Home Analyser BioStock analys: Obducat står inför kraftig expansion

BioStock analys: Obducat står inför kraftig expansion

BioStock analys: Obducat står inför kraftig expansion

22 januari, 2016

Nanoteknikbolaget Obducat från Lund genomför en företrädesemission under januari 2016, med syftet att kraftigt expandera inom marknadsföring och försäljning för sina produktserier EITRE, SINDRE samt det nyligen förvärvade tyska nanobolaget Solar-semis ytbeläggningssystem. BioStock presenterar idag en analys där vi fokuserar på Obducats produktportfölj, framtida intäktspotential, möjligheter och risker, samt ger en kort generell bakgrund om det breda och snabbväxande området nanoteknik.
Obducat_logo
Bakgrund Obducat
Obducat har varit verksamt inom nanoteknologiområdet sedan slutet av 90-talet och är idag en global veteran i branschen med en försäljning av det första kommersiella systemet för nanoimprintlitografi (NIL) redan år 2000. Bolaget omstrukturerades under 2011-2012, vilket innebar bl.a. att den engelska verksamheten avvecklades. Bolaget har med åren blivit en ledande aktör i arbetet med att ta fram det som idag etablerats som industristandard inom området för NIL. Obducat har idag en installationsbas som omfattar drygt 150 NIL-system spridda över hela världen, fördelat mellan både tillverkningsindustrin och forskningsvärlden. Hälften av dessa sålda system finns hos universitet och forskningsinstitutioner, vilket gjort att bolaget har byggt ett starkt varumärke bland de ledande forskarna inom nanoimprintlitografi ute i världen. Att många av dessa auktoriteter använder Obducats produkter är en nyckelfaktor inför den kommande expansionen inom marknadsföring och försäljning.

high_aspect_1
Exempel på nanostruktur i extrem förstoring.

Kort om nanoteknik
Ordet nano kommer från det grekiska ordet ”nanos” som betyder dvärg och används vid mätning i formen nanometer för längden av en miljondels millimeter. Detta går att jämföra med ett typiskt virus med en diameter om 10-300 nanometer eller en typisk atom som är drygt 0,1 nanometer i diameter, vilket inneburit att nanoteknik även ibland kallas för ”atomslöjd”. Nanoteknik brukar innefatta de tekniker som innebär att konstruera saker eller mönster, med en storlek upp till 100 nanometer. Av många, inte minst inom den egna branschen, anses dagens framsteg inom tillämpad nanoteknik vara en mycket stor revolution i teknikhistorien.
En förklarande parallell, som visar betydelsen av hur liknande teknikskiften historiskt påverkat de vardagliga förutsättningarna, är hur klockor och urverk minskat i storlek vid olika teknikövergångar. Från början var kraftkällan i klockor ett stort tungt hängande lod vilket innebär att även mekaniken måste vara väl tilltagen, vilket gjorde att storleken var allt från en mindre möbel till hela kyrktorn. Därefter kom spiralfjädern som gjorde det möjligt att spara kraften till klockans rörelse i ett mycket mindre format än tidigare. Tillsammans med förbättrad finmekanik var det nu möjligt att producera armbandsur eller fickklockor, vilket var en revolutionerande teknik för sin tid. Nästa banbrytande steg inom klocktillverkning kom när den elektroniska utvecklingen skapade möjligheterna för små och mycket exakta digitala klockor. Den röda tråden är att för varje gång teknikutvecklingen gjort det möjligt att ytterligare förminska de ingående delarna, har det skapats ännu fler användningsområden för redan befintliga produkter.
Ett annat pedagogiskt exempel med möjligheterna av mikro- och nanokonstruktioner är att det idag inom sjukvården finns tabletter för nedsväljning som innehåller en digitalkamera (inkl. blixt) med en radiosändare samt batteri för 55 000 foton. Allt i syfte att efter förtäring fotografera matsmältningsorganen från insidan. För bara 10-15 år sedan hade det krävts en apparat i storleken av ett mjölkpaket för att hantera alla dessa funktioner, d.v.s helt omöjligt att svälja i ett stycke.
 
Obducat9002
Obducats produkter
Bolagets viktigaste produkter är systemen för nanoimprintlitografi (NIL) som är anpassade för såväl industriell massproduktion som forskning och utveckling (FoU) inom den akademiska världen. Baserat på bolagets patenterade NIL-teknik har Obducat skapat en process för replikering av ytterst exakta strukturer i mikro- och nanostorlek.
EITRE® är till för den akademiska världen där bolaget erbjuder ett väletablerat produktutbud. Utbudet består av olika litografisystem med flexibla lösningar som stödjer FoU både för industrin och universitetsvärlden. I november 2015 lanserade Obducat ett nytt EITRE® Large Area system för imprint av ytor motsvarande 370 x 470 mm. Inledningsvis är detta anpassat för utveckling av nästa generation display- och solcellsteknik.
SINDRE® plattformen har en hög flexibilitet och stora möjligheter för anpassning till specifika industriella kunders krav och för massproduktion och imprint på större ytor. Hittills har försäljningen av dessa system skett till större producenter inom industrin för lysdioder (LED) samt ”drug delivery ”-aktörer inom biotech-industrin.
Solar-semis (det nyligen förvärvade tyska nanobolaget) produktplattformar är uppbyggda kring ett antal standardiserade moduler som täcker en rad olika behov inom FoU såväl som massproduktion. Processmodulerna säljs endera som enskilda manuella enheter eller i systemlösningar. Dessa produktplattformar har som största konkurrensfördel att de kan hantera stora ytor, upp till 1300 x 1300 mm, vilket är mycket stort i dessa sammanhang och erbjuder nya möjligheter för kunderna.
microscope
Möjligheter inom biomedicin
Obducats introduktion av nanoteknik inom bioteknikområdet sker tillsammans med Kimberly-Clark och på området drug delivery. Önskemålet inom sjukvården att kunna utföra medicinering utan användning av vare sig traditionella sprutor eller tabletter kommer av en rad problem som uppstår vid den typen av medicinering. För det första är det svårt att få till en optimal verkan under längre tidsperioder. I många situationer kan en överdosering innebära direkt livsfara för patienten, t.ex. vid användning av sömnmedel eller smärtstillande. För att få till stånd en långsiktig och balanserad effekt blir patienten tvungen att med jämna mellanrum ta nya doser, vilket i sin tur medför problem om patienten inte klarar av att hålla den exakta regelbundenhet som ofta är nödvändig. I fallet med läkemedel som tillförs via sprutor innebär det oftast att utbildad personal måste medverka vid medicineringen, samt att de använda nålarna utgör en fara för smittspridning. Det finns även ett allmänt motstånd bland patienterna mot själva injektionen då många människor har en naturlig rädsla för nålar, i synnerhet minderåriga.
microneedle
Exempel på ett plåster med micronålar.

En allmän lösning på de problem som uppstår genom medicinering genom injektioner eller i tablettform, är att distribuera medicinen genom huden genom speciella plåster. En teknik som nu börjar utvecklas mer och mer är att tillverka dessa plåster med en undersida täckt med ett stort antal mycket små nålar för att transportera preparatet in i huden. Dessa nålar är små men inte i nanoformat utan enbart i mikrometerformat. Problemet med dessa nålar är om de ska vara aktiva under längre tidsperioder, att huden där de applicerats stänger igen porerna så att preparatet inte kan tillföras längre. Obducat har då genom sin patenterade nanoteknik möjligheten att skapa en väldigt tunn hinna med mönster i nanoformat som täcker dessa nålar. De nanopreparerade nålarna gör då att huden inte längre försöker stänga igen och stöta bort plåstret vid långtidsanvändning.
solarsemi
Möjligheter genom förvärvet av det tyska ytbeläggningsteknikbolaget Solar-semi
Solar-semis produkter är baserade kring ett antal standardiserade moduler som täcker en rad olika processbehov inom FoU såväl som massproduktion. Dessa moduler säljs endera som enskilda manuella enheter eller i systemlösningar bestående av ett flertal integrerade processmoduler som är halv- eller helautomatiserade. Många kunder efterfrågar möjligheten att med Solar-semis produkter kostnadseffektivisera sin produktion. I andra fall kan det handla om den fundamentala förmågan att med bibehållen kvalité kunna processa stora substrat. Solar-semi har enligt Obducats bedömning en ledande och unik position inom just processning av stora substrat.
Tydliga tendenser inom branschen är att erbjuda kunderna helhetslösningar, detta gäller särskilt för de tillämpningar som är mer tekniskt utmanande såsom ytstruktureringsprojekt baserade på NIL. I ett flertal av Obducats existerande kundsamarbeten finns uttalade förväntningar om att en samordning av ytbeläggning- och ytstrukturering skall vara möjlig för att projekten skall realiseras. Anledningen till kunders önskemål och att denna samordning är nödvändig, är förknippad med det processtekniska beroendet som finns mellan material och struktureringsmetoder vilka tillsammans påverkar ”Cost of Ownership” såväl som den slutgiltiga kvalitén. Detta är och har varit en av de faktorer som har fördröjt industrialiseringen av NIL och som följaktligen har försenat tillväxten för Obducat.
Möjligheter och samarbetspartners inom fortsatt forskning och utveckling (FoU)
NIL-tekniken är idag en etablerad replikeringsmetod inom forskningsorganisationer och industrin vad gäller storlekar upp till 8 tum. När det gäller stora substrat (upp till 1 100 x 1 300 mm i första steget) för bl.a. tillverkning inom display- och solcellsindustrin, bedriver Obducat Technologies internt utvecklingsarbete. Investeringar i utvecklingsprojekt är omfattande relativt bolagets storlek, de senaste tre åren har cirka 25 MSEK, eller motsvarande 29 procent av de totala rörelsekostnaderna investerats i FoU. Av dessa medel kommer 11 MSEK från extern finansiering, i flertalet av fallen från EU – för att begränsa kostnaderna engagerar bolaget sig via delfinansierade projekt såsom exempelvis EU-projekt.
Tack vare Obducats framskjutna position inom nanoteknologin är intresset för samarbeten stort, både från andra forskningsorganisationer såväl som från ledande industriella aktörer. Obducat är för närvarande involverade i fem externt finansierade utvecklingsprojekt:
MATSENS – bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser.
ANILP – nanomönstring över stora ytor.
GREENANOFILM – självorganiserande nanobyggstenar från växtriket för biosensorer, optiska komponenter samt minnesmedia
PhotoNVoltaic – nanostrukturerade tunnfilmsbaserade solceller
MOSAICS – integration av solceller i byggnader
Nuvarande intäkter och aktiekurs
Sedan 2012 har bolaget inte haft några större förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Räknat efter varje kvartal har nyckeltalen varit relativt oförändrade. Både omsättning och orderingång har legat kring 7 MSEK varje kvartal, d.v.s. 25-30 MSEK på årsbasis. Resultat och kassaflöde har haft en likartad utveckling fast kring nivån -1,4 MSEK för varje kvartal eller knappt -6 MSEK för varje helår. Att bolaget har nått en hög nivå för sin teknik, reflekteras i de imponerande bruttomarginalerna som återfinns i varje rapportering, marginalen har pendlat mellan 57-84 procent sedan 2012. Detta har återspeglats i en marknadsvärdering som legat mestadels kring 150-200 MSEK under de senaste två åren.
Framtida potentiella intäktsmöjligheter
Officiellt väljer bolaget att kommunicera en ökning av orderingången från senaste årens takt på ca 25 MSEK per år till ca 125 MSEK för 2016, en ökning på 400 procent. Den siffran har sin grund i potentialen för de olika delmarknaderna bolaget är verksamt inom, samt den ökning av försäljningen som tillförs genom förvärvet av Solar-semi. Från det intäktsbelopp som kommunicerats direkt, tillsammans med de områden där enbart potentialen för marknaden och produktionen har förmedlats, går det att göra följande sammanställning. Detta är den maximala rimliga potentialen, baserat på kvartalsvis- och årliga intäkter, med en start någon gång inom den närmaste femårsperioden.

Område Kvartal/MSEK År/MSEK
Mikronålar 20 80
LED 125 500
Display/Solcell 700 2 800
Solcell utom utom
Hårddiskar utom utom
Summa 845 3 380

Risker och negativa aspekter
Bolaget har, trots att det är 26 år sedan det bildades, inte levererat någon ekonomisk nytta för sina aktieägare. Idag uppgår de ansamlade förlusterna till närmare 400 MSEK. Även under de senare åren har varken resultatet eller kassaflödet löpande visat på positiva siffror förutom i enstaka kvartal.  Under november förra året genomfördes en kapitalanskaffning om ca 26 MSEK i syfte att finansiera förvärvet av Solar-semi och dessförinnan i mars 2014, då ca 20 MSEK tillfördes bolaget. Med den finansiella historiken är det svårt att avgöra om 2016–2017 verkligen blir åren då bolaget slår igenom och realiserar all sin marknadspotential. Vår bedömning är att det största hotet idag är en fortsatt begränsad omsättning. Skulle inte kassaflödet och resultatet bli bättre och det samtidigt skulle bli svårt att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar från bolagets nuvarande ägare, t.ex. genom sämre klimat på finansmarknaderna, kan likviditetsproblem uppstå för bolaget. Detta skulle kunna medföra att företaget blir tvunget att genomföra riktade emissioner, på villkor som inte är fördelaktiga för de existerande aktieägarna, till aktörer (kunder och konkurrenter) från den egna branschen. Sett till övriga traditionella risker som kundförhållanden, konkurrenter, marknadsmognad och teknikutveckling är vår bedömning att bolaget står väl rustat och vi kan inte identifiera någon påtagligt hotbild eller risk inom dessa områden.
Sammanfattning
Bolaget ligger väldigt bra positionerat inför de enorma möjligheter som finns i det globala skifte från mikro- till nanoteknik, som nu sker. Portföljen av egna patent inom nanoimprintlitografi och de redan levererade systemen till forskningsvärlden och tillverkningsindustrin bevisar att bolaget ligger långt fram (om inte längst) inom sitt område av den revolutionerande nanotekniken. Det positiva är att användningsområdena innefattar så många branscher i samhället att risken för att intresset för möjligheterna inom nanoteknik enbart är en ”övergående fluga” ser vi som nästintill obefintlig. Bolagets största problem idag är att försäljningen inte tar fart på allvar, i övrigt finns det mycket goda förutsättningar inom nästan alla aspekter för en betydande högre värdering av bolaget. Just att öka försäljningen är någonting som ledningen har signalerat att kapitalet från den nu pågående företrädesemissionen skall användas till, och vår bedömning är att även enbart en måttlig ökning av orderingången förmodat skulle motivera en märkbart högre aktiekurs.
 


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger inga aktier i Obducat. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapporter och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev