Home Nyheter NeuroVive knyter till sig nyckelexpertis genom förvärvet av Isomerase

NeuroVive knyter till sig nyckelexpertis genom förvärvet av Isomerase

Jan Nilsson, vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

NeuroVive knyter till sig nyckelexpertis genom förvärvet av Isomerase

15 januari, 2016
NeuroVive har förvärvat en tioprocentig ägarandel i det brittiska forskningsbolag man sedan tidigare samarbetar med inom flera utvecklingsprojekt, Isomerase Therapeutics. BioStock bad NeuroVives tf vd Jan Nilsson att berätta lite mer om förvärvet och det pågående samarbetet med Isomerase.
Ni köper in er i Isomerase i två steg, dels genom emission av egna aktier och i nästa skede genom kontant betalning, sammanlagt en investering om ca 14 MSEK – det är en ordentlig satsning ni gör?
– 
Ja, det är det. Vi har själva fantastiska forskare inom det prekliniska området men vi saknar kompetens inom medicinsk kemi, och det är just där som Isomerase kompletterar oss så väl, de är vårt absoluta förstahandsval inom inom detta område.
Den del av av förvärvet som betalas med egna aktier innebär en utspädning om ett par procent, vilka värden anser du affären tillför för befintliga aktieägare i NeuroVive?
– 
Vi får en viktig förstärkning i bolaget i och med den nyckelkompetens Isomerase tillför. Deras kunnande inom medicinsk kemi är enorm och passar oss som hand i handske. Genom förvärvet kan vi ytterligare fördjupa relationen emellan bolagen och säkrar att vi har access till just den kompetensen.
Ni ska förvärva tio procent av bolaget i år. Har ni option på att gå in med en större ägarandel längre fram?
– 
För närvarande förs inte den typen av diskussion, men jag utesluter inte att frågan skulle kunna komma upp längre fram.
Hur påverkar det faktum att ni nu blir delägare i Isomerase kostnadsbilden för de projekt ni driver med dem
Utgångspunkten för det här förvärvet har varit att vi ska fördjupa vårt samarbete ytterligare. Vi har redan idag ett utmärkt avtal med Isomerase rent finansiellt. Huvudsyftet är att fördjupa samarbetet och säkerställa tillgången till deras expertis och deras engagemang.
I ert pressmeddelande om förvärvet berättade ni även att ni tillsammans med Isomerases forskningsteam har gjort framsteg i projektet NVP015 som innebär att ni nu ska välja en läkemedelskandidat. Kan du förklara i enkla termer hur ett sådant urval går till och vilka parametrar ni väger in när ni väljer kandidat?
– 
Det är lite olika parametrar, beroende på vilket projekt man diskuterar. När det gäller just NVP015 så syftar vi ju till att kunna öka energiproduktionen hos barn framförallt, som har en genetisk defekt och ingen egen möjlighet att kunna producera energi i sina mitokondrier. Man utgår ifrån en (1) indikation eller en sjukdom där man identifierat ett medicinskt behov och ställer upp ett antal parametrar eller kriterier som vi vill att en tänkt kandidat ska möta för att kunna adressera den indikationen. Därefter tar man fram molekyler som man förväntar sig möter de kraven, låt säga tre till sex stycken, sedan kör man dem genom de labbmodeller vi har och den molekyl som bäst svarar på de i förväg uppsatta kriterierna väljer man ut som den läkemedelskandidat man sedan går vidare och utvecklar. 
Man har en väldigt specifik målbild när man “designar” sina molekyler, och det är just här Isomerase kommer in. Våra forskare är duktiga på att identifiera sjukdomstillstånd och tänkta möjligheter för att kunna adressera dem, och Isomerase är de som kan plocka fram de kemiska substanserna som kan möta de krav vi ställer upp för att kunna välja en kandidat.
Ni siktar på att inleda preklinisk utveckling under 2016 med den läkemedelskandidat ni väljer att gå vidare med, kan du ge en guidning om vi talar första eller andra halvåret?
– 
Det är jättesvårt att ge en absolut prognos för det, för det finns som sagt en mängd parametrar som ska mötas. Vi är just i den fasen att vi testar ett stort antal substanser. I bästa fall kommer någon av dem att falla ut, och då har vi alltså en läkemedelskandidat. Men i teorin kan det ju också visa sig att ingen av dessa substanser är tillräckligt bra, och då får man naturligtvis gå tillbaka ett steg i processen och ta fram ytterliga substanser för att hitta den kandidat man väljer att gå vidare med. Min bedömning är att det kommer att ske under andra halvåret om vi är lyckosamma, men det bör man inte ta som en prognos utan snarare som en förhoppning som jag har.
Avslutningsvis, vad skulle du själv vilja lyfta fram som särskilt positivt med ert förvärv av Isomerase?
– 
NeuroVive som läkemedelsföretag blir ännu starkare i och med det här bandet med Isomerases expertgrupp i Cambridge. De har kontinuerligt visat i det arbete vi har gjort hittills tillsammans att de kunnat ge väldigt värdefull input i princip alla våra prekliniska projekt där de varit inblandande. De är väldigt innovativa, och förutom att vårt samarbete fungerar väldigt väl så har vi också roligt tillsammans med dem i vårt gemensamma arbete.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev