Home Okategoriserad DexTechs teknologiplattform skapar potential för fler licensaffärer

DexTechs teknologiplattform skapar potential för fler licensaffärer

DexTechs teknologiplattform skapar potential för fler licensaffärer

9 februari, 2016

DexTechs patenterade teknologiplattform GuaDex, som både ligger till grund för bolagets egna läkemedelskandidater och för bolagets samarbete med läkemedelsjätten Roche, har fortsatt stor potential att utlicensieras för andra specifika tillämpningar. 
Bolagets egenutvecklade teknologiplattform GuaDex är flexibel och mångsidig, och kan enligt DexTech själva liknas vid en “legolåda” med multipla möjligheter att bygga nya molekyler. Bolaget använder sig i första hand av teknologin i den egna läkemedelsutvecklingen, vilket hittills har resulterat i tre olika läkemedelskandidater; OsteoDex (prostatacancer), SomaDex (hypofystumörer, neuroendokrina tumörer och prostatacancer) samt CatDex, ett antimikrobiellt medel.
Huvudkandidaten OsteoDex utvecklas mot behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. Kandidaten befinner sig i dagsläget i en klinisk fas IIb-studie (effektstudie) för denna indikation, men man har även i prekliniska studier med OsteoDex kunnat visa på lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser samt viss typ av lungcancer (icke småcellig lungcancer, NSCLC).
Avtal med Big Pharma på plats
Förutom de egna läkemedelskandidater man utvecklar med GuaDex som plattform, har DexTech även lyckats landa ett prestigefyllt avtal med Big Pharma. I början av november förra året skrevs ett avtal under om forskningssamarbete med läkemedelsjätten Roche som innebär att DexTech skräddarsyr en tillämpning av sin patentskyddade teknologi för ett av Roches onkologiprojekt, som baseras på monoklonala antikroppar. Och utvecklingspotentialen för GuaDex är betydande enligt Anders R Holmberg, vd för DexTech, som ser många potentiella affärsmöjligheter framöver:
– Vår teknologi har multipla möjligheter och har endast exploaterats i begränsad omfattning. Forskningssamarbetet med Roche är bara ett exempel på en viktig tillämpning.
Att man hittills bara skrapat på ytan när det gäller möjliga tillämpningar av GuaDex menar han främst är en fråga om resurser.
– I ett mindre utvecklingsbolag med begränsade personella resurser är det en ständig avvägning som måste göras när man bestämmer vilka projekt som ska prioriteras, säger Anders R Holmberg.   
GMP-tillverkning en viktig värdehöjare
En mycket viktig aspekt som påverkar chanserna till fler licensieringsaffärer i positiv riktning är att DexTech har utvecklat en GMP (good manufacturing practice)-process för syntes av nya substanser, inklusive rening etc, som kan anpassas till alla nya konstruktioner baserat på GuaDex-teknologin. Att kunna erbjuda läkemedelstillverkning enligt GMP är dels ett krav för att man ska kunna administrera nya läkemedelskandidater till människa i studier, dels något som Big Pharma ofta efterfrågar när de söker samarbetspartners. DexTechs teknologiplattform skyddas av tre globalt godkända patent inklusive Kina och Japan. Det starka patentskyddet, och att man kan erbjuda GMP-tillverkning, utgör sammantaget en viktig tillgång och har stort värde för bolaget.
– Att utveckla tillverkningsprocesser är normalt mycket resurskrävande och kan vara direkt begränsande för ett projekts fortlevnad. Det faktum att vi har en mycket väl fungerande tillverkningsprocess enligt GMP är ett mycket starkt affärsargument.
Så fungerar GuaDex
GuaDex bygger på dextran, en kolhydratmolekyl som modifierats och används som ryggrad i konstruktioner av nya läkemedelskandidater. Den modifierade dextranmolekylen har tumörtoxiska egenskaper, d.v.s. den dödar tumörceller. Enligt DexTech finns det flera viktiga fördelar med att använda dextran i läkemedelskonstruktioner. Dextran är ett sedan länge etablerat läkemedel som funnits på marknaden sedan 50-talet, med väl dokumenterade egenskaper och lindriga biverkningar. Genom att kända substanser, t.ex. generika, kombineras med dextran kan man minska den relativa investeringsrisken rejält, dvs risken för att ett projekt ska misslyckas i den kliniska utvecklingen.
DexTech kan med sin teknologi koppla aktiva läkemedelssubstanser till dextran och därigenom också förstärka eller förändra dessa substansers egenskaper så att behandlingseffekten man söker blir mer effektiv, samtidigt som risken för biverkningar minskar. Det går även att modulera den biologiska halveringstiden (nedbrytningstiden) och göra den gynnsammare beroende på tillämpning.
– Möjligheterna med vår teknologiplattform GuaDex begränsas endast av fantasin hos läkemedelsforskaren, d.v.s. dennes förmåga att “tänka fram nya möjliga kombinationer” som öppnar för nya tillämpningar, avslutar Anders R Holmberg, vd DexTech


 
Fördjupningsfakta GuaDex:
 Principen för teknologin bakom GuaDex är att en kemiskt modifierad kolhydratmolekyl, dextran, reagerar och konjugerar med en eller flera amin-innehållande ligander och bildar en ny makromolekyl. Liganden är alltid mer än 30gånger, vanligen mer än 100 gånger mindre än kolhydraten. Om liganden saknar ”handtag” för konjugering (-NH2 grupp) kan liganden med hjälp av GuaDex i förväg modifieras med en -NH2 grupp. Beroende på konstruktionens syfte, kan konjugatet ges nya och förstärkta egenskaper, tex tumörspecifika egenskaper avseende tumörtoxicitet, biotillgänglighet, minskad risk för toxicitet och biverkningar, samt ökad biostabilitet (halveringstid).
Läs mer om GuaDex på DexTechs hemsida som du hittar här.

Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån är finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev