Home Analyser Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

29 mars, 2016

Slutsats – god potential till uppvärdering

Än så länge har inte Redsense Medical rapporterat någon större försäljning. Ifjol uppgick rörelseintäkterna till cirka 2 miljoner kronor vilket ungefär var i nivå med året före. Förlusten landade på cirka 3,4 miljoner kronor. Det finns dock flera förklaringar till varför försäljningen ännu inte tagit fart. En huvudsaklig anledning är givetvis det regulatoriska motstånd som bolaget tidigare mött i USA avseende natthemdialys. En annan orsak är att startsträckan för medicintekniska produkter i regel är lång då det krävs pilotutrullningar och marknadsstödjande studier. Via Cleveland Clinics prisbelönta studie är dock ett viktigt förarbete genomfört och detta förstärks ytterligare via en initierad pilotstudie i Tyskland. Adderar vi dessutom pilotutrullningen hos DaVita, ramavtalet med Fresenius och begynnande marknadssatsningar hos B.Braun och Baxter ser vi förutsättningar för snabb tillväxt när väl startsträckan avverkats.
Teckningsoptioner kan säkra finansiering
Finansiellt är det visserligen ett frågetecken att bolaget endast hade cirka 1,5 miljoner kronor i likvida medel vid årsskiftet. Det finns dock 1,1 miljoner utestående teckningsoptioner som under lösenperioden 1 april – 15 april kan ge ett substantiellt kassatillskott och möjligen säkra finansieringen fram tills att verksamheten genererar ett positivt kassaflöde. Lösenkursen har nyligen fastställts till 10 kronor, vilket innebär att teckningsoptionerna kan inbringa 11 miljoner SEK vid fullteckning. Beaktat nuvarande marknadskurs finns starka incitament till att utnyttja teckningsoptionerna, vi ser därmed goda förutsättningar till att Redsense Medical skall få in en summa i närheten av det maximala beloppet, 11 miljoner SEK.
Avseende företagets utveckling räknar vi med att Redsense Medical, åtminstone på kort- och medellång sikt, i huvudsak kommer att vara en spelare på hemdialysmarknaden där behovet av ett säkerhetslarm är som störst, i synnerhet då inom natthemdialys. Beaktat de goda tillväxtförutsättningarna inom hemdialysmarknaden och att merparten av nettoomsättningen kommer att utgöras av repetitiv försäljning av engångssensorer till förmodade höga bruttomarginaler finns förutsättningar för att bolaget på sikt kan bli mycket lönsamt. Då dialysbehandlingen är livslång, vilket innebär att varje patient kommer att förbruka engångssensorer under flera år, väntar en stabil tillväxt.
Svårbedömd försäljningsutveckling på kort sikt
På kort sikt är dock försäljnings- och resultatutvecklingen svårbedömd. Anledningen är att utbildning av dialyspatienter i hemmiljö är tidskrävande och personalintensiv för dialysleverantören då utbildningen kan pågå i uppemot sex veckor. Någon lavinartad försäljningsökning är därmed sannolikt inte att vänta under innevarande år.
Å andra sidan bör potentialen inom traditionell dialysbehandling på klinik inte underskattas. Väljer DaVita och Fresenius att implementera två alarmenheter vid varje klinik i syfte att säkerställa att Redsense finns tillgängligt för riskpatienter skulle ordervärdet, baserat på antalet kliniker och vår prisbedömning, uppgå till cirka 35 miljoner kronor. Det blir alltså snabbt förhållandevis stora intäkter trots att två alarmenheter per klinik är ett anspråkslöst antal sett till behovet.
En ytterligare bidragande faktor som kan gynna Redsense Medical är en växande rädsla hos dialysklinikerna för att ställas inför skadeståndskrav om de inte skyddar patienterna med ett blodläckagelarm. Detta kan bli en viktig katalysator till ökad marknadspenetration i takt med att kännedomen om larmet ökar inom patientgruppen, i synnerhet i USA där advokatbyråer aktivt letar efter potentiella skadeståndsfall. Skulle exempelvis ett rättsfall uppmärksammas i media skulle detta kunna orsaka en dramatisk ökning i antalet implementerade enheter. Tar vi då hänsyn till att Redsense minskar lidandet, reducerar processer och skadestånd vars totalkostnader mångfalt överstiger priset för en livslång användning av blodläckagelarmet finns kraftfulla incitament där vi även ser krav från anhöriga och politiker som viktiga pådrivare.
Breddning till andra indikationer möjlig
I första hand finns dock potential för att det initiala samarbetet med de två dominerande dialyskedjorna kan bli mycket betydelsefullt. Ponerar vi att 10 procent av befintligt patientunderlag på sikt använder Redsense så skulle enbart försäljningen av engångssensorer generera cirka 136 miljoner kronor i intäkter. Adderar vi övriga marknader och försäljningen av alarmenheter framstår en nettoomsättning om cirka 200 miljoner kronor som möjlig att uppnå inom en femårsperiod. I ett sådant scenario bör Redsense Medical kunna göra en vinst om 20 – 30 miljoner kronor, vilket torde innebära att en större uppvärdering kan vara inom räckhåll, beaktat de goda tillväxtutsikterna.
Vårt intryck är nämligen att bolaget, när man väl blivit kassaflödespositiva, även kommer att inleda utvecklingen av Redsense mot andra indikationer. Här finns en lika stor potential som inom dialys, t. ex. inom sårvård och kärlkirurgi. Exempelvis skulle Redsense kunna användas vid ballongsprängning i samband med hjärtoperation. Där finns också möjligheter till en utlicensiering av teknologin i ett tidigt skede inom ett utvalt område, vilket skulle vara en strategiskt klok åtgärd för att snabbt utöka den kommersiella potentialen och framgent även öka marginalerna via royaltyströmmar från en eventuell licenspartner.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis står Redsense Medical inför en spännande period i företagets historia med potential till betydande kommersiella framgångar – mycket tack vare att bolaget redan har en färdigutvecklad och välbeprövad produkt, en unik position i marknaden och avtal med de största klinikkedjorna i världen. Positivt är också att regulatoriska myndigheter nu öppnat dörren för natthemdialys, vilket kan bli en viktig bidragande katalysator till ökad användning av Redsense som trygghetslarm.
Vi ser även förutsättningar till ett nyhetsintensivt år med kommunikation kring avtal med fler dialyskedjor, dialysmaskintillverkare och distributörer samt beslut om fler pilotutrullningar. Utöver detta bedömer vi DaVitas kommande besked kring en eventuell utrullning av natthemdialysprogrammet i hela USA som en viktig milstolpe och potentiellt mycket viktig kurstrigger. Med nuvarande börsvärde runt 200 miljoner anser vi att bolaget har en attraktiv värdering, givet den kommersiella potentialen och tillväxtmöjligheterna.
Läs mer om Redsense Medical här.
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger inga aktier i Redsense Medical. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapporter och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev