CicloMulsion är den läkemedelskandidat i NeuroVives portfölj som ligger närmast marknad och som kommit längst i kliniska studier och utvärderingar. Just nu utvärderas CicloMulsion i två separata kliniska studier: En fas II-studie, proof of concept, där CicloMulsion utvärderas mot skydd av njurar för patienter som genomgår omfattande hjärtkirurgi – ett stort riskmoment i samband med i operation. Men i detta analysavsnitt tittar vi närmare på indikationen för hjärtinfarktspatienter som genomgår PCI. En indikation där NeuroVive i början av sommaren meddelade att man inte lyckades uppnå den europeiska fas III-studiens topline-resultat.

CicloMulsion är NeuroVives läkemedelskandidat för hjärta/kärl och organskydd och är också den läkemedelskandidat som ligger närmast marknadslansering. I juni meddelade bolaget att man fått veta att resultaten från den europeiska fas-III studien CIRCUS inte hade nått upp till studiens primära, låt vara tämligen högt ställda, målsättning – detta efter ettårsuppföljningen. All data är inte sammanställd och redovisad. Bolaget har angett att mer data från ettårsuppföljningen kommer att presenteras under innevarande kvartal (kvartal tre).

Hjärtinfarkt stent Studiedatan ska presenteras och förhoppningsvis peka ut riktningen framåt för att sätta NeuroVives första produkt på marknaden för indikationen reperfusionsskada i samband med PCI för s.k. STEMI-hjärtpatienter. Hjärtinfarktspatienter genomgår ofta akut behandling i form PCI (Perkutan koronar intervention) vilket ofta kallas ballongsprängning. Man öppnar upp det stängda kärlet och sätter in en eller flera stentar som är små rör som stärker och öppnar upp kärlen så att blodflödet kan återgå till det normala. Detta är en mycket effektiv behandling och anses vara den bästa behandlingen för akuta hjärtinfarkter idag. Problemet är att när blodflödet återställs till det normala finns risk för att en s.k. reperfusionsskada uppstår. Det innebär att hjärtinfarkten kan bli större. Hjärtcellerna kring det redan skadade området utsätts för avsevärd stress, vilket leder till att hjärtcellerna dör och hjärtinfarkten riskerar utvidgas. Det finns data där reperfusionsskadan visat sig uppgå till så mycket som 50 procent av den totala hjärtinfarktens slutliga storlek.

CicloMulsion ges i en dos vid ett tillfälle ca 10-15 minuter innan man genomför PCI-ingreppet. CicloMulsion når hjärtcellerna och tanken är att den aktiva substansen i läkemedlet, Cyklosporin-A, ska skydda dessa i samband med att blodflödet återställs. På så vis vill man hjälpa en större andel av cellerna att överleva och att därmed förhindra att hjärtinfarktens storlek ökar.

Tidigare forskning

I en tidigare studie (fas II) har det visats att behandling med Cyklosporin-A kan reducera reperfusionsskada vid behandling av hjärtinfarkt. Dessa anmärkningsvärda fynd publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM, 2008 Jul 31;359(5):473-81). Fas II-studien visade att Cyklosporin-A kan minska den totala skadade ytan i hjärtat med 20-40 %. I den pågående fas III-studien undersöker man hur stor den kliniska nyttan är av en minskad hjärtinfarkt.

Hjärtinfarktens storlek stod i denna studie i direkt relation till såväl mortalitet som problem med hjärtsvikt.

Flera av varandra oberoende akademiska studier med Cyklosporin-A i såväl människa som prekliniska djurmodeller har visat att Cyklosporin-A har cellskyddande effekt och hämmar skadeutvecklingen vid reperfusion.

Fas III-studien (CIRCUS)

CIRCUS-studien omfattar 975 patienter. Det är en randomiserad placebokontrollerad och dubbelblind multicenterstudie, som bedrivs i enlighet med riktlinjerna inom så kallad good clinical practice (GCP).

Studien har rekryterat patienter från ett 50-tal center fördelat på tre länder (Frankrike, Belgien och Spanien).

Studien leds av professor Michel Ovize, MD, PhD vid universitetssjukhuset i Lyon (HCL), en ledande expert inom kardiologi och genomförs av en CRO-enhet kopplad till sjukhuset. 

Hela studien finansieras av HCL genom en rad europeiska anslag och offentliga finansiärer och är mycket kostsam. Uppskattningsvis 300-500 miljoner kronor.
NeuroVive tillhandahåller och bekostar CicloMulsion®, placebo och läkemedelslogistik.

Studiens primära effektmått är en kombination av antal incidenser av mortalitet (dödlighet), sjukhusvistelse p.g.a. hjärtsvikt samt funktionalitet i vänster hjärtkammare. Mot det totala utfallet av detta har man på förhand satt ett effektmål om att behandlingen med CicloMulsion ska minska den totala förekomsten av dessa tre parametrar med 15 procent jämfört med behandling med placebo. Det är alltså detta effektmått som NeuroVive har rapporterat att man inte uppnått. Några P-värden har inte kommunicerats vilket gör att vi idag inte vet hur långt ifrån man var att lyckas nå topline-resultatet.

Utöver detta finns en rad olika sekundära mått, med huvudsakligt syfte att dels undersöka den kliniska nyttan av behandlingen med CicloMulsion men att även samla in data om vilka sjukvårds- och samhällskostnader som eventuellt skulle kunna besparas med behandlingen.

FRM-Lyon-1Utöver sammanställningen av data för den ettåriga uppföljningen, pågår fas III-studien alltjämt med en treårsuppföljning som beräknas blir klar i februari 2017.

Den 30 augusti kommer prövningsledaren och initiativtagaren professor Michel Ovize, MD, PhD vid universitetssjukhuset i Lyon, att presentera CIRCUS-studien på den stora internationella hjärtkongressen i London, ESC Congress 2015. Presentationen har blivit tilldelad Hot Line Session som efterföljs av paneldiskussioner.

Marknad och lansering i och utanför Europa

Då man inte har uppnått studiens topline-resultat är det idag högst osäkert om studien enskilt kan ligga till grund för en marknadslansering i Europa. Oavsett om man har underliggande starka data för ett eller flera effektmått i den sekundära delen, eller om man kan hitta positiva utfall i olika subgrupper i studien kommer det sannolikt krävas ytterligare kliniska prövningar som på så sätt kan stärka de data man har, innan någon myndighet kan ge ett marknadsgodkännande.

SihuanI Kina/Asien har en kompletterande fas III-studie planerats att genomföras av NeuroVives kinesiska partner Sihuan Pharmaceutical och en ansökan om att få genomföra studien inlämnades 2014-05-30 till kinesiska läkemedelsverket CFDA. Studien benämns CIRCUS Asian CTA Dossier. Sihuan Pharmaceutical bekostar denna studie fullt ut och studien genomförs på kliniker i Kina, Thailand och Sydkorea. Studien är marknadsgrundande för flera länder i Asien utöver Kina. Nu inväntas den fullständiga datan från den europeiska studien, och beroende på hur den europeiska studien faller ut, kan detta leda till att man måste göra vissa justeringar eller på olika vis designa om den planerade studien i Kina/Asien.

Även för den amerikanska marknaden har förberedelser gjorts och under förra hösten hade NeuroVive ett möte med FDA i USA tillsammans med studieledaren i Europa, professor Michel Ovize. Ett nytt möte med FDA skall hållas när resultaten från den europeiska CIRCUS-studien är klara.

En väg framåt för NeuroVive och CicloMulsion i reperfusionsskador, förutsatt att det visar sig finnas gångbara positiva resultat från fas III-studien i Europa, skulle kunna bli en internationell fas III-studie som genomförs med Sihuan i Kina/Asien och med en partner i USA samt i Europa i samarbete med professor Michel Ovize, MD, PhD vid universitetssjukhuset i Lyon (HCL). Detta återstår att se – under det innevarande kvartalet kommer vi att veta mer om detta. 

Marknads- och värdekalkyler CicloMulsion®

Indikation: Reperfusionsskada i samband med PCI vid hjärtinfarkt.

Marknad

Antalet hjärtinfarktspatienter uppgår årligen till ca 3 miljoner globalt. Av dessa får mellan 40-80% PCI-behandling.

Skillnaderna mellan olika regioners kapacitet att erbjuda akut PCI-behandling skiljer sig markant. Det pågår stora program runt om i olika regioner och länder för att bygga ut och kraftigt öka förmågan att kunna erbjuda patienter med akut hjärtinfarkt PCI-behandling. I Kina räknar man med att öka antalet hjärtkliniker med full PCI-kapacitet dygnet runt med cirka 400 procent de närmaste tre åren. Det ger en tydlig marknadstillväxt för användandet av CicloMulsion under de kommande åren.

HjärtinfarktAntalet patienter som 2011 utgjorde den underliggande totala potentiella marknaden uppgick till uppskattningsvis 1,2 – 2,4 miljoner patienter årligen. Med hänsyn till den kraftiga tillväxt av PCI-kapacitet som pågår i länder som ännu inte fullt ut har byggt ut sin kapacitet (som t.ex. Kina) har vi fastställt den underliggande marknaden till 2 miljoner patienter årligen. Med en genomsnittlig intäkt per behandling för NeuroVives partners på 10 000 SEK blir den årliga teoretiska marknaden för denna indikation 20 miljarder SEK.

Vid mycket goda kliniska studieresultat kan marknadspenetreringen efter bara några år uppgå till höga 70-80 %. Det är mycket möjligt vid ett sådant scenario att flera länder och regioner kommer att rekommendera att behandlingen med CicloMulsion blir obligatorisk, då det utöver de direkta positiva kliniska effekterna också kommer att spara sjukvården och samhället mycket stora summor i minskade sjukvårdskostnader och minskad sjukfrånvaro.

Med tanke på att topline-resultatet inte uppfyllt bolagets förväntningar väljer vi en mer försiktig hållning där vi sätter den genomsnittliga marknadspenetreringen över den kalkylerade försäljningsperioden till 18 procent, dels för att kalkylen ska ge utrymme och plats för eventuella framtida konkurrenter men också för att ge ett riskvägt värde som motsvarar en sämre effekt av CicloMulsion än vad t.ex. fas II-studien visade.

Det finns idag inga konkurrerande läkemedel på marknaden för denna indikation.

Lanseringsåret i våra beräkningar för CicloMulsion i Europa är satt till 2019 och i USA och Kina till 2020. Den statistiska chansen för en läkemedelskandidat som befinner sig i fas III att nå marknad är 44 procent, en siffra som är lägre när det gäller läkemedel som är first-in-class. Nu har man meddelat att man inte uppnått fas III-studiens primära målsättningar, och någon annan data är ännu inte klar och redovisad. Därmed antar vi i nuläget att man bör räkna med kompletterande kliniska prövningar alldeles oavsett vad man kan presentera med de fullständiga resultaten, för att kunna nå marknadsgodkännande. Detta, i kombination med den osäkerhet som just nu råder, gör att vi sätter chansvärderingen att NVP ska nå marknad 2019/20 med CicloMulsion till 22 procent.

 

Vårt SOTP-värde för CicloMulsion för indikationen reperfusionsskada vid PCI blir då 43,50 kr/aktie och nuvärdet 27,10 kr/aktie. Att NeuroVives SOTP-värde även efter denna nedjustering fortfarande ligger långt över sommarens börskurser runt 20-25 kr är ett kvitto på marknadens osäkerhet, men likväl något att reflektera över. Detta värde beräknar vi till 119 kr/aktie enligt nedan.

SOTP-Analys: NeuroVives projektportfölj

LäkemedelskandidatIndikation LanseringårEj riskvägt SOTP/AktieRiskvägt SOTP/AktieNuvärde SOTP/Aktie
CicloMulsionReperfusionsskada vid PCI2019 (2017)197 kr43,5 kr27,1
CicloMulsionOrgansvikt vid hjärtinfarkt202017 kr2,4 kr1,5
CicloMulsionAkut njurskada vid kirurgi2020169 kr24,2 kr15,1
NeuroSTATSvår till medelsvår TBI2020277 kr39,6 kr24,7
NVP014Stroke2023142 kr3,5 kr1,6
OCB-030 (NVP018)Kronisk Hepatit B20221 043 kr90,7 kr45,8
NVP015Energireglering (Barn)202313 kr0,5 kr0,2
ToxPhosDiagnostik2018 (2017)5 kr4,0 kr3,1
NVP019Nästa generation2020-Ej kalkylerad
Total Summa  1 862 kr209 kr119,1 kr

 

Projektportfölj.

Läs även övriga delar i vår analysserie av NeuroVive:

NeuroVive i fokus – del 1: Ledande inom mitokondriell medicin
NeuroVive i fokus – del 2: Internationella samarbeten och avtal
NeuroVive i fokus – del 4: CicloMulsion för organskydd
NeuroVive i fokus – del 5: NeuroSTAT® för behandling av TBI

 

BioStock_800Intresserad av kommande artiklar, analyser, intervjuer och nyhetsbrev från BioStock? Anmäl din e-postadress längst ner på denna sida så får du nya publiceringar direkt i din inbox när de publiceras. Följ oss även på Twitter och Facebook. Läs även vårt senaste nyhetsbrev här: Nyhetsbrev #11