Home Okategoriserad DexTech: lungcancer-resultat visar på bred potential för OsteoDex

DexTech: lungcancer-resultat visar på bred potential för OsteoDex

DexTech: lungcancer-resultat visar på bred potential för OsteoDex

9 december, 2015

För nästan exakt ett år sedan utvidgade DexTech det prekliniska forskningsprogrammet för sin huvudkandidat OsteoDex för att undersöka effekten på olika sub-typer av bröstcancer. Med positiva resultat i ryggen beslutade man därefter att gå vidare med prekliniska studier även avseende lungcancer. På tisdagen meddelade bolaget att OsteoDex uppvisat en robust celldödande effekt också vid s k icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Effekten har visat sig vara helt i paritet med den som tidigare setts vid kastrationsresistent prostatacancer och bröstcancer.
– Tumörcellen har generellt högre metaboliska behov och har en hunger efter vissa byggstenar, s k poly-aminer, för att kunna syntetisera proteiner. OsteoDex uppfattas av tumörcellen som en poly-amin och tas därför in i cellen. Väl inne, likt en trojansk häst, angriper OsteoDex tumörcellen. Detta är grunden till varför OsteoDex verkar ha en generell toxicitet mot flera olika tumörtyper, säger Anders R Holmberg, vd DexTech Medical
DexTech Medicals främsta läkemedelskandidat
OsteoDex är en substans med dubbla funktioner; dels motverkar den nedbrytning av ben, dels fungerar den som ett cellgift som dödar cancerceller. Dextech tog ursprungligen fram sin primära läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid s k kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) och idag befinner sig kandidaten i en klinisk fas IIb-studie (effektstudie) för denna indikation.
OsteoDex är “målsökande”, dvs substansen koncentreras i skelettet just där metastaserna finns och verkar aktivt sjukdomsbromsande, vilket betyder att den har potential att förlänga överlevnaden hos cancerpatienter. Under den kliniska fas I/IIa-studie som genomförts med positiva resultat såg man i den högsta dosgruppen där även effekt studerades, en stark effekt på s k benmarkörer hos patienterna, vilket är en tydlig indikation på att OsteoDex vid lämplig dos har förväntad effekt.
Huvudkandidat med bred potential
Prekliniska studier med OsteoDex har, som tidigare nämnts, visat lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser, och man har även i djurmodeller sett indikationer om att substansen har visat betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots att den specifikt lämpar sig till behandling av skelettmetastaser. Dessa rön styrks ytterligare av de nu aktuella resultaten från nyligen genomförda in vitro-försök vid Karolinska Institutet, där substansen uppvisat en robust celldödande effekt också vid den vanligaste lungcancerformen, s k icke-småcellig lungcancer (NSCLC).
Även marknadsmässigt är potentialen för OsteoDex betydande, dels eftersom behovet av nya läkemedel för de indikationer den utvecklas för är mycket stort, dels för att substansen till skillnad från traditionella cellgifter visat sig vara mycket väl tolererbar.
Marknaden för lungcancer
Globalt insjuknar årligen fler än 1.5 miljoner personer i lungcancer och den stora majoriteten av dessa dör av sjukdomen. Idag finns ingen behandling som botar vid metastaserande lungcancer och behovet av nya aktiva och tolererbara läkemedel är därför mycket stort. Lungcancer indelas i två huvudgrupper; icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Ungefär 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer (NSCLC), vilken i sin tur delas in i flera undergrupper.
Marknaden för icke-småcellig lungcancer är således enorm och förväntas växa ytterligare. I den senaste rapporten från GBI Research som publicerades i år kalkylerar man med ett ökande totalt marknadsvärde från 6,9 miljarder USD år 2014 till 10,9 miljarder USD år 2021 enbart för marknaderna i USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan.
Värdet av bolagets huvudprojekt, som är OsteoDex vid kastrationsresistent prostatacancer, gynnas givetvis av de positiva resultat som uppvisats vid icke-småcellig lungcancer, eftersom de pekar på ett ytterligare breddat indikationsområde för substansen.
Intresse från Big Pharma
De positiva befintliga studieresultaten för OsteoDex har enligt DexTechs vd Anders R Holmberg gjort att man sett ett stort intresse från flera stora läkemedelsbolag, varav flera redan noggrant följer huvudkandidatens utveckling.
– Vi har redan sekretessavtal på plats med flera stora aktörer, vilket är en stor fördel i sådana här lägen när vi har kliniska effektdata, dvs det som i verkligheten efterfrågas av Big Pharma, att presentera. Genom våra sekretessavtal har vi då direkt tillgång till rätt individer i de stora organisationerna, säger Anders R Holmberg.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev