Home Analyser Analysuppdatering: A1M Pharma

Analysuppdatering: A1M Pharma

Analysuppdatering: A1M Pharma

18 april, 2016

A1M Pharma genomför en företrädesemission för att finansiera det prekliniska programmet inför fas I-studie och presenterar samtidigt en detaljerad tidplan för sina olika projekt. Sammantaget innebär utspädningseffekten i emissionen att BioStocks nuvärde för A1M Pharma justeras ner till 7,80 kr/aktie.
Emissionen är fullt ut garanterad vilket innebär att A1M Pharma kommer att få in det sökta kapitalet oavsett utfallet av teckningsgraden i företrädesemissionen. Emissionen kommer dock olyckligt då den sammanfaller med ett bolagsvärde nära All Time Low det senaste året, vilket ger en betydande utspädningseffekt i emissionen.
Bolaget presenterar samtidigt en mycket detaljerad tidplan för sina utvecklingsprojekt där man anger tidpunkten för start av fas I för indikationen havandeskapsförgiftning till slutet av 2017. I BioStocks analys av A1M Pharma från november 2015 angav vi att vi då bedömde att fas I-studier kunde initieras inom 14-20 månader. Nu gäller den senare gränsen i den uppskattningen.
Tidplan A1M Pharma Q1 2016–Q2 2018
A1Mtimeline3
Klicka här för att ladda ned en större bild på tidplanen med ytterligare info.

Ny läkemedelskandidat med starkare patentskydd öppnar för licensaffärer

Bolaget har nyligen rapporterat framsteg avseende att utveckla en läkemedelskandidat som bygger på det kroppsegna proteinet A1M. Läkemedelskandidaten benämns RMC-035. Denna läkemedelskandidat erbjuder A1M Pharma betydligt starkare patentskydd än vad ett naturligt kroppseget protein kan göra. Även om A1M Pharma har världsomspännande patent för medicinsk användning och specifika patent för havandeskapsförgiftning och diagnostik med för A1M-proteinet, så har proteinet inte, likt alla naturligt förekommande substanser, kunnat skyddas med patent på grundsubstansen. Nu kan däremot A1M Pharma få dessa grundsubstanspatent, vilket enligt vår bedömning kommer att öppna upp för nya samarbeten och licensaffärer.
patentedA1M-proteinet har många unika verkningsmekanismer och egenskaper som sannolikt har goda förutsättningar att kunna användas inom en rad olika medicinska områden som ligger utanför A1M Pharmas egna huvudspår och tidigare patentfamiljer. Därför var nyheten om att de lyckats ta fram läkemedelskandidaten RMC-035 en stark nyhet som nu borde öppna upp dörren för en eller flera samarbeten och licensaffärer. Detta då de större läkemedelsbolagen sällan gör betydande affärer om de inte kan skydda sin produkt med grundpatent. A1M Pharma kan nu erbjuda denna viktiga pusselbit.
I tidigare analyser har vi konstaterat att A1M Pharma tidigt har valt att bygga upp en organisation med kompetens, kontakvägar och fokus kring kommersialisering. För att den strategin ska bära frukt så krävs också tidiga licensaffärer. 2016/2017 blir kritiskt avgörande för om den strategin ska bära frukt.
Bolagets tre huvudområden är havandeskapsförgiftning, njurskydd och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Nu meddelar bolaget i sin detaljerade tidplan att man bedömer start av fas I-studier för havandeskapsförgiftning till slutet av 2017. Man anger även att man inom diagnostiken nu genomför teknisk validering och att man under året ska hitta en partner för diagnostikprojektet. För njurskydd fortsätter man att genomföra studier för preklinisk proof of concept. Detta görs med samma läkemedelskandidat som för havandeskapsförgiftning, vilket kan medföra att man inom indikationen njurskydd inte behöver göra separata fas I-studier utan istället kan gå direkt till fas II. Men detta ligger naturligtvis några år bort.
A1M Pharma meddelar också att man under första halvåret 2017 kommer att byta handelsplats från AktieTorget till OMX First North.

SOTP-värdet

Företrädesemissionen som är fullt ut garanterad innebär att antalet utestående aktier i bolaget ökar till 54 615 448 aktier. BioStocks nya SOTP-värde för bolagets läkemedelskandidater är kalkylerat mot det antalet aktier. Bolaget tillförs i emissionen drygt 43 miljoner SEK innan emissionskostnader. Kassan är inte inkluderad i vår värderingsmodell då den behövs för att utveckla bolagets produkter vidare mot kommersialisering. Vårt nuvärde efter justering för antalet aktier och bolagets redovisade tidplan är 7,80 kr/aktie, vilket framgår av tabellen nedan.

Läkemedelskandidat Projekt Indikation Bedömt Lanseringsår Ej riskvägt SOTP/Aktie Riskvägt SOTP/Aktie Nuvärde SOTP/Aktie
Diagnostik Diagnostik Preeklampsi 2020 20 kr 5,60 kr 3,30 kr
RMC-035 Preeklampsi 2024 84 kr 6,90 kr 2,70 kr
RMC-035 Njurskador 2024 72 kr 4,60 kr 1,80 kr
Summa 176 kr 17,10 kr 7,80 kr

Läs mer om A1M Pharma på bolagets hemsida som du hittar här.
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger aktier i A1M Pharma. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av A1M Pharmas historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt A1M Pharmas senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev