Home Nyheter BioStock inleder bevakning av DexTech Medical

BioStock inleder bevakning av DexTech Medical

BioStock inleder bevakning av DexTech Medical

24 november, 2015

Idag inleder BioStock redaktionell bevakning av DexTech Medical, ett Uppsalabaserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel med tillämpning inom urologisk onkologi. Bolaget är främst specialiserat inom prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Utöver ett antal egna läkemedelskandidater under utveckling har DexTech även en patenterad teknologiplattform som kan utlicensieras för andra specifika tillämpningar. 

OsteoDex_fig
OsteoDex-molekylen binder till benmineral som exponeras vid benmetastasen (t.v.)

OsteoDex: huvudkandidat med bred potential
Bolagets huvudfokus ligger på att vidareutveckla läkemedelskandidaten OsteoDex. Det är en substans med dubbla funktioner; dels motverkar den nedbrytning av ben, dels fungerar den som ett cellgift som dödar cancerceller. OsteoDex är avsedd för behandling av skelettmetastaser vid s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) och testas i dagsläget, efter framgångsrika fas I/IIa-studier, i en klinisk fas IIb-studie för att utröna behandlingseffekterna.
OsteoDex är en s.k. målsökande substans – substansen koncentreras i skelettet just där metastaserna finns. Den verkar aktivt sjukdomsbromsande, med potential att förlänga överlevnaden hos cancerpatienterna. Den kliniska fas I/IIa-studie som har genomförts visade goda resultat. I den högsta dosgruppen, där även effekt studerades, noterades en stark effekt på s.k. benmarkörer hos två av de fyra patienterna. Benmarkörer speglar ofta tumörsjukdomens förlopp, och resultaten är en tydlig indikation på att OsteoDex vid lämplig dos har förväntad effekt.
Intressant potential
Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att detta preparat, till skillnad från exempelvis cytostatika, visat sig vara mycket väl tolererbart. Den sistnämnda egenskapen är viktig för att preparatet skall kunna ges till CRPC-patienter som är känsliga för behandlingsbiverkningar.
Prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i djurmodeller indikerar att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots att den specifikt lämpar sig till behandling av skelettmetastaser.
Målet är utlicensiering
DexTechs primära målsättning är att slutföra fas IIb-studien av OsteoDex och därefter sluta ett licensavtal med ett större läkemedelsbolag som har resurser att föra kandidaten genom vidare studier och mot marknad. De befintliga fina studieresultaten har väckt stort intresse från flera stora läkemedelsbolag, varav flera har sökt kontakt med DexTech för att få information om OsteoDex, en stark indikation på den potential och det värde som OsteoDex kan förväntas uppnå.
Som ett led i en medveten strategi för att förbereda för framtida licensaffärer, har DexTech också informerat ett stort antal läkemedelsbolag om sin verksamhet. Det har i sin tur resulterat i ett antal sekretessavtal där detaljerad och konfidentiell information har delgivits om OsteoDex. Idag följs utvecklingen av OsteoDex av flera stora läkemedelsbolag som har efterfrågat konfidentiell information. Det potentiella värdet av en licensieringsaffär, efter en fas IIb-studie där resultatet visar behandlingseffekt som påverkar patientens överlevnad, kommer att vara betydande.
Läkemedel med blockbusterpotential
Cirka 25 % av alla som drabbas av prostatacancer utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer (CRPC1) med skelettmetastaser. Idag finns endast ett fåtal godkända läkemedel som kan förlänga livet hos dessa patienter. Efter en begränsad tid utvecklar patienten resistens mot det givna läkemedlet och patienten erhåller då ett nytt läkemedel för att lindra och förlänga livet. Därigenom är olika läkemedel inom terapiområdet mer kompletterande än konkurrerande, då varje läkemedel var för sig kan förlänga livstiden och höja livskvaliteten för patienten. Vart och ett av dessa läkemedel har idag, eller förväntas uppnå, en försäljning på blockbusternivå, dvs över 1 miljard USD årligen.
Marknadsutveckling prostatacancer
Den årliga tillväxttakten för läkemedel mot prostatacancer väntas öka med 10,1 procent per år till 2019. Det skulle i så fall innebära att marknaden växer från 4,1 miljarder USD 2012 till 8 miljarder USD 2019. Tillväxten väntas primärt drivas av den ökade förekomsten av prostatacancer, som i sig beror på en ökad livslängd, tillsammans med lanseringen av nya produkter för behandlingen.
Bolagets övriga läkemedelskandidater
Utvecklingsarbetet med bolagets övriga läkemedelskandidater pågår parallellt. Under de olika utvecklingsfaserna är målsättningen att aktivt söka partnerskap för utlicensiering även av bolagets övriga läkemedelskandidater, alternativt att hitta strategiska allianser för delat risktagande samt finansiering.
Kandidaten SomaDex är baserad på ett kroppseget hormon kallat somatostatin, och är avsedd för behandling av akromegali (onormal kroppslig tillväxt), neuroendokrina tumörer samt palliativ behandling vid CRPC. Substansen har genomgått både fas I- och klinisk fas II/pilotstudier och har även utlicensierats en gång. DexTech valde dock att ta tillbaka SomaDex då utvecklingen i det bolag som inlicensierat kandidaten avstannade p.g.a. att ägaren avled 2010. Man söker nu efter en ny licens- eller utvecklingspartner för SomaDex.
Bolaget har även en läkemedelskandidat som heter CatDex. Kandidaten är i preklinisk fas och undersöks nu för att identifiera möjliga användningsområden. Studierna genomförs genom DexTechs nätverk av forskare i Mexiko och fokuserar på behandling av urinvägsinfektioner samt som oralt bakteriedödande medel, exempelvis munskölj och som tillsats i tandkräm. De resultat man sett hittills är lovande.
Starkt patentskydd
DexTechs patentportfölj omfattar tre patentfamiljer innehållande godkända patent och patentansökningar med relevant global spridning på nyckelmarknader, vilket ger ett bra patentskydd till såväl läkemedelskandidaterna som bolagets teknologiplattform GuaDex.
Läs mer om DexTech Medical på bolagets hemsida som du hittar här.
BioStock har tidigare gjort en Söndagsintervju med DexTech Medicals vd Anders R Holmberg som du hittar här.
.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev