Home Analyser Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

29 mars, 2016

Dialysmarknaden är betydande

Kronisk njursjukdom betraktas idag som ett globalt folkhälsoproblem, innebärande att dialysmarknaden är mycket stor. Antalet dialyspatienter i världen har beräknats till ungefär 2,9 miljoner och totalt utförs cirka 380 miljoner dialysbehandlingar per år. Merparten av dessa, cirka 90 procent, genomgår hemodialys (bloddialys) vilket är den målgrupp Redsense riktas mot. Hemodialysmarknaden bedöms enligt Technavio öka med 4,7 procent per år under perioden 2015 – 2019.
Behovet av en alarmenhet beror dock på flera faktorer. Huvudsakligen fokuserar Redsense Medical på riskpatienter på dialysklinik och de patienter som genomför dialys i hemmet. Det räcker väl till då samtliga patienter som genomför nattdialys på klinik eller hemdialys tillhör riskgruppen. Ovanpå detta tillkommer ungefär en femtedel av de patienter som genomför dialys under dagtid på klinik. Totalt beräknas idag världsmarknaden omfattande dessa specifika riskpatienter vara värd cirka 1,5 miljarder SEK per år.

Affärsstrategi

Market US
Initialt ligger marknadsfokus på USA.

Redsense Medicals affärsstrategi är att bedriva direktförsäljning i USA och Tyskland samt att anlita distributörer på övriga marknader. Som litet bolag med fem anställda (inkl. konsulter) och begränsade resurser är det viktigt att välja inriktning med omsorg. Initialt har Redsense Medical valt marknaden för hemdialys, inledningsvis i USA. Det är idag en nischmarknad då cirka tre procent av det totala antalet bloddialyspatienter genomför dialys i hemmet men där behovet av ett blodläckagelarm är betydligt större än vid en klinik där övervakande sjukvårdspersonal finns tillgänglig.
Marknaden för hemdialys i USA och Kanada bedöms idag, enligt bolaget, vara värd 80 miljoner SEK. Studier visar dock att det på sikt finns förutsättningar för att andelen hemdialyspatienter skall öka till uppemot 20 procent, vilket skulle innebära att hemdialysmarknaden blir mycket betydelsefull. Skulle 10 procent nås under en tioårsperiod uppskattar Redsense Medical att USA-marknaden (inkl. Kanada) skulle öka till 380 miljoner SEK och världsmarknaden till cirka 2,2 miljarder SEK per år.

Hemdialys – en växande nischmarknad

Flera faktorer talar för att antalet patienter i hemdialys kommer att öka. Dialysbehandling är i allmänhet mycket krävande för patienten och bidrar till höga sjukvårdskostnader. Anledningen är att en behandling pågår under 4 – 6 timmar och att det i regel krävs minst tre dialysbehandlingar per vecka. För en dialyspatient på klinik innebär detta en splittrad vardag och försämrad livskvalitet samtidigt som sjukresor och dialysplats på sjukhuset belastar hälso- och sjukvårdssystemet. En kostnadsjämförelse visar att en patient i hemdialys skulle spara 20 000 dollar per år jämfört med en patient i dialysklinik. Flera genomförda amerikanska marknadsstudier visar också att när dialyspatienterna informerats kring valmöjligheterna skulle 40 – 50 procent välja hemdialys. Utöver detta möjliggör hemdialys fler behandlingar per vecka vilket via studier indikerar ökad patienthälsa och förlängd överlevnad. En svensk studie visar bl. a. en tioårsöverlevnad på 68 procent, vilket skall jämföras med att femårsöverlevnaden i genomsnitt ligger kring 50 %.
Det finns alltså gott om incitament, där det optimala ur ett patientperspektiv naturligtvis skulle vara att dialysbehandlingen genomförs nattetid i hemmet, så att patienten kan leva ett normalt och ostört liv utan dialys under resterande del av dygnet. Nattdialys innebär dessutom att behandlingstiden kan förlängas, innebärande att mindre blodvolym renas per timme, något som är behagligare för patienten. Trösklar som bromsat denna utveckling har bl. a. varit avsaknaden av ett optimalt säkerhetslarm och framförallt FDA:s ovilja att godkänna nattdialys.

FDA-godkännande öppnar för Redsense

I december 2014 erhöll däremot NxStage Medical som första dialysmaskintillverkare ett FDA-godkännande för dialys i hem nattetid där Redsense ingår som en obligatorisk del av behandlingen. NxStage är en viktig samarbetspartner som licensierat in bolagets grundteknologi och även tidigare varit en medfinansiär via ett lån på 750 000 dollar. Redsense Medical ansvarar dock via ett etablerat amerikanskt dotterbolag för försäljningen av larm och engångssensorer.
Hos sjukvårdsmyndigheterna i USA finns också nu en vilja till att öka antalet patienter i hemdialys. Ett viktigt incitament är reimbursement för träningssessioner avseende dialysbehandling i hemmiljö. Därtill existerar inte den karenstid på 90 dagar för reimbursement för själva behandlingen, vilket är fallet för klinikpatienterna. Förutom att hemdialys ger ökad bekvämlighet för patienten finns alltså även ekonomiska fördelar.
reach

Världsledande partners

I USA har Redsense Medical mycket framgångsrikt lyckats locka till sig de två dominerande klinikkedjorna vilka betjänar mer än två tredjedelar av den totala amerikanska marknaden för dialys, sammanlagt cirka 340 000 patienter. Ifjol påbörjade DaVita Kidney Care ett pilotprojekt där 80 patienter skall använda Redsense i samband med nattdialys under en sexmånadersperiod. Blir projektet framgångsrikt väntas natthemdialysprogrammet rullas ut i hela USA. Därtill har ett ramavtal tecknats med Fresenius Medical Care vilka inlett användning av Redsense vid några kliniker för nattdialys och även påbörjat hemdialys på natten för några patienter.
Tillväxtmöjligheter
Beaktat att klinikkedjorna tillsammans driver drygt 4 400 kliniker i USA och då endast 9 000 patienter av totalt 340 000 dialyspatienter genomgår hemdialys finns en stor tillväxtpotential. Exempelvis bedöms en patient i hemdialys årligen konsumera engångssensorer till ett värde av cirka 4 000 kronor. Skulle samtliga befintliga hemdialyspatienter hos DaVita och Fresenius använda Redsense skulle de årliga intäktsströmmarna enbart från försäljning av engångssensorer potentiellt kunna uppgå till 36 miljoner kronor. Ovanpå detta tillkommer försäljningen av alarmenheter. Beaktar vi ordervärdet kopplad till DaVita:s pilotutrullning på drygt 500 000 kronor och drar bort ersättningen för engångssensorer för sex månaders användning indikerar affären ett pris på alarmenheten kring 4 000 kronor.
Även i Europa befinner sig flera dialysleverantörer i inledande fas, däribland Baxter och B.Braun. Detta innebär att Redsense Medical fått in foten hos den kvartett som av marknadsbedömare (Technavio) anses tillhöra nyckelspelarna på den globala dialysmarknaden. Nyligen erhöll bolaget en initial order värd cirka 210 000 kronor från B.Braun som ett resultat av en inledande gemensam satsning på den tjeckiska marknaden där myndigheterna beslutat att utöka andelen hemdialyspatienter.
OBS: analysen fortsätter på sida 3.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev