamot, har arbetat på advokatbyrå sedan 1990 och är delägare i MAQS Advokatbyrå. Som advokat arbetar Ulf bland annat med bolagsrättsliga frågor.

uteservering

Marknaden för rökavvänjningsprodukter

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns 1 miljard rökare i världen. Ungefär sex miljoner rökare dör varje år i sjukdomar relaterade till tobaksrökning, varav 600 000 på grund av passiv rökning. Endast en av fem rökare bor i höginkomstländer, majoriteten av jordens rökare återfinns i utvecklingsländer eller nyligen utvecklade länder. Inte oväntat börjar myndigheter världen över i allt större utsträckning förbjuda tobaksrökning på allmänna platser. De bevisade hälsoriskerna med passiv rökning kommer troligen att fortsätta att driva på den utvecklingen.
I takt med den ökande allmänna kunskapen kring hur hälsofarlig tobaksrökning är, har det vuxit fram en allt större marknad med rökavvänjningsprodukter som inte ger upphov till farlig tobaksrök vid användning. Produkterna kallas även för Smoking Cessation and Nicotine De-addiction. Dessa produkter innefattar allt som nikotinberoende kan använda men som inte framkallar hälsofarliga biprodukter eller består av tobak. Till dessa produkter räknas allt från receptbelagda mediciner, e-cigaretter samt Nicotine Replacement Therapy (NRT). 2014 omsatte hela den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter nära 6,5 miljarder USD.
 

figur2
Källa: KOL opinions, Annual reports, Investing publications, Press releases, TMR analysis

Enbart marknaden för NRT-produkter, där nikotintuggummin ingår, omsatte globalt cirka 2,5 miljarder USD år 2014. Av denna totala marknad utgör andelen för nikotintuggummin mellan 40-50 procent. För Europa bedöms det totala värdet för försäljningen av nikotintuggummin uppgå till ca 250 miljoner USD årligen.
Dessa siffror kan sättas i relation till att den totala årliga försäljningen av tobaksprodukter från fem av de största globala tobaksbolagen uppgår till närmare 100 miljarder USD. Således är köpkraften för produkter till nikotinberoende väldigt stor. Då det är varken är troligt att de allmänna kunskaperna om hälsoriskerna med tobaksrökning kommer att minska eller myndighetsförbuden mot cigarettreklam och rökning på allmän plats kommer att bli färre, gör BioStock bedömningen att köpkraften inom traditionell tobaksavvänjning sannolikt kommer att skifta mot större användning av olika NRT produkter.

Stark efterfrågan på NRT-produkter

nikotinmolekyl
Nikotin i molekylmodell.

Tobaksröken innehåller flera tusen olika kemikalier och minst 40 av dessa kemikalier är bevisat cancerframkallande. Tobaksrökning är också den i särklass vanligaste orsaken till dödsfall bland cancerpatienter. Lungcancer är bland de vanligaste cancerformerna alla kategorier. Nikotinet i tobaken är däremot enbart giftigt i stora mängder. Under rökning stimulerar nikotinet det centrala nervsystemet och det kroppsegna belöningssystemet börjar bilda högre mängder av ämnet dopamin, när nikotinet verkar. Dopamin påverkar minnet, koncentrationsförmågan och det allmänna välbefinnandet på ett positivt sätt. Detta är en av anledningarna till varför fullt friska människor väljer att frivilligt andas in dussintals med garanterat cancerframkallande ämnen via rökning. Nikotinet är således starkt beroendeframkallande och marknaden för NRT produkter har skapats därför att en ökande mängd nikotinberoende är rädda för farorna med tobaksrökning.
Som en följd av den ökande kunskapen om tobaksrökens risker inför myndigheter världen över fler och fler rökfria zoner för allmänheten för att skydda och underlätta för de människor som vill undvika tobaksrök. Det i sin tur innebär att nikotinberoende människor får allt färre möjligheter att tillgodose sitt nikotinbehov genom tobaksrökning.
Vissa studier visar att närmare hälften av de rökare som vill sluta, lyckas genom att använda NRT-produkter och dessa produkters hälsomässiga betydelse återspeglas genom att de numera finns med på WHO:s lista över nödvändiga läkemedel för grundläggande sjukvård.
Idag värderas marknaden för NRT produkter tillsammans med e-cigaretter till drygt 40 miljarder SEK. Till år 2019 beräknas den totala försäljningen uppgå till över 100 miljarder SEK. Nikotintuggummin är den näst största tobaksfria produkten för nikotinanvändare efter e-cigaretter.
OBS: analysen fortsätter på sida 2.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev