Home Nyheter Obducat ser växande intresse för nanoteknik inom bio- och medicinteknik

Obducat ser växande intresse för nanoteknik inom bio- och medicinteknik

Obducat ser växande intresse för nanoteknik inom bio- och medicinteknik

17 januari, 2016

BioStock har intervjuat Patrik Lundström, vd för emissionsaktuella Obducat som utvecklar och säljer teknologier, produkter och processer inom nanoteknik. I veckan inledde Obducat en företrädesemission, och Patrik Lundström berättar om bolagets strategiskt viktiga förvärv av tyska Solar-semi, om positiva framtidsutsikter och det växande intresset för nanoteknologi inom bio- och medicinteknik.

PatrikLundstrom
Patrik Lundström, vd Obducat

När du medverkade i BioStock Söndagsintervju i november hade ni precis genomfört förvärvet av tyska Solar-semi, en affär tänkt att stärka Obducats position som helhetsleverantör av produktionsinfrastruktur för nanoimprintlitografi. Har ni under de tre månaderna som gått sedan förvärvet hunnit märka av några konkreta positiva effekter av affären?
– Ja, det har vi. Vi har fått positiva reaktioner från flera strategiskt viktiga kunder. I samtliga dessa fall utgör ytbeläggningstekniken en viktig del i deras litografiprocess, vilken i sin tur är nyckeln för dem att nå framgång.
Vad ser du som den enskilt största fördelen med ert förvärv av Solar-semi på lite längre sikt än tre månader?
– 
En av de viktigaste fördelarna är den utökade förmågan att kunna leverera fler processteg som är integrerade med varandra. Kunderna vill normalt ha så få leverantörer som möjligt och undvika olika leverantörer till sammanhängande processteg. Därutöver är tillskottet av kunskap inom koncernen, såväl som breddningen av produktportföljen och möjligheter till samordning mellan dotterbolagen viktiga aspekter för att möjliggöra kostnadseffektiviseringar och generera större intäkter framöver.
Häromdagen inledde ni en företrädesemission med syfte att ta in 41 MSEK från befintliga aktieägare och nya investerare. Kan du berätta kort om strategin bakom det beslutet?
– 
Vi såg att vi behöver bredda och intensifiera kundbearbetningen ytterligare samtidigt som vi behöver öka tempot i utvecklingen av nya produktionslösningar för displayindustrin (nästa generation bildskärmar för mobiltelefoner, ipads och TV). Syftet är främst att kommersialisera de framsteg vi redan har gjort i kundgemensamma projekt som syftar till kostnadseffektiva massproduktionslösningar. I takt med att kundbearbetningen blir mer omfattande kommer också behovet av expansion av våra renrumsresurser att uppstå. Vidare så förväntar vi oss en fyrdubbling av omsättningen i Obducat under 2016 jämfört med 2015, inräknat förvärvet av Solar-semi, vilket skapar behov för ett större rörelsekapital. Sammanfattningsvis så är avsikten med företrädesmissionen att investera i en utökad kundbearbetning, tempoökning i produktutvecklingen, ökning av rörelsekapitalet samt uppsäkring av en likviditetsbuffert som är nödvändig för att kunna genomföra en notering av bolaget vid Nasdaq/OMX.
Ni kommer att använda delar av emissionslikviden för att byta lista, ni siktar på Nasdaq Small Cap – vilka förväntningar har du på ett listbyte?
– 
Vi förväntar oss att vår investerarbas kommer att kunna breddas och i större omfattning inkludera både svenska och internationella institutionella investerare.  
I vår förra intervju berättade du om ert samarbete med amerikanska Kimberly-Clark, ett projekt som är fokuserat på en drug delivery-komponent kallad “transdermal drug delivery patch”, eller lite enklare uttryckt: medicinska plåster med nano-strukturer. Kan du ge BioStocks läsare en kort statusuppdatering kring projektet?
– 
Av konfidentialitetsskäl kan vi inte gå inte på några detaljer men på en generell nivå så fortlöper projektet i stort enligt plan. Vi förväntar oss att de kommer att börja producera större volymer i den pilotproduktionslinje som dom har redan idag och att planeringen av massproduktion kommer att inledas under 2016.
Du har tidigare guidat om att en möjlig marknadspotential för Kimberly-Clarkprojektet skulle kunna vara runt 50-100 miljoner USD över en 5-årsperiod, hur ser du på den uppskattningen i dagsläget, optimistisk eller överdrivet försiktig?
– 
Den möjliga marknadspotentialen i projektet är förknippad med hur många olika mediciner de kommer att få godkännande för. Uppskattningen om 50-100 miljoner USD över en femårsperiod är inte överdrivet optimistisk, förutsatt att de lyckas få godkännande för ett flertal av de mediciner som de nu arbetar med.  
Ni har nämnt att ni ser ett generellt växande intresse för nanotekniken inom bio- och medicinteknik, hur yttrar det sig konkret och på vilka geografiska marknader upplever ni att intresset för nanoteknik för applikation inom medicin är störst?
– 
Många nya bolag startas med fokus på att utveckla t.ex. nya metoder för cancerdetektion, olika former av diagnoslösningar eller för olika typer av sensorer för övervakning av hälsotillstånd. I många fall är dessa nya bolag redan från början väl medvetna om fördelarna med nanoimprintlitografi och inte sällan har de redan fattat ett strategiskt beslut att prioritera NIL som den produktionslösning de vill använda. Ofta finns ett behov av att optimera de material som skall ingå i komponenten så att de t.ex. är biokompatibla vilket kan lite tid. Störst intresse ser vi i USA inom detta applikationsområde.
Obducat har ju en teknikplattform som kan appliceras inom en mängd olika applikationsområden, inom vilket område ser du att de största möjligheterna till ökad intjäning ligger på kort sikt, efter att ni, med en förhoppningsvis lyckad emission i ryggen, har genomfört de förstärkningar av sälj- och produktionskapaciteten ni planerar?
– 
På kort sikt förväntar vi oss att tillväxten skall drivas av applikationer såsom LEDs, MEMS* och displayproduktion.
(*mikroelektromekaniska system, reds anm.)

Slutligen, vad kan hugade nya investerare som funderar på att delta i er pågående emission se fram emot ifrån Obducat under de närmaste 12 månaderna?
– 
De kan se fram emot kraftigt ökad orderingång, ökad omsättning, lansering av ny produktionsplattform för large area-applikationer såsom produktion av bildskärmar, samt en notering av bolaget vid Nasdaq/OMX. 
 


BioStock har tidigare gjort en uppskattad Söndagsintervju med Patrik Lundström, som du kan läsa här.
I samband med att Obducat genomför en nyemission bjuder bolaget in till informationsträffar där vd Patrik Lundström berättar mer om den expansion som bolaget står inför.

Företrädesemissionen pågår nu med teckningstid 13 januari – 2 februari 2016.
Prospekt och anmälningssedel finns att hämta på bolagets hemsida.

FÖRETAGSPRESENTATIONER
18 januari kl. 17.00 i Stockholm:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46
19 januari kl. 17.00 i Göteborg:
Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4
20 januari kl. 17.00 i Lund:
Medicon Village, Scheelevägen 2
Anmälan om deltagande görs via e-post till [email protected]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev